Aktuelnosti

Zaštita jabuke kraj maja - početak juna [27.05.2018]

Jabuka

Još uvek traje priod primarnih infekcija od prourokovača čađave krastavosti plodova i crne lisne pegavosti jabuke Venturia inaequalis, a lokalne padavine uslovljavaju obično slabe infekcija. U voćnjacima gde se tretman radi prevetivno pre infekcije i gde nema simptoma ove bolesti preporučujemo fungicide: ...dr.kontaktni fungicid. U jabučnjacima gde ima simptoma od Venturije, na plodovima i/ili listovima i ukoliko se tretman radi nakon infekcije, dodati sistemični fungicid: .... Ukoliko je u voćnjaku problem i pepelnica Podosphaera leucotricha preporučujemo dodati preparat: ...

U voćnajcima gde su uočene lisne vaši Aphis pomi preporučujemo tretiranje sa insekticidom iz grupe neonikotinoida: ...

Počela je i sporadična pojava crveni pauk Panonychus ulmi gde je veća brojnost raditi sa akaricidom:.... i dodati okvašivač ... radi biljeg lepljenja i usvajanja preparata. Ako je manja brojnost prednost dati insekticidima koji imaju delovanje i na grinje ...

Gusenice jabučnog smotavaca (Carpocapsa pomonella) su u zavisnosti od regiona ispile 90-95%, a za oko 10-tak dana se očekuje početak pojave leptira 2 generacije. Trenutno primena insekticida nije potrebna.