Izjava o zaštiti autorskih i ličnih prava

OPŠTE ODREDBE 

Agroprotekt je isključivi nosioc autorskih prava objavljenih sadržaja na internet stranicama sajta. Nedopušteno je bez odobrenja autora internet stranice reprodukovati, umnožiti, obraditi ili na drugi način preraditi prikazane sadržaje ili dobijene informacije i sadržaje koristiti radi sticanja imovinske koristi. Zloupotreba će se kažnjavati prema odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima.
Detaljnije informacije o zakonima i uopšte o zaštiti autorskih prava možete videti na adresi:
Autorska agencija

POSEBNE ODREDBE

Metode koje su primenjene u davanju prognoze pojave ili signalizacije za preduzimanje agrotehničkih mera i/ili mera zaštite bilja se zasnivaju na, do sada poznatim relacijama između vremenskih uslova, bioloških zahteva štetnog organizma i gajene biljne vrste. Metode tačno predviđaju/signaliziraju samo na mestu merenja. Interpolacijom možemo dobiti sliku situacije koja se odnosi na širi teren, ali se preciznost podataka umanjuje. Iz tog razloga, metode ne mogu da predvide nepovoljne situacije: nastale kao posledica uskih, lokalnih specifičnosti terena na kome se gaji data biljna vrsta; neuobičajeno veliku brojnost štetnog organizma koja može nastati iznenadnom migracijom štetnog organizma na malo područje; ili neuobičajeno veliku brojnost štetnog organizma kao posledicu masovne pojave štetnog organizma u proteklom vremenskom periodu. Usled navedenih nepovoljnih situacija, ne možemo da prihvatimo odgovornost za eventualno nastalu štetu. Preventiva od nastanka navedenih nepovoljnih situacija i mogućih šteta je neposredni pregled gajene biljke na prisustvo štetnih organizama! Proizvođači moraju prilikom donošenja krajnje odluke o preduzimanju određenih mera zaštite bilja, da imaju u vidu specifičnosti terena, parcele, sorte ili gajenog hibrida određene biljne vrste.

O INFORMACIJAMA OD STRANE TREĆIH LICA

Sajt sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba. Autori nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama, pa se u potpunosti odriču svake odgovornosti, za tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

O ZAŠTITI LIČNOSTI KORISNIKA

Autori se obvezuju da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. Prikupljanje ličnih podataka korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ćemo raditi samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi. Autori će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga koje web portal omogućuje.

PRAVO NA PROMENU USLOVA KORIŠĆENJA

Autori zadržavaju pravo izmene ovih uslova korišćenja sajta u bilo kojem trenutku i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama ili kada su korisnici o njima obavešteni.