Aktuelnosti

Prihrana ječma azotom [14.01.2017]

Ječam

Generalno ječmovi  su ušli u zimu u odličnoj kondiciji. Međutim, golomrazice su možda nparvaile štetu (detaljnije vidi obaveštenje od 08.01.2017). Konačan sud o štetama ćemo moći doneti krajem februara.

Snabdevenost zemljišta zimskom vlagom je loša, skoro u celoj Srbiji. Zemljište je u sloju 0-100cm tretnutno popunjeno sa 65% od svog maksimalnog kapaciteta. Količina zimskih taloga je oko 80lit, nedostaje još oko 120 lit padavina. Detaljnije o stanju vlage zemljišta vidite na sajtu RHMZ Srbije.

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika do sada nije bilo prilike da se uradi  N-min analiza na lakopristupačan azot. Ipak probaćemo da damo neke generalne preporuke za prihranu ječma.

Pošto ne znamo, trenutno, da li je i kolika su oštećenja od zimskih mrazeva, za preporuku je da se svakao sa prihranom ječma sačeka kretanje vegetacije.

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi i dosadašnjem razvoju situacije, očekivano kretanje vegetacije strnih žita će oko 15.marta. Tako da  prihranu ječma treba planirati u vreme kretanja vegetacije (10-15. mart). Prihranu najbolje raditi sa AN ili KAN. Ureeu bi trebalo izbegavati naročito u prihrani pivskog ječma. Samo izuzetno će trebati uraditi više od jedne prihrane.

Generalna preporuka količine azota, za pivarske ječmove, koje se trebaju još dodati su sledeće:

1. na zemljištima gde je sadržaj humusa ispod 1.5% prosečno dodati do 55 kg čistog N/ha (160kg/ha AN ili 200 kg/ha KAN), 

2. na zemljištima sa 2-3% humusa ne više od 30kg čistog N/ha (90 kg/ha AN ili 110 kg/ha KAN).

3. na zemljištima sa više od 3% humusa ne više od 20kg čistog N/ha (60 kg/ha AN ili 80 kg/ha KAN).

Naravno velike su razlike od parcele do parcele i ovo je jako generalizovano činjenično stanje.

Kod stočnih ječmova preporučene količine povećati najviše za 30%.

AN primenjivati na neutralnim i alkalnim zemljištima (pH preko 6.5), a KAN-u prednost dati na kiselim zemljištima (pH ispod 6.5).  

Navedene preporuke količina azota za prihranu su jako generalizovane. Koliko još zaista treba dodati azota na vašoj parceli, može se odrediti samo na osnovu analize zemljišta ili biljnog materijala. Da bi ste tačno znali sa koliko azota treba da prihranite vaše ječmove do početka marta možete da uradite N-min metodu analize zemljišta (većina Poljoprivrednih stručnih službi je opremljena za ovu analizu). Drugi način je kada krene vegetacija neposredno pred prihranu da se uradi testiranje biljne mase na sadržaj azota (Green Seeker ili N-tester). Ako N-min pokaže u sloju od 0-90cm sadržaj lakopristupačnog azota veći od 30 kg/ha, a već sada imate vrlo razvijen usev, obavezno planirajte primenu regulatora rasta (Cerone, Cycocel, Moddus) da bi izbegli poleganje useva.