Aktuelnosti

Zaštita kruške tokom cvetanja i potpomaganje oplodnje [13.04.2018]

Kruška

Kruška je i svim reginoma pred ili u cvetanju. Uglavnom suvo vreme, uslovljava nizak rizik od prouzrokovača oboljenja (prolazni pljuskovi ne bi trebali da omoguće značajnije infekcije). Tako da zaštitu od prouzrokvača oboljenja, treba bazirati na kontaktnim preparatima (Dithane, Merpan i slično). Izuzetno samo ako vlaženje bude duže od 10 sati dodati i Ciprodex 0,07% ili Chorus 0,05%.  U cvetanju ne primenjujemo nikakve insekticide, u cilju zaštite oprašivača.

Pošto kruška teže zameće plodove, preporučljivo je da se tokom cvetanja potpomogne proces zametanja. Jedan od mogućih pristupa, stimulacije oplodnje, je da sledeći:

Beli balon - Delfan/Isabion, Vellamin 1dl + neko hranivo sa min 5% Boa 1dl + NPK 3x20 30dkg/100 lit

20% OTVOREN CVET - Giberelnii 4+7 (Gibbplus 0.5dl ili Banko 1dl)+ Delfan/Isabion/Vellamin 1dl/100lit vode

60% OTVOREN CVET - Giberelini 4+7 (Gibbplus 0.5dl/Banko 1dl) + Delfan/Isabion/Vellamin 2dl/100lit vode

OPADANJE LATICA - Delfan/Isabion/Vellamin 2dl + Bor 1dl + NPK 3x20 30dkg/100 lit vode

Drugi pristup može biti upotreba gotovog preparata Nutri BS95 u fazi 100% otvorenog cveta koji je gotova kombinacija biljnih hormona.