Aktuelnosti

Zaštita jabuke [19.06.2021]

Jabuka

Zasadi jabuke se nalaze u fazi intenzivnog porasta ploda. U nekim voćnjacima u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta vizuelnim pregledom utvrđeno  je prisustvo simptoma patogena prozrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) na listu i na plodu. U tim zasadima treba nastaviti sa merama zaštite pre najavljenih padavina nekim od fungicida preventivnog delovanja...

Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha), pa je potrebno na osetljivim sortama ponoviti tretman sa...

U voćnjacima u kojima se uoči prisustvo kolonija lisnih vašiju uraditi tretman sa...

U toku je masovno polaganje jaja i piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) pa treba uraditi tretman sa...

Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju grinja kao što su crveni pauk (Panonychus ulmi) i žuti pauk (Tetranichus urticae). Posebno obratiti pažnju kod crvenih sorti, i ukoliko se utvrdi prisustvo odraslih jedinki uraditi tretman sa...

Ukoliko se utvrdi prisustvo jaja crvenog i žutog pauka dodati i...