Aktuelnosti

Zaštita maline [29.04.2018]

Malina

Zavisno od lokaliteta i sortimenta, malina se nalazi u fenofazi razvoja cvetnih pupoljaka (BBCH 51-59).

Vizuelnim pregledom je ustanovljeno prisustvo eriofidne grinje lista (Phyllocoptes gracilis) pa se u cilju njenog suzbijanja preporučuju akaricidi: Kraft 1,8EW 0,075-0,1%, Vertimec 0,18EC 0,05-0,075%, Invert EW 0,1%, Amon 0,1% i Milbeknock 0,08-0,1%.

Takođe vizuelnim pregledom je ustanovljeno prisustvo malinine muve galice (Lasioptera rubi) pa se u cilju njenod suzbijanja preporučuju sledeći preparati: Karate Zeon 0,02%, Lamdex 0,02%.

U narednom periodu treba obaviti tretman protiv prouzrokovača bolesti sušenja izdanaka i uvenuća pupoljaka i rodnih grančica maline nekim od sledećih preparata: Globastar SC 0,075%, Teatar 0,01%, Qudris 0,075-0,1% ili Orius 25EW 0,075%.

U cilju zaštite pčela tretmane obaviti pre početka cvetanja i u večernjim časovima!