Štetni organizmi

Krompir

Feromoni 2018 naručivanje [20.01.2018]

            Nekada su korišteni insekticidi koji su suzbijali skoro sve životne stadijume insekata i vreme primene je trpelo i određene promašaje. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida koji su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su nam insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Stoga vreme primene ovih insekticida mora da bude tačno u vreme kada se insekat koga želimo da suzbijemo nalazi baš u toj fazi. Većina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, mirisne, obojene, lepljive...

            Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke i za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

            Na jedno mesto u jedan voćnjak je najbolje postaviti dve klopke za istu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

      I ove godine nudimo feromone za sledeće vrste

Rod

Vrsta

narodno ime

Tuta

absoluta

paradajzov moljac

Clysia

ambiguella

grožđani moljac

Meligethes

aeneus

repičin sjajnik

Helicoverpa

armigera

pamukova sovica

Ceutorrhynchus

assimilis, quadridens

repičine pipe

Lithocolletis

blancardella

miner mramornih mina

Lobesia

botrana

grožđani moljac

Ceratitis

capitata

voćna muva

Rhagoletis

 cerasi i cingulata

muva višnje i trešnje

Sitotroga

cerealella

žitni moljac

Lithocolletis

corylifoliella

miner belih mina

Cossus

cossus

drvotočac

Grapholita

funebrana

šljivin smotavac

Pandemis

heparana

smotavac lisnih pupova

Epicometis

hirta

rutava buba

Plodia

Anagasta

Interpunctella

Kuehniella

bakrenasti  moljac

brašneni moljac

Anarsia

lineatella

breskvin moljac

Hoplocampa

minuta, flava PALf

šljivine ose

Grapholita

molesta

breskvin smotavac

Synanthedon

 myopaeformis

jabukov staklokrilac

Ostrinia

nubilalis

kukurzni plamenac

Agriotes

obscurus/ lineatus

skočibube (žičari)

Cameraria

ohridella

miner kestena

Phthorimaea

operculella

krompirov moljac

Adoxophyes

orana

smotavac pokožice ploda

Cydalima

perspectallis

šimširov plamenac

Archips

podana

mrki smotavac

Cydia/ Carpocapsa 

pomonella

jabučni smotavac

Bothinoderes

punctiventris

repina pipa

Zeuzera

pyrina

granotočac

Cydia

pyrivora

kruškin smotavac

Agriotes

sordidus

skočibuba (žičar)

Leucoptera

scitella

miner okruglih mina

Tropinota

squalida

crni cvetojed

Diabrotica

virgifera

kukuruzna zlatica

Kako naručiti: Za jedno mesto praćenja je najčešće potrebno 4 feromona, 1 klopka i 2 paketa lepka ako se koriste delta klopke tipa RAG. Feromoni se menjaju na 4 do 6 nedelja. Klopka bez problema izdrži jednu godinu. Ukoliko brojnost insekata nije velika, dovoljno je da se lepljive ploče menjaju na svakih 14 dana, što znači da je za sezonu dovoljno dva paketa lepka, jer jedan paket lepka sadrži četiri lepljive ploče, 

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku feromona, najbolje je da potrebnu količinu za 2018. godinu poručite do 2. februara na vajgandd@sbb.rs ili 063326772. I nakon 2 februara se feromoni mogu poručiti, ali količine u tom slučaju nisu zagarantovane. Isporuka naručenih količina se vrši posle sredine marta.

Detaljnije o feromonima možete pročitati ako kliknete ovde 

Metlica - Loxostege sticticalis tokom 2017. godine [21.11.2017]

Tokom 2017. godine metlica je bila malobrojna. U Somboru je zabeleženo samo pet pojedinačnih primeraka: 18. maja, 22. juna, 03. avgusta, 01. i 06. septembra. U Čelarevu je zabeleženo samo tri pojedinačna primerka 23. i 29. maja i 01. septembra. To je mnogostruko manje od višegodišnjeg proseka koji za Sombor iznosi 56 a za Čelarevo 198 leptira.

            Gusenice ove vrste nisu tokom 2017. godine bile nađene na gajenim biljkama i nisu pravile štete.

Dugoročna prognoza, za brojnost tokom 2018. godine, za metlicu se ne saopštava.

XIV savetovanje o zastiti bilja Srbije [11.11.2017]

     U periodu od 27. novembra do 01. decembra u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije na Zlatiboru će se održati XIV savetovanje o zaštiti bilja Srbije. Program savetovanje i druge informacije možete pronaći ako odete na sajt Društva

Meteorološke prilike vegetacije 2017 godine [08.11.2017]

            Iza nas je još jedna vegetacija. Vremenski uslovi su bili izuzetno topli. Vremenske podatke za mesto Sombor u kontinuitetu imamo za period od 1955.  do 2017. godine, pa se dalja analiza odnosi na Sombor. Obzirom da je klima Vojvodine prilično ujednačena što se tiče temperatura, podaci daju stvarnu sliku za temperaturne uslove u celoj Vojvodini. Deo podataka iz prošlosti je dobijen od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i na tome im se zahvaljujem.

         Na grafikonu temperatura i padavina su prikazane srednje mesečne temperature tokom 2017. godine. Vidi se da je samo april bio na nivou višegodišnjih vrednosti. Svi ostali meseci su bili toplijii od proseka i to: maj za 0.9OC, jun za 2,6OC, jul za 1,5OC, avgust za čak 4,4OC i septembar za 0,8 OC. U proseku ceo period je bio topliji za 1,7OC u odnosu na prosek. Kod temperatura bio je značajan mraz 27. marta koji je značajno smanjio rod jabuke i drugog voća posebno u nekim regionima.

            Avgust je temperaturno bio najekstremniji. Tokom avgusta je izmerena srednja temperatura od 25.3OC, što je najviša srednja mesečna temperatura ikad zabeležena. (Do sada je mesečni rekord izmeren u julu 2012. godine i iznosio je 25.1OC). Na grafikonu srednjih mesečnih temperatura za avgust se vidi jedna kriva i jedna prava linija. Kriva predstavlja mesečne temperature po godinama i vidi se da su temperature u avgustu sve više i više. Od 2007. godine, svi avgusti su bili topliji od višegodišnjeg proseka koji za avgust iznosi 20.9 OC! Prava linija predstavlja trend - pravac povećanja srednje mesečne temperature u avgustu. Od 1955. godine do sada, srednja mesečna temperatura je porasla sa 19,3 OC na 22.7OC ili za 3,4 OC odnosno za 15%!

            Visoke temperature u 2017. godini pratio je neravnomeran raspored padavina. Visina padavima tokom 2017. godine je u aprilu bila veća za 1 mm i u septembru za 22mm. Tokom ostalih meseci u 2017. godini visina padavina je bila niža u odnosu na srednje vrednosti i to u maju za 6mm, junu za 24mm, julu za 11mm i avgustu za 29mm. Niže padavine u odnosu na višegodišnji prosek nisu očekivane, jer više temperature obično prate i više padavine. Tokom vegetacionog perioda je palo za 48 mm padavina manje nego što je to prosek. Ukoliko iz računanja izuzmeno septembar, kada su kukuruz, soja i suncokret već završili vegetaciju onda je manjak padavina iznosio 70mm!!!

            Iza nas je vegetacija koja je bila toplija za 1,7OC u odnosu na prosek i sa 48 mm (70 mm bez septembra) nižim padavinama nego što je to uobičajeno!!! Promena klime ide u pravcu da će deficit vlage tokom proleća i leta biti sve veći što već dovodi da u regionima sa peskovitijim zemljištem ozime kulture pšenica, ječam i uljana repica zauzimaju sve veći udeo u setvenoj strukturi, jer one obezbeđuju stabilnije prihode nego jare gajene biljke.

Podgrizajuće sovice signal za suzbijanje [09.08.2017]

 Podgrizajuće sovice  su ndavno imale maksimum leta leptira. Preporuka je da se u periodu od 09. do 12. avgusta u reonima gde su podgrizajuće sovice pravile štete u usevima krompira i mrkve uradi njihovo suzbijanje. Odabir insekticida treba uraditi prema vremenu vađenja useva: Pyrinex 1,5 L/ha ili Saturn 1,5 L/ha je 30 dana karenca, a Decis 0,5 L/ha, Lamdex 0,2 L/ha, Karate zeon 0,3 L/ha, Fastak 1,5 dL/ha, Bifenikus 0,2 L/ha oko 7 dana.

Podgrizajuće sovice prognoza za drugu polovinu 2017 godine [04.07.2017]

     Podgrizajuće sovice pregrizaju biljku u površinskom sloju zemlje gde koren prelazi u stablo. Tokom proleća prave štete na okopavinama i povrću koje se proizvodi iz rasade. Krajem leta štete prave na krompiru, mrkvi u rasadnicima i na tek posejanoj uljanoj repici. Tokom leta prve generacije ozime sovice brojnost je bila mala. Dvostruko je bila manja brojnost u odnosu na višegodišnju brojnost u Čelarevu i petostruko manja brojnost od proseka u Somboru. Očekuje se ralativno mala brojnost leptira druge generacije. Međutim kod usklične sovica (Agrotis exclamationis) brojnost leptira prve generacije je bila dvostruko veća u odnosu na prosek. Maksimum leta prve generacije je zebeležen u Somboru 18. maja što je ranije u odnosu na višegodišni prosek i 30. maja u Čelarevu. Osim makismuma leta, u Čelarevu su zabeležena i dva pika u letu 12. i 22. maja. Očekuje se visoka brojnost leptira druge generacije! Moguće su značajne štete od druge generacije na krompiru, mrkvi i uljanoj repici, pa će trebati vršiti zaštitu. Signali za optimalno vreme suzbijanja će biti saopšteni na osnovu leta leptira. Preproučuje se zaštita semena uljane repice insekticidima Force 20CS ili Bifenikus.

Knjiga Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2017. godine [06.03.2017]

     U prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitbu bilja u Srbiji 2017. godine, autora Dragana Vajganda i Nemanje Raića. O svakom sredstvu u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, nazivu i količini aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i pregled proizvođača i zastupnika sredstava, uticaj herbicida na plodored, pregled preparata prema biljnim vrstama i nameni, kao i pregled preparata po aktivnim materijama.

    Obim knjige je 390 strana, a izgled svih poglavlja može se videti ako kliknete ovde.

    Cena knjige je 2200 dinara + troškovi slanja (oko 200) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 0631183800. 

Feromoni za 2017. godinu [09.02.2017]

            Nekada su korišteni insekticidi koji su suzbijali skoro sve životne stadijume insekata i vreme primene je trpelo i određene promašaje. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida koji su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su nam insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Stoga vreme primene ovih insekticida mora da bude tačno u vreme kada se insekat koga želimo da suzbijemo nalazi baš u toj fazi. Većina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, obojene, lepljive...

            Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke i za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

            Na jedno mesto u jedan voćnjak je najbolje postaviti dve klopke za istu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

      I ove godine nudimo feromone za sledeće vrste

Rod

Vrsta

narodno ime

Tuta

absoluta

paradajzov moljac

Clysia

ambiguella

grožđani moljac

Meligethes

aeneus

repičin sjajnik

Helicoverpa

armigera

pamukova sovica

Ceutorrhynchus

assimilis, quadridens

repičine pipe

Lithocolletis

blancardella

miner mramornih mina

Lobesia

botrana

grožđani moljac

Ceratitis

capitata

voćna muva

Rhagoletis

 cerasi i cingulata

muva višnje i trešnje

Sitotroga

cerealella

žitni moljac

Lithocolletis

corylifoliella

miner belih mina

Cossus

cossus

drvotočac

Grapholita

funebrana

šljivin smotavac

Pandemis

heparana

smotavac lisnih pupova

Epicometis

hirta

rutava buba

Plodia

Anagasta

Interpunctella

Kuehniella

bakrenasti  moljac

brašneni moljac

Anarsia

lineatella

breskvin moljac

Hoplocampa

minuta, flava PALf

šljivine ose

Grapholita

molesta

breskvin smotavac

Synanthedon

 myopaeformis

jabukov staklokrilac

Ostrinia

nubilalis

kukurzni plamenac

Agriotes

obscurus/ lineatus

skočibube (žičari)

Cameraria

ohridella

miner kestena

Phthorimaea

operculella

krompirov moljac

Adoxophyes

orana

smotavac pokožice ploda

Archips

podana

mrki smotavac

Cydia/ Carpocapsa 

pomonella

jabučni smotavac

Bothinoderes

punctiventris

repina pipa

Zeuzera

pyrina

granotočac

Cydia

pyrivora

kruškin smotavac

Agriotes

sordidus

skočibuba (žičar)

Leucoptera

scitella

miner okruglih mina

Tropinota

squalida

crni cvetojed

Diabrotica

virgifera

kukuruzna zlatica

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku feromona, najbolje je da potrebnu količinu za 2017. godinu poručite do 12. februara na vajgandd@sbb.rs ili 063326772

Detaljnije o feromonima možete pročitati ako kliknete ovde 

Ozima sovica Agrotis segetum u 2016. godini i prognoza za 2017. godinu [18.11.2016]

Tokom najvećeg broja godina brojnija je od vrste A. exclamationis, ali je 2016. godine bilo obrnuto. U Somboru je zabeleženo ukupno 65 leptira, dok je prosek 304. U Čelarevu je zabeleženo 107 leptira, a prosek je 134. Dinamika leta je bila slična prosečnoj dinamici.

Prva generacija je letala od 04. maja do 07. juna u Čelarevu i od 12. maja do 05. juna u Somboru. Zabeleženo je 26 leptira u Čelarevu i 18 leptira u Somboru. U Somboru se ne uočava maksimum leta, a leptiri su bili najbrojniji od 27. do 31 maja. U Čelarevu je maksimum leta prve generacije zabeležen 19. maja - osam leptira za noć.

Druga generacija je bila prisutna u Čelarevu od 05. jula do 19. avgusta i od 07. jula do 09. avgusta u Somboru. U Maksimum leta je zabeležen samo u Čelarevu 20. jula - sedam leptira. Brojnost letpira je bila manja u odnosu na prosek, posebno u Somboru gde je prosečna brojnost 205, a 2016. godine je zabeleženo svega 38 leptira a to je ujeno i najmanja brojnost druge generacije od kada se vrši njeno praćenje.

Treća generacija u Čelarevu je bila prisutna od 01. septembra do 14 oktobra, a u Somboru od 13. septembra do 12. oktobra. Hvatano je po jedan do dva leptira za noć i maksimum leta nije uočljiv.

Koeficijent generacije po Mészáros-u iznosi 2,6 za Sombor i 3 za Čelarevo. Saopštava se pozitivna prognoza za 2017. godinu. Obzirom na brojnost, ova vrsta neće moći da pravi samostalne štete. Obzirom da se gusenice A. segetum A. exclamationis uvek javljaju zajedno, a vrsta A. exclamationis ima značajnu brojnost, njenim suzbijanjem će se vršiti kontrola i vrste A. segetum.

Pojava usklične sovice (Agrotis exclamationis) 2016. godine i prognoza za 2017. godinu [17.11.2016]

     Usklična sovica - je tokom 2016. godine bila brojnija u odnosu na višegodišnji prosek. U Somboru je zabeležen 296, a u Čelarevu 131 leptir. Proseci su 220 i 111 leptira. Štete je vrsta pravila lokalno na krompiru, kukuruzu i mrkvi, pa je u ovim usevima i suzbijana.

      Prisutne su bile tri generacije, stim da je tokom leta treće generacije uhvaćeno svega par leptira. Prva generacija je u Somboru bila prisutna od 01. maja do 24 juna a u Čelarevu od 07. maja do 3. juna. Jedan pojedinačan leptir je zabeležen u Somboru 13. aprila. Maksimum leta je zabeležen samo u Somboru 27. maja - 7 primeraka. U Somboru je zabeleženo 77 leptira prve generacije a u Čelarevu 25, što izosi oko 80% prosečne brojnosti. Dinamika leta je bila slična prosečnoj.

Druga geneacija je bila prisutna od 03. jula do 28. avgusta u Somboru i od 05. jula do 22. avgusta u Čelarevu. Maksimum leta na oba mesta je zabeležen 28. jula. U Somboru je pri maksimumu zabeleženo 11 a u Čelarevu 10 leptira. Zabeleženo je ukupno 210 leptira u Somboru i 100 u Čelarevu, što je značajno više u odnosu na višegodišnji prosek. Let leptira druge generacije je počeo 10 do 14 dana ranije nego što je to uobičajeno.

   Treća generacije je bila prisutna od 30. avgusta u Čelarevu i 31. avgusta u Somboru, pa do 09. septembra u Čelarevu i 19. septembra u Somboru. Zabeleženo je 9 leptira u Somboru i 6 u Čelarevu.

     Koeficijent generacije po Mészáros-u za Sombor iznosi 2,9 a za Čelarevo 4,2. Na osnovu njega saopštava se pozitivna dugoročna prognoza. Obzirom na brojnost koja ulazi u prezimljavanje, mogu se očekivati ekonomski značajne štete na kasno posejanim kukuruzima, na lubenicama, kupusnjačama, paradajzu i paprici koji se na otvorenom polju seju ili rasađuju u drugoj polovini maja i prvoj polovini juna.

Pojava ipsilon sovice Agrotis ipsilon u 2016. godini [13.11.2016]

   Brojnost Agrotis ipsilon - ipsilon sovica tokom 2015. godine je bila dvostuko manja od prosečne brojnosti i u Somboru i u Čelarevu. Na oba mesta je zabeleženo po 19 leptira, a proseci su 39. Štete od ove vrste na gajenom bilju nisu zabeležene.

   U Čelarevu je prvi leptir zabeležen 12. aprila, zatim je 17 leptira zabeleženo od 29. maja do 07. septembra i još jedan leptir je zabeležen 01. oktobra. U Somboru su leptiri bili prisutni od 04. juna do 06. septembra. Tokom navedenih perioda, između uhvaćenih leptira su zabeležene manje i veće pauze u letu. Uvek su hvatani po jedan do dva primerka za noć.

  Prognoza za 2017. godinu se ne saopštava jer je u pitanju selica. Upozorenja na pojavu ove vrste i signali za tretiranje će biti saopštavani na sajtu www.agroupozorenje.rs.

Pojava sovice šećerne repe - Spodoptera exigua u 2016. godni [09.11.2016]

Sovica šećerne repe je bila malobrojna na svetlosnim klopkama. U Somboru je zabeleženo 26 leptira, a u Čelarevu 43, što je manje u odnosu na višegodišnji prosek. Nije zabeležena masovnija pojava gusenica, a ni štete od ove vrste tokom 2016. godine.

Leptiri su bili prisutni od 04. juna u Somboru i 09. juna u Čelarevu. Za oba lokaliteta, ovo je najranija pojava vrste od kada se prati njihova brojnost! Po jedan do dva leptira za noć su hvatana do 21. septembra u Somboru i 22. septembra u Čelarevu.

Vrsta je selica, pa se dugoročna prognoza za 2017. godinu ne saopštava. Podaci o letu i eventualna upozorenja na masovnu pojavu će se i dalje saopštavati na www.agroupozorenje.rs

XIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH [08.11.2016]

U organizaciji Društva za zaštitu bilja BiH u Tesliću će se u periodu od 15-17. 11.2016. održati XIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH. Više informacija možete pronaći na sledećoj adresi http://www.dzbbih.org/aktivnosti.html 

AgroNews - dnevni pregled vesti iz oblasti poljoprivrede [12.10.2016]

       Od 7. maja 2008. godine kada je objavljen prvi broj, redakcija agronews -a svakog radnog jutra svim zainteresovanima distribuira dnevni pregled aktuelnih, proverenih i najvažnijih vesti iz oblasti domaće i svetske poljoprivrede.

      U vreme kada smo izloženi ”bombardovanju” raznim informacijama, ističe se neophodnost da u toj masi izdvojimo ono što je za nas najbitnije, ono što predstavlja suštinu našeg interesa. U sferi poljoprivrede, agronews nudi upravo takav pregled. Za desetak minuta, koliko je dovoljno da se informiše čitajući ovaj dnevni pregled vesti iz oblasti poljoprivrede, čitaoc saznaje sve o najvažnijim dešavanjima u ovoj oblasti.

Prijava za bilten vesti iz poljoprivrede moguća je na web portalu www.agronews.rs 

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) u skladištu [22.08.2016]

     Krompirov moljac se proširio na veliki deo Srbije i Vojvodine. Na najvećem broju mesta je brojnost leptira još uvek niska na feromonskim klopkama prema Izveštajnoj službi u poljoprivredi Srbije i ličnim podacima, pa je suzbijanje u polju nepotrebno ili neisplativo. Ipak kada se krompir unese u skladište problem nije rešen. Svi oni koji ne mogu da uskladišten krompir čuvaju na temperaturama ispod 7 stepeni po celzijusu je potrebno da brojnost leptira prate i u skladištu. 

    U skladištu moljac prvenstveno napada krtole na površini, pa ukoliko su krompiri skladišteni u gajbice napadnut će biti krompir u prva tri četiri gornja i bočna reda gajbica. Ukoliko je krompir skladišten u rinfuzi napadnut će biti krompir do 50 cm dubine, a ako je skladišten u box palete, onda će krompir biti napadnut sa svih strana do 50 cm. Znajući ovo, u skladištima se može organizovati slaganje krompira tako da se u gornje slojeve stave mehanički oštećene a zdrave ili sitne krtole koje će biti žrtvovane tako da kada se ucrvaju ih treba izneti iz skladišta i zakopati, prekriti slojem zemlje debljim od 30 cm.

     Najbolje je u skladište staviti feromonske klopke. Na svakih 200 metara kubnih dovoljno je staviti jedan feromon u skladište, a brojnost leptira treba pratiti dva puta nedeljno. Čim se ulove prvi leptiri preporučuje se stavljanje još najmanje jednog feromona na 200 metara kubnih kako bi se obavilo masovno izlovljavanje leptira. Feromonske klopke su visoko efikasne i pomoću njih se mogu izloviti svi mužjaci, tako da ženke neće moći da polažu jajaj i naprave sledeći ciklus gusenica u skladištu. Veoma je važno da se prozori i vrata na skladištu zaštite komarnicima kako ne bi doletali novi moljci ili već oplođene ženke krompirovog moljaca u skladište.

     Feromonske klopke za krompirovog moljca se mogu nabaviti u preduzeću Agroprotekt naručivanjem na vajgandd@sbb.rs

Produžel let podgrizajućih sovica druge generacije [13.08.2016]

     Brojnost leptira druge generacije je već dugo visoka. Na mestima gde su ranijih godina podgrizajuće sovice pravile štete preporučuje se još jedna upotreba insekticida u krompiru, mrkvi koji se neće vaditi još mesec dana i tek rasađenom kupusu. Preporučuje se upotreba insekticida Decis 0,5 L/ha ili Bifenicus 0,3 L/ha ili Lamdex 2 dL/ha ili Fastac 0,2 L/ha.

Podgrizajuće sovice druga generacija [02.08.2016]

     Brojnost podgrizajućih sovica na svetlosnim klopkama je značajna. Brojnost usklične sovica (Agrotis exclamationis) u Somboru je trostruko veća u odnosu na višegodišnji prosek, a u Čelarevu je dvostruko veća u odnosu na višegodišnji prosek. U isto vreme leptiri ozime sovice (Agrotis segetum) su u Somboru na polovini višegodišnjeg proseka, a u Čelarevu na nivou višegodišnjeg proseka. Preporuka je da se na krompirima i mrkvi koji će u zemlji provesti duže od mesec dana, te na sveže rasađenim kupusnjačama uradi suzbijanje sovica u periodu do 05 avgusta preparatima Decis 0,5 L/ha ili Lamdex 0,2 L/ha ili Bifenikus 0,3 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha ili Fastak 0,15 L/ha.

Bolesti krompira [28.06.2016]

Lokalni pljuskovi i/ili intenzivno navodnjavanje stvaraju uslove za infekcije od prouzrokovača plamenjače krompira. Takođe su povoljni uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria spp.). Stoga je preporuka  da se nastavi sa intenzivnom zaštitom krompira, ali izbor preparata treba da je takav da, sredstva imaju delovanje i na plamenjaču i na crnu pegavost:

- ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, nije došlo do zatvaranja redova, nema simptoma primeniti: Antrakol 2kg/ha, Odeon 2kg/ha ili Bravo 2,5 lit/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha. Sledeći tretman planirati za 7 dana.

- ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijal je lošijeg kvaliteta, biljke imaju bujan porast - zatvorile su redove, ali nema simptoma oboljenja primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha uz dodatak Odeon ili Bravo ili Shirlan ili Gatro.Sledeći tretman planirati za 7 dana. 

- ako ima simptoma plamenjače, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha ili Equation pro 0,4 kg/ha. U ovom slučaju sledeći tretman planirati za 5 dana. 

Parcele koje će se vaditi u naredne 3 nedelje ne tretirati.

Pojava podgrizajućih sovica [01.06.2016]

    Iako je let leptira pratilo kišovito i hladno vreme brojnost leptira na svetlosnim klopkama je bila na nivou višegodišnjeg proseka. U periodu od 10 do 15 juna se očekuje masovnije piljenje gusenica. Zaštitu u tom period treba obaviti na krompirima i kukuruzima koji su u fazi 1 do 3 lista, te na paprici, lubenicama, paradajzu i kupusnjačama koje se proizvode iz rasade. U navedenom periodu preporučuje se upotreba insekticida Pyrinex 2 L/ha ili Savanur 2 L/ha.

Nabavka klopki za insekte (feromonske, mirisne i obojene) [10.02.2016]

     U toku je poručivanje klopki za insekte. Spisak vrsta za koje se mogu naručiti feromonske, mirisne ili obojene klopke nalazi se na adresi http://agroprotekt.leptiri.co.rs/feromoni.htm .

      Novo u ponudi je mirisna klopka za kukuruznog plamenca. U pitanju je mirisni hranidbeni mamak, a više o njemu možete pročitati ako kliknete ovde. 

     Ukoliko koristite metodu ometanja parenja radi kontrole jabučnog smotavca u prilici smo da Vam ponudimo mirisne hranidbene mamke koji prate brojnost jabučnog smotavca i u uslovima velike koncentracije feromona za ometanje parenja.

     Da bi ste osigurali potrebnu količinu klopki za insekte za 2016. godinu, molim Vas da se javite do 16 februara na mejl vajgandd@sbb.rs ili telefon 063326772 Dragan

Pojava usklične sovice - Agrotis exclamationis u 2015 i prognoza pojave za 2016. godinu [14.11.2015]

Brojnost leptira na svetlosnoj klopci tokom 2015. godine bila je za oko 50% veća od prosečne. Prosečna brojnost leptira u Čelarevu je 105, a u Somboru 215. U Čelarevu je zabeleženo 160 primeraka, čime je izjednačena do sada najveća brojnost iz 2012. godine. U Somboru je zabeleženo 303 primerka što je najveća brojnost leptira u poslednjih 14 godina!

            Prva generacija leptira u Somoboru je bila prisutna od 23. aprila do 09. juna. Zabeleženo je 83 leptira i dva vrha u letu. Prvi vrh je zabeležen 19. maja - 10 leptira za noć, a drugi 04. juna - 15 leptira za noć i to je ujedno i maksimum leta. U Čelarevu, prva generacija je bila prisutna od 06. maja do 06. juna. Zabeleženo je 37 leptira i jedan vrh u letu. On je registrovan 18. maja - šest primeraka za noć. Na oba lokaliteta najveći broj primeraka je zabeležen u periodu od 17. do 21. maja. Najveći broj leptira je zabeležen nešto ranije nego što je to uobičajeno, no da tokom maja nisu padale velike kiše, možda bi dinamika leta bila sličnija prosečnoj.

            Druga generacija leptira u Somboru  je bila prisutna od 08. jula do 29. avgusta. Nakon toga su zabeležena još dva primerka 13. septembra. Tokom leta druge generacije je zabeleženo ukupno 220 leptira. Maksimum leta je zabeležen 29. jula i on je iznosio 26 leptira za noć. Osim ovog zabeležen je još jedan vrh u letu i to 21. jula, 17 leptira za noć.

            Druga generacija u Čelarevu je bila prisutna od 12. jula do 25. avgusta. Nakon ovog perioda su zabeležena dva pojedinačna primerka 06. septembra i 01. oktobra. Maksimum leta je zabeležen 29. jula - 12 primeraka za noć. Ukupno je zabeleženo 123 primerka druge generacije.

            Na osnovu krive dinamike leta se može zaključiti da se povećanje brojnosti leptira druge generacije desilo veoma brzo nakon početka leta, što nije uobičajeno. Najveća brojnost na oba lokaliteta se desila skoro istovremeno, desetak dana ranije nego što je to uobičajeno.

            Ovako velika brojnost uslovila je pojavu šteta pred vađenje na krompiru i mrkvi na kojima nije urađena zaštita. Štete su iznosile i do 20% ili po sadašnjim cenama do 200.000 dinara po hektaru! Koeficijent generacije po Mészáros-u za Čelarevo iznosi 3,3 a za Sombor 2,7. Na osnovu ovoga saopštava se pozitivna dugoročna prognoza za uskličnu sovicu tokom proleća 2016. godine. Obzirom na veliku brojnost sa kojom ulazi u proleće, gusenice bi mogle praviti značajne ekonomske štete na šećernoj repi, kukuruzu koji se kasno seje, lucerki, paprici, paradajzu, kupusnjačama koji se gaje iz rasade.

Pojava Agrotis ipsilon - ipsilon sovice tokom 2015. godine [13.11.2015]

            Tokom 2015. godine i u Somboru i u Čelarevu je zabeležena dvostruko manja brojnost od prosečne. U Somboru je zabeleženo 20 leptira (prosek je 40), a u Čelarevu 22 leptira (prosek je 42).

            Hvatani su pojedinačni leptiri u periodu od 23. aprila do 05. oktobra u Somboru i od 31. maja do 05. oktobra u Čelarevu. Tokom leta je zabeleženo više kraćih i dužih perioda u letu. Redovniji ulov je zabeležen jedino u periodu od 25. do 29. avgusta u Somboru, a tada je zabeleženo i četiri primerka za noć, što je najveći ulov za jednu noć.

            Tokom ove godine nisu zabeležene štete ove vrste. Dugoročna prognoza se ne saopštava jer je u pitanju selica. Upozorenja na pojavu ove vrste i signali za tretiranje će biti saopštavani na sajtu Agroupozoren!e.

Pojava sovice Spodoptera exigua u 2015. godini [06.11.2015]

            Brojnost leptira tokom 2015. godine bila je mnogostruko veća od višegodišnjeg proseka. U Čelarevu je zabeleženo 256 leptira, a 30 je prosek. To je najveća brojnost od 2008. godine od kada se brojnost prati i ona je dvostruko veća od do sada najveće brojnosti zabeležene 2012. godine (116 primeraka). U Somboru je zabeležen 141 primerak, a prosek je 26. Ovo je druga najveća brojnost nakon 2003. godine kada je zabeleženo 309 leptira. I pored velike brojnosti značajnije štete od ove vrste nisu zabeležene na šećernoj repi i lucerki na kojima bi vrsta mogla biti štetna.

            Prvi leptiri su zabeleženi 13. juna u Čelarevu i 19. juna u Somboru. Pojedinačni leptiri u Somboru su hvatani do 29. juna, a zatim brojnost je rasla do 07. avgusta, kada je za noć ulovljeno 10 primeraka za noć. Nakon toga su opet hvatani pojedinačni leptiri. U Čelarevu je mala brojnost leptira trajala sve do 04. septembra, a onda je porasla i u Somboru i Čelarevu. Vrh u letu leptira zabeležen je u Somboru 05. septembra (10 leptira za noć) a u Čelarevu 11. septembra, 23 leptira za noć. Pojedinačni leptiri su bili prisutni u Somboru do 30. septembra, a u Čelarevu do 12. oktobra.

            Vrsta je selica. Na osnovu brojnosti sa svetlosnih klopki, ne može se zaključiti da je došlo do masovnije migracije tokom 2015. godine. Dugoročna prognoza za 2016. godinu se ne saopštava, a podaci o letu i upozorenja će se i dalje saopštavati na Agroupozoren!u.

Meteorološki podaci tokom vegetacije u 2015. godini [23.10.2015]

Vegetacioni period 2015. godine sigurno moramo pamtiti po ekstremno visokim temperaturama i lokalnim ali veoma obimnim padavima.

            Na grafikonu meteoroloških prilika za Sombor, koji je napravljen na osnovu meteoroloških podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, može se videti da je ceo period april - avgust bio topliji u odnosu na višegodišnji prosek. Svi meseci su bili topliji od višegodišnjih prosečnih vrednosti  i to april za 0,6 OC, maj za 0,9 OC, jun za 0,7 OC, avgust za čak 2,5 OC i septembar za čak 2,8 OC.

            Padavine su bile niže 50 mm tokom  pet meseci vegetacije u odnosu  navišegodišnji prosek. To je samo oko 10% niža visina padavina od višegodišnjeg proseka. Ono što je posebno  bilo loše to je raspored padavina. Na grafikonu se vidi da su padavine u aprilu, junu i julu bile niže za 29, 49 i 40 mm u odnosu na prosečne vrednosti. Takođe se vidi da je tokom maja izmereno više od dvostruke uobičajene visine padavina a u avgustu skoro dvostruka visina padavina!

            Ovakvi meteorološki uslovi su uticali ina masovnu pojavu subtrospkih i tropskih vrsta štetočina, a bolesti su imale takođe veoma povoljne uslove za razvoj.

Podgrizajuće sovice [03.08.2015]

     Brojnost leptira podgrizajućih sovica (Agrotis segetum i exclamationis) je dva do četiri putra veća od prosečnih vrednosti za ovaj period godine. Masovnije piljenje gusenica se očekuje u periodu od 01. do 03. avgusta. Preporuka je da se u krompiru, mrkvi, skoro rasađenim kupusima, postrnim kukuruzima uradi suzbijanje gusenica u periodu od 05. do 10. avgusta preparatima Pyrinex 48 EC (28 dana karenca), Pyrinex super 2 L/ha (28 dana karenca) ili Bifenicus 0,5 L/ha (14 dana karenca). Ukoliko je u krompiru potrebno suzbijati i krompirovu zlaticu, preporučuje se povećanje doze Coragena na 1,5 dL/ha (21 dan karenca) ili Alverde 1 L/ha (21 dan karenca) ili Laser 2 dL/ha (21 dan karenca). Krompire i mrkve koji će se vaditi narednih 15 dana ne treba štititi.

Bolesti krompira [11.07.2015]

Rane sorte počinju da završavaju vegetaciju. Na većini parcela pod krompirom plamenjača je pod kontrolom, i verovatno do završetka vegetacije neće predstavljati poseban problem. Nadalje treba zaštitu usmeriti na prouzrkovača crne pegavosti (Alternaria). Zaštitu nastaviti na onim parcelama gde se krompir neće vaditi narednih 15 dana sa:

- Quadris 1 lit/ha, Equation pro 0,4 kg/ha ili Odeon 2 kg/ha/Bravo 2,5 lit/ha 

- gde su prisutni simptomi crne pegavosti u jačoj meri primeniti Shirlan/Gatro 0,4 lit/ha + Score/Scooter 0,5lit/ha, odnosno samo Revus Top 0,6 lit/ha ili gotovu kombinaciju propamokarb hidrohlorida + fluazinama.  

Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja.

Sledeći tretman planirati za 12 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 5-7 dana na parcelama gde ima simptoma.

Visoke temperature i biostimulatori [03.07.2015]

Zbog perioda visokih temperatura preporučujemo folijarne tretmane sa Delfanom Plus 1,5-2 lit/ha ili Isabion 3 lit/ha ili Nutriamino Plus 2 L/ha 

radi smanjenja bilo kakvog stresa kod gajenih kultura. 

*preparati se mešaju bez problema sa standardnim preparatima za zaštitu bilja preporučenim na agroupozorenju  

 

Zaštita krompira [27.06.2015]

I dalje treba nastaviti intenzivnu zaštitu  krompira od prouzrokovača oboljenja. Plamenjača je prisutna na pojednim parcelama obično u slabom intenzitetu. I crna pegavost polako, ali sigurno se širi u većini krompirišta. Iz tih razloga treba što pre uraditi tretmane na svim parcelama gde zaštita nije rađena u poslednjih 7 dana. Zaštitu uraditi na onim parcelama gde se krompir neće vaditi narednih 15 dana:

- Da bi pokrili oba oboljenja, preporučljivo je da se primeni neki od sledećih preparata: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1,5lit/ha ili Curzate M 3 kg/ha ili Quadris 1 lit/ha ili Equation pro 0,4 kg/ha, uz obavezan dodatak Odeon 2 kg/ha/Bravo 2,5 lit/ha ili Shirlan/Gatro 0,4 lit/ha, odnosno samo Revus Top 0,6 lit/ha ili gotovu kombinaciju propamokarb hidrohlorida + fluazinama.  

Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja.

Vrlo bitan faktor je i kvalitet aplikacije (min. 500 lit vode/ha, najbolje prskati sa prskalicama sa vazdušnom podrškom ili barem koristiti dizne sa duplim mlazom, tretmane ne raditi na temperaturama preko 25°C...)

Sledeći tretman planirati za 10 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma.

Bolesti krompira [16.06.2015]

Lokalni pljuskovi i/ili intenzivno navodnjavanje povremeno stvaraju uslove za infekcije od prouzrokovača plamenjače krompira. Takođe su se stvorili uslovi i za infekcije od proiuzrokovača crne pegavosti (Alternaria spp.). Stoga je preporuka  da se nastavi sa intenzivnom zaštitom krompira, ali izbor preparata treba da je takav da, sredstva imaju delovanje i na plamenjaču i na crnu pegavost:

- ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, nije došlo do zatvaranja redova, nema simptoma primeniti: Antrakol 2kg/ha, Odeon 2kg/ha ili Bravo 2,5 lit/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha. Sledeći tretman planirati za 7 dana.

- ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijal je lošijeg kvaliteta, biljke imaju bujan porast - zatvorile su redove, ali nema simptoma oboljenja primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha uz dodatak Odeon ili Bravo ili Shirlan ili Gatro.Sledeći tretman planirati za 7 dana. 

- ako ima simptoma plamenjače, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha ili Equation pro 0,4 kg/ha. U ovom slučaju sledeći tretman planirati za 5 dana. 

Parcele koje će se vaditi u naredne 3 nedelje ne tretirati.

Oboljenja krompira [05.06.2015]

Na krompirima koji su nikli pre prvog aprila, uočeni su početni simptomi plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, nije došlo do zatvaranja redova, nema simptoma primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Odeon 2kg/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha, Ranman Top 0,5 lit/ha. Sledeći tretman planirati za 7 dana.

- ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijla je lošijeg kvaliteta, biljke imaju bujan porast - zatvorile su redove, ali nema simptoma oboljenja primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha. Sledeći tretman planirati za 7 dana. 

- ako ima simptoma plamenjače, primeniti: Curzate M ili Profilux 2.5kg, Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha.  U ovom slučaju sledeći tretman planirati za 5 dana. 

Parcele koje će se vaditi u naredne 3 nedelje ne tretirati.

Folijarna prihrana [26.05.2015]

Za poboljšani učinak u borbi protiv plamenjače krompira preporučujemo poseban oblik đubriva, poseban oblik fosfora. 

Preparat Trafos K je najjači preparat na tržištu koji sadrži fosfor u fosfitnom obliku, 30%. 

Preproučuje se primena uz preparate za zaštitu bilja , nije potrebno odvajati tretman. 

Uz poboljšanu zaštitu uz Trafos K dobijate i kalijum . 

Sadržaj : P 30%  i K 20% 

Doza : 2 lit/ha  

U slučaju lošije vremena uvek možte poboljašti efekat zaštite i đubriva uz Delfan plus 1 lit/ha 

 

Prvi tretman protiv plamenjače krompira [25.05.2015]

Zbog konstantnog kišovitog vremana, na krompirima koji su nikli pre prvog aprila, stvorili su se uslovi za tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, nije došlo do zatvaranja redova primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Odeon 2kg/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha.

- ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijla je lošijeg kvaliteta, biljke imaju bujan porast - zatvorile su redove primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha. 

Navedene tretmane uraditi u naredna dva dana.

Sledeći tretman planirati za 7 dana. 

Parcele koje će se vaditi u naredne 3 nedelje ne tretirati.

Fungicidi u krompiru [09.02.2015]

     Da bi neki pesticid legalno mogao da se koristi u zaštiti određene gajene biljke, potrebno je da ima registraciju za upotrebu koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Do pregleda registrovanih pesticida u poslednje vreme je teško doći, pa ćemo se potruditi da na sajtu objavimo pregled registrovanih pesticida koji je trenutno aktuelan. Postoji mogućnost da u međuvremenu neki od pesticida dobije ili izgubi dozvolu za upotrebu, pa prilikom nabavke uvek pročitajte uputsvo za upotrebu na ambalaži pesticida.

     U tabeli se nalazi i kolona sa grupom rezistencije. Grupa rezistencije je označena slovom ili kombinacijom slova i broja. Kod grupa rezistencije koje su označene slovom i brojem (na primer M1 ili M5) je mala šansa da se razvije otpornost kod gljiva, pa se mogu koristiti u uzastopnim tretmanima. Kod grupa rezistencije koje su označene samo brojem (na primer 2 ili 9) je šansa za razvijanje rezistencije velika. Zato je poželjno da se nakon njihove primene koriste fungicidi iz druge grupe rezistencije, da se ti fungicidi kombinuju sa fungicidima koji su označeni kombinacijom slova i broja ili da se u narednom tretmanu koriste fungicidi označeni kombinacijom slova i broja.

ime pesticida

aktivna materija

grupa rezistencije FRAC

karenca u Srbiji

Acrobat MZ WG

Dimetomorf + Mankozeb

40+M3

14

Agroskor 250-EC

Difenokonazol

3

14

Antracol 70 WG

Propineb

M3

14

Antracol WP 70

Propineb

M3

14

Beveblau kreč

Cu iz Bakar-oksihlorid

M1

14

Bevesan 45-M

Mankozeb

M3

14

Caiman

Mankozeb

M3

14

Consento

Propamokarb-hidrohlorid + Fenamidon

28+11

7

Curzate M WG

Cimoksanil + Mankozeb

27+M3

14

Cymoclean 714 WP

Mankozeb+Cimoksanil

M3+27

14

Dakoflo

Hlorotalonil

M5

21

Dithane M 45

Mankozeb

M3

14

Equation pro

Cimoksanil + Famoksadon

27+11

14

Fuzija

Propamokarb-hidrohlorid + Hlorotalonil

28+M5

21

Infinito SC

Propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid

28+43

7

Kuprablau WP

Bakar II sulfat + kalcijum hidroksid

M1

14

Polyram DF

Metiram

M3

14

Prestige 290 FS

Imidakloprid + pensikuron

4+20

 

Prevent 80 WP

Mankozeb

M3

14

Rayok EC

Difenokonazol

3

14

Signum

Boskalid + Piraklostrobin

7+11

14

Silueta

Propamokarb-hidrohlorid + Mankozeb

28+M3

14

Ventor

Difenokonazol

3

14

Vokal P

Cimoksanil + propineb

27+M3

14

Pojava u 2014 godini i prognoza pojave za 2015 godinu usklične sovice Agrotis exclamationis [20.01.2015]

Najveći broj primeraka je zabeležen u Somboru, 167 i to je na nivou višegodišnjeg proseka koji iznosi 178. U Čelarevu je zabeleženo samo 46 leptira što je trostruko manje od višegodišnjeg proseka koji iznosi 129. U V. Radincima je zabeleženo 39 leptira a u Bajmoku 49.

Tokom leta zabeležene su dve generacije leptira. Prva je počela da leti 20. aprila u V. Radincima i to je do sada najranija pojava ove vrste! U Somboru je let počeo 29. aprila, samo jedan dan posle do sada najranije zabeleženog leptira 2002. godine (vidi sliku). Maksimum leta je zabeležen u Čelarevu 22. maja - pet leptira za noć, Somboru 24. maja - 17 leptira i u Bajmoku 28. maja - šest leptira. Prva generacija je prestala sa letom, u zavisnosti od lokaliteta u periodu od 09. do 17. juna. Druga generacija je počela let 13. jula a završila 25. avgusta. Brojnost je brzo počela da raste, ali je to trajalo svega 10tak dana, nakon čega su klopkom hvatani samo pojedinačni primerci. Maksimum leta je zabeležen samo u Somboru 29. jula - pet leptira za noć. Po jedan primerak je zabeležen 12. septembra u Čelarevu i 24. septembra u Somboru.

Koeficijent generacije u Somboru iznosi 0,33, u V. Radincima 0,22 i Bajmoku 0,4. Samo je u Čelarevu koeficijent generacije veći od jedan i to 1,09. Na osnovu ovog se saopštava negativna prognoza brojnosti prve generacije. Na osnovu koeficijenta generacije u Čelarevu bi mogla da se saopšti i pozitivna prognoza, ali je brojnost bila veoma mala, pa čak i ako broj poraste u 2015. godini, gusenice neće moći da prave ekonomski značajne štete.

 

Pojava ozime sovice Agrotis segetum u 2014. godini i prognoza za 2015. godinu [18.01.2015]

Vrsta je bila prisutna u tri generacije tokom 2014. godine. Let leptira prve generacije je počeo između 19 i 23 aprila. U Velikim Radincima je trajao samo do 11. maja i nakon toga cele godine nije zabeležen ni jedan leptir što do sada nikad nije zabeleženo na drugim lokalitetima. Na drugim mestima je let prve generacije prestao od 05. do 16. juna. Maksimumi leta su zabeležni: u Somboru 24. maja (osam leptira za noć), 28. maja u Bajmoku (17 leptira za noć). Druga generacija je počela sa letom između 29. juna (u Bajmoku) i 08. jula (u Čelarevu). Bila je prisutna do 08. avgusta u Somboru i 23. avgusta u Čelarevu. Jasna granica između druge i treće generacije u Bajmoku nije jasna, jer su se pojedinačni leptiri hvatali bez većih pauza sve do 1. oktobra. Tokom leta druge generacije nije bio jasno izražen maksimum leta ni na jednom lokalitetu. Najveći broj leptira je zabeležen svuda oko 25. jula. U Somboru je zabeleženo 70 leptira, u Čelarevu 28 a u Bajmoku 45 leptira druge generacije. Treća generacija je bila prisutna od 05. septembra do 10. oktobra. U Somboru je zabeleženo 11 primeraka, u Čelarevu 21 primerak a u Bajmoku 18 leptira. Maksimum leta je zabeležen samo u Čelarevu 17. septembra, pet primeraka za noć.

Poređenjem ovogodišnje dinamike leta sa ranijim podacima može se zaključiti da je prva generacija počela sa letom ranije nego što je to uobičajeno (vidi sliku). Tokom maja je usledilo smanjenje brojnosti, a najveća brojnost prve generacije je zabeležena malo kasnije nego što je to uobičajeno.  Druga generacija je imala mnogo manju brojnost od prosečne a u periodu kada je obično najbrojnija, došlo je do prestanka leta druge generacije. Treća generacija je bila prisutna u uobičajenom obimu i vremenu. Treća generacije je na mestima gde se krompir vadio tokom oktobra i novembra pravila lokalno štete.

Koeficijent generacije po Meszarosu u Somboru i Čelarevu iznosi 1,56 i 2,45 pa se tu može očekivati povećanje brojnosti. Međutim u Velikim Radincima i Bajmoku je koeficijent ispod vrednosti 1 (0 i 0,03) i može se očekivati smanjenje brojnosti. Obzirom da je brojnost bila višestruko manja od prosečnih, ekonomski značajne štete se tokom pojave gusenica prve generacije gusenica ne mogu očekivati.

XV naučno stručni skup Savremena proizvodnja povrća [17.11.2014]

     XV naučno stručni skup Savremena proizvodnja povrća će se održati u Amfiteatru na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 6. decembra 2014. godine.  Predstavljanje firmi u holu fakulteta i prijava učesnika će početi u 8 sati, a svečano otvaranje je predviđeno za 10 sati. Predviđena su sledeća predavanja:

10.20 Ilin i Marković: Stanje i pravci razvoja povrtarstva u Srbiji

11.00 Bulajić: Suzbijanje prouzrokovača bolesti u organskoj proizvodnji povrća

11.30 Krstić: Pojava, rasprostranjenost i kontrola virusa žute pegavosti irisa u usevu crnog luka u Srbiji

12.30 Obradović, Prokić i Zlatković: Mrljavost ploda - nova bakterioza lubenica u Srbiji

13.00 Injac, Jovanović, Farkaš i Vajgand: Pojava i suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira u Srbiji 2013 - 2014. godine

14.00 Vico: Suzbijanje prouzrokovača bolesti povrća u skladištu

15.00 Izvlačenje dobitnika nagradne igre

 

Pojava podgrizajućih sovica [04.08.2014]

     Podgrizajuće sovice (Agrotis segetum i A. exclamationis) prave štete na krompiru i mrkvi pred vađenje, te uljanoj repici koja se seje u avgustu. Brojnost leptira druge generacije iznosi u zavisnosti od lokaliteta 10 do 30% prosečnih vrednosti, pa kako sada stoje stvari, ove godine neće biti potreba da se ona suzbija.

Pojava glodara u polju [23.07.2014]

     Brojnost sitnih glodara u polju je jako velika. Žetvom pšenice i njihovom obradom, došlo je do masovnog seljenja miševa u sve okolne useve. Preporuka je da se usevi koji su blizu strništa, livada i lucerišta pregledaju i po potrebi se uradi suzbijanje sitnih glodara. Prilikom upotrebe mamaka obavezno zatvarati rupe da ne bi došlo do trovanja drugih životinja, a preporučuje se upotreba: cinkfosfid, bromadiolon, hlorfacinon ili mamaka na bazi natrijum selenita.

Oboljenja krompira [17.07.2014]

Nastavlja se period povoljnih uslova za prouzrokovače najznačajnijih oboljenja krompira (plamenjaču i crnu pegavost). Sada već dominantan problem postaje crna pegavost (Alternaria). Iz tih razloga i mere suzbijanja treba da su usmerene prevashodno prema ovom oboljenju. Zaštitu nastaviti na onim parcelama gde se krompir neće vaditi narednih 15 dana sa:

- Quadris 1 lit/ha, Equation pro 0,4 kg/ha ili 

- Odeon 2 kg/ha/Bravo 2,5 lit/ha odnosno Shirlan/Gatro 0,4 lit/ha + Score/Scooter 0,5lit/ha,

- odnosno samo Revus Top 0,6 lit/ha ili gotovu kombinaciju propamokarb hidrohlorida + fluazinama.  

Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja.

Sledeći tretman planirati za 7 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 5 dana na parcelama gde ima simptoma.

Bolesti krompira [01.07.2014]

U poslednjih 4-5 dana iskaču simptomi plamenjača na osetljivim sortama, kao posledica izuzetno povoljnih uslova za infekcije oko 20 juna. I crna pegavost polako, ali sigurno se širi u većini krompirišta. Iz tih razloga treba što pre uraditi tretmane na svim parcelama gde zaštita nije rađena u poslednja 4 dana. Zaštitu uraditi na onim parcelama gde se krompir neće vaditi narednih 15 dana:

- Da bi pokrili oba oboljenja, preporučljivo je da se primeni neki od sledećih preparata: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1,5lit/ha ili Curzate M 3 kg/ha ili Quadris 1 lit/ha ili Equation pro 0,4 kg/ha, uz obavezan dodatak Odeon 2 kg/ha/Bravo 2,5 lit/ha ili Shirlan/Gatro 0,4 lit/ha, odnosno samo Revus Top 0,6 lit/ha ili gotovu kombinaciju propamokarb hidrohlorida + fluazinama.  

Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja.

Vrlo bitan faktor je i kvalitet aplikacije (min. 500 lit vode/ha, najbolje prskati sa prskalicama sa vazdušnom podrškom ili barem koristiti dizne sa duplim mlazom, tretmane ne raditi na temperaturama preko 25°C...)

Sledeći tretman planirati za 7 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 5 dana na parcelama gde ima simptoma.

Bolesti krompira [18.06.2014]

U poslednjih 48 sati bili su vrlo povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača plamenjače krompira i crne pegavosti. Gde su tretmani rađeni pre više od 5 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače i crne pegavosti krompira. Preporuka je da se urade tretmani na onim parcelama gde se krompir neće vaditi narednih 15 dana:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1,5lit/ha ili Curzate M 3 kg/ha+ Odeon 2 kg/ha ili Shirlan/Gatro 0,4 lit/ha, odnosno samo Revus Top 0,6 lit/ha ili gotovu kombinaciju propamokarb hidrohlorida + fulazinama.  

- ako ima simptoma, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha ili Equation pro 0,4 kg/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha ili Orvego 0,8 lit/ha, kao i preparate na bazi cijazofamida.

Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja.

Vrlo bitan faktor je i kvalitet aplikacije (min. 500 lit vode/ha, najbolje prskati sa prskalicama sa vazdušnom podrškom ili barem koristiti dizne sa duplim mlazom, tretmane ne raditi na temperaturama preko 25°C...)

Sledeći tretman planirati za 12 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma.

Ishrana krompira [16.06.2014]

Posle završene faze svetanja krompira i usled povećane temperature vazduha i uz dovoljnu količinu vlage- počinje intenzivan porast lisne mase krompira. U tim uslovima postoji mogućnost nagle infekcije plamenjače krompira koja može naneti velike štete i značajno smanjiti prinos. 

Da bi se povećao učinak zaštite od plamenjače preporučujemo primenu đubriva TRAFOS K, visokoncentrovani rastvor kalijum-fosfita.  

Za razliku od ostalih PK đubriva, Trafos K sadrži fosfor u obliku fosfita, koji biljka može brzo asimilovati i koji ima snažan sistemični učinak , zatim podstiče sintezu fitoaleksina koji pojačavaju otpornost biljke krompira na plamenjaču i fitoftoru. 

Preporuka u krompiru TRAFOS K 2 lit/ha + aminokiseline  Delfan Plus 1 lit/ha ili Isabion 2 lit/ha 

Bolesti krompira [09.06.2014]

U svim regionima Srbije, veliki je pritisak prouzrokovača plamenjače krompira, ali i crne pegavosti. Gde su tretmani rađeni pre više od 7 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače i crne pegavosti krompira. Preporuka je da se urade tretmani na onim parcelama gde se krompir neće vaditi narednih 15 dana:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha+ Dithane 3 kg/ha ili Shirlan/Gatro 0.4lit/ha.  

- ako ima simptoma, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha + Nutri Bioclean 2 lit/ha ili Ekstrasol 2 lit/ha.

Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja.

Vrlo bitan faktor je i kvalitet aplikacije (min. 500 lit vode/ha, najbolje prskati sa prskalicama sa vazdušnom podrškom ili barem koristiti dizne sa duplim mlazom, tretmane ne raditi na temperaturama preko 25°C...)

Sledeći tretman planirati za 10 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 5 dana na parcelama gde ima simptoma.

Bolesti krompira [24.05.2014]

Najavljeno nestabilo vreme u naredna 3-4 dana pogodovaće razvoju prouzrkovača oboljenja krompira (plamenjače, alternarije). Sto ga je preporuka da se u narednim danima, na krompirima koji su nikli pre prvog aprila, a neće se vaditi u narednih 20 dana, urade tretmani sa Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha. 

Sledeći tretman planirati za 7-10 dana. 

Rekultivacija poplavljenih obradivih površina [18.05.2014]

Nakon što je došlo do poplava tri cilja treba postići, da bi se umanjila dalja degradacija zemljišta i što pre povratilo prvobitno stanje:

 1. da se što pre odvede voda sa parcele 
 2. reaktivacija živog sveta u zemljištu
 3. sprečavanje daljeg nanošenja šteta u zemljištu (gaženjem, daljim uništavanje strukture itd)

Mere kojima se mogu postići zadati ciljevi:

 1. Odvođenje vode je moguće izvlačenjem drenažnih kanala, ispumpavajem itd.
 2. Reaktivacija mikrobiološke aktivnosti i drugog živog sveta zemljišta podrazumeva:
  1. pravilnom obradom, ali ona može da počne samo kada je tlo do dubine obrade optimalne vlažnosti, da bi se izbeglo dalje uništavanje strukture zemljišta. Ovo je najbolje uraditi kultivatorima, gruberima-razrivači, pošto oni najmanje dovode do narušavanja strukture zemljišta (nestvaraju plužni đon, ne izbacuju grudve i ne narušavaju strukturu tla, minimalno povećavaju frakciju prašine koja dovodi do zamuljavanja površinskog sloja zemljišta usled velike količine padavina, odnosno stvaranja debele pokorice nakon prosušivanja, omogućavaju mulč obradu-ostavljaju eventualne žetvene ostatke na površini zemljišta, koji služe kao zaštita zemljištu i hrana mikroorganizmima...). Eventualno u nedostatku grubera u obzir dolazi obrada plugovima i lakim kultivatorima-setvospremačima. Nikako ne koristiti tanjirače, freze, rotodrljače i slčno, pošto one na plavljenim zemljištima dovode do daljeg drastičnog kvarenja zemljišta.
  2. Osim „nežne“ mehaničke obrade zemljišta potrebno je obezbediti hranu za živi svet u zemljišta. To podrazumeva iznošenje na parcelu veće količine stajnjaka, slame, biljnih ostataka, gajenje biljaka za zelenišno đubrivo, zatravljivanje višegodišnjih zasada.
  3. Sa merama revitalizacije početi čim stanje obradive površine dozvoli. Ne dozvoliti da parcela ostane neobrađena i zakorovljena do kraja sezone, makar samo gajili biljke za zelenišno đubrenje ili iznosili stajnjak i žetvene ostatke, naravno uz obaveznu plitku ili poluduboku kultivaciju gruberima.  

 

Parcele na kojima je poplava nije uništila posejane useve i u višegodišnjim zasadima, uraditi sledeće:

 1. Što pre se osloboditi vode
 2. Plitka obrada kultivatorima u cilju vazduširanja i suzbijanja pokorice
 3. Jedina dozvoljena oruđa su kultivatori i međuredno razrivanje do 30cm dubine, da bi se što pre obnovila mikrobiološka aktivnost zemljišta i koren počeo ponovo normalno da funkcioniše
 4. Međuredno zatravljivanje višegodišnjih zasada
 5. Unošenje preparata na bazi huminskih i fulvo kiselina (Humistar i drugi 10-30 lit/ha).
 6. Tretiranje nadzemnih delova preparatima koji sadrže aminokiseline (Delfan, Nutriamino Plus, Isabion i sl.) 2-3 lit/ha u blok tretmanima 3-4 puta.

Ishrana krompira [15.05.2014]

Za pravilan rast i razvoj krompira posle nicanja preporučuje se dodatna ishrana preparatima na bazi cinka i aminokiselina. 

Kako je broj krtola krompira direktno vezan za visinu prinosa, za prvi folijarni tretman se preporučuje preparat  Maxflow Zn, visoko koncentrovani cink  koji stimuliše zametanje većeg broja krtola i ujednačenost krtola. Osim toga, cink (Zn) ima važnu funkciju u sintezi prirodnog hormona auxina koji podstiče rast krompira, pogotovo u zemljištima gde je visoka pH vrednost te je blokada cinka iz zemljišta vrlo česta.  

Preporuka :   MAXFLOW Zn 1lit/ha + Delfan Plus 1,5 lit/ha ili Isabion 2 lit/ha 

* preparati se mogu zajedno primeniti sa sa organskim fungicidima, preparatima na bazi bakra ( bakar- hidroksid i bakar-oksihlorid)  protiv plamenjače krompira 

Bolesti krompira [10.05.2014]

Zbog predviđenog kišovitog vremana od nekoliko dana tokom sledeće nedelje, na krompirima koji su nikli pre prvog aprila, stvorili su se uslovi za tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, nije došlo do zatvaranja redova primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Odeon 2kg/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha.

- ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijla je lošijeg kvaliteta, biljke imaju bujan porast - zatvorile su redove primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha. 

Navedene tretmane uraditi u naredna dva dana.

Sledeći tretman planirati za 7 dana. 

Sadnja- Krompir [20.03.2014]

Prilikom sadnje krompira, odnosno pre sadnje krompira  preporučujemo upotrebu preparata na bazi huminskih i fulvo-kiselina.  Huminske i fulvo -kiseline poboljšavaju dostupnost hraniva semenu i vodni režim zemljišta.

 

 Preporuka: pre setve u zoni redova poprskati HUMISTAROM 40 l/ha  

 

Obaveštenje o pretplati za 2014. godinu [28.01.2014]

Sajt Agroupozorenje se može koristiti u svojstvu neregistrovanog i registrovanog korisnika. Neregistrovani korisnici, kao i registrovani vide sve podatke o štetnim organizmima. Razlika je u vremenkom periodu za koji se podaci vide i u tome što preplatnici vide i konkretne preporuke za upotrebu pesticida. Što se tiče prognoziranih podataka. Neregistrovani korisnici tokom vegetacije vide prognozu štetnih organizama za danas, a registrovani korisnici prognozu pojave za sutra i za prekosutra. Odlučili smo da visina preplate tokom 2014. godine ostane ista kao i tokom 2013. godine, a to je 2500 dinara. Ukoliko želite da postanete korisnik javite se na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772, kako bi Vam bio otvoren nalog sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom.

Analiza meteoroloških prilika u 2013. godini [06.12.2013]

     Kada se uporede srednje mesečne temperature tokom 2013 godine, sa prosečnim, vidi se da su svi meseci, osim septembra, bili topliji u odnosu na višegodišnji prosek i to: april za 1,3OC, maj za 1,1OC, jun za svega 0,1OC, jul za 1,5OC a avgust za čak 2,4OC!

     Ako se visina padavina tokom 2013. godine uporedi sa višegodišnjim vrednostima, može se zaključiti da je tokom aprila, juna i jula meseca je palo 9, 18 i 48 mm padavina niže od proseka. Tokom maja, avgusta i septembra je palo 68, 9 i 39 padavina više od proseka. Kada se sve ove vrednosti saberu, moglo bi se reći da je palo 40 mm padavina više od proseka! Međutim raspored padavina je bio katastrofalan, posebno u julu i avgustu mesecu, kada su i temperature bile drastično veće u odnosu na višegodišnji prosek.

Grafikon meteoroloških podataka se može videti na slici u prilogu.

 

Pojava podgrizajućih sovica [11.08.2013]

     Brojnost podgrizajućih sovica je do pre nekoliko dana bila znatno manja nego što je to uobičajeno za ovaj period. Međutim poslednjih nekoliko dana je brojnost značajno porasla. Preporuka je da se u postrnim kukuruzima i usevima krompira gde je cima još zelena, u periodu od 12 do 16 avgusta uradi zaštita. Suzbijanje treba izvršiti u večernjim satima preparatima Decis 0,5 L/ha ili Fastak 0,15 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha.

Bolesti krompira [14.07.2013]

U većini regiona Srbije, gde su tretmani rađeni pre više od 10 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače i crne pegavosti krompira. Preporučljivo bi bilo da se urade tretmani na onim parcelama gde se krompir neće vaditi narednih 15 dana, prema preprouci od 25.06.13

 Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja. 

Sledeći tretman planirati za 14 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma.

Bolesti krompira [25.06.2013]

U svim regionima Srbije, gde su tretmani rađeni pre više od 7 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače i crne pegavosti krompira. Preporuka je da se urade tretmani na onim parcelama gde se krompir neće vaditi narednih 15 dana:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha + Dithane 3 kg/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha + Dithane 3kg/ha ili Shirlan/Gatro 0.4lit/ha.  

- ako ima početnih simptoma, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha

Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja.

Sledeći tretman planirati za 14 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma.

Upozorenje na pojavu podgrizajućih sovica [17.06.2013]

           Brojnost leptira prve generacije leptira podgrizajućih sovica je bila duplo manja u odnosu na prosečnu brojnost. Samo na mestima gde je vrsta pravila štete prošle godine, preporučuje se zaštita krompira, paprike iz rasade i kasno posejanih kukuruza u periodu od 18. do 21. juna preparatima Pyrinex 2 L/ha ili Decis 0,5 L/ha ili Fastak 0,15 L/ha ili Karate zeon 2 dL/ha ili Lamdex 2 dL/ha. Zaštitu treba obaviti u večernjim satima!

Bolesti krompira [10.06.2013]

U svim regionima Srbije stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha ili Shirlan/Gatro 0.4lit/ha.  

- ako ima početnih simptoma, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha ili preparat na bazi cijazofamida    

Sledeći tretman planirati za 10 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma.

Bolesti krompira [31.05.2013]

U usevima krompira stvorili su se uslovi za tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria spp.). A usled čestih padavina povećan je rizik i od bakterijskih infekcija. Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Odeon 2kg/ha ili Bravo 2 lit/ha uz dodatak nekog bakarnog preparata (Neoram 3 kg/ha, Kocide 2 kg/ha...) ili preparate koji sadrže u sebi fosfik + fungicid.

- ako ima početnih simptoma, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha, Consento 2 L/ha, Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha. 

Navedene tretmane uraditi čim možete ući u parcele i u onim usevima koji se neće vaditi u narednih 14 dana.

Sledeći tretman planirati za 7-10 dana. 


Bolesti i štetočine krompira [22.05.2013]

U nizijskim regionima Srbije (ispod 300 m nadmorske visine) na krompirima koji su nikli u prvoj polovini aprila, stvorili su se uslovi za tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria spp.). Preporuka je sledeća:

- ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, odnosno nema simptoma oboljenja, primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Odeon 2kg/ha ili Bravo 2 lit/ha, Quadris 0.75 lit/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha.

- ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijla je lošijeg kvaliteta ili ima početnih simptoma, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha, Consento 2 L/ha, Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha. 

Navedene tretmane uraditi čim možete ući u parcele.

Sledeći tretman planirati za 7-10 dana. 

Na kasnijim sadnjama i većim nadmorskim visinama za sada ne raditi tretiranja.  

Aktivnost krompirove zlatice uveliko traje. Zbog izraženog problema rezistentnosti suzbijanju pristupiti kako je to preporučeno u obaveštenju od 12.05.2012 godine

Let leptira čije gusenice mogu biti štetne [08.05.2013]

    Počeo je let leptira vrsta povrtna sovica (Lacanobia oleracea), kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i ozima sovica (Agrotis segetum). U polju za sada ne treba raditi ništa.

Počeo let gama sovice [04.05.2013]

      Gama sovica, čije se gusenice hrane na velikom broju vrsta biljaka je počela sa letom. Za sada u polju ne treba raditi ništa.

Poboljšanje strukture zemljišta pre sadnje krompira i luka [18.04.2013]


Radi poboljšanja zemljišne strukture preporučujemo preparate na bazi huminskih i fulvo kiselina HUMISTAR ili VELLHUMUS  40 l/ha  
 
Zemljište istretirati pre sadnje.  
 
 
 

Obaveštenje o visini preplate za 2013. godinu [11.01.2013]

Sajt Agroupozorenje se može koristiti u svojstvu neregistrovanog i registrovanog korisnika. Neregistrovani korisnici, kao i registrovani vide sve podatke o štetnim organizmima. Razlika je u vremenkom periodu za koji se podaci vide i u tome što preplatnici vide i konkretne preporuke za upotrebu pesticida. Odlučili smo da visina preplate tokom 2013. godine ostane ista kao i tokom 2012. godine, a to je 2500 dinara. Ukoliko želite da postanete korisnik javite se na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772.

 

Sistem sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja [03.01.2013]

Operater za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada ENVIPACK d.o.o., čiji je osnivač Galenika Fitofarmacija a.d., je tokom 2012. godine poslovao u skladu sa primarnim ciljem da uspostavi sistem za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja (SZB) na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, po uzoru na razvijene sisteme zemalja EU.

Realizacijom pilot projekta, baziranog na samostalno razvijenom EKO modelu jedinstvenom za sve proizvođače, punioce, uvoznike i distributere sredstava za zaštitu bilja, ENVIPACK d.o.o. je od februara 2012. godine prvi postavio stabilnu osnovu za dalju izgradnju sistemskog rešenja za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od SZB.

Uspešnost realizacije ovog projekta u 2012. godini ogleda se u ostvarenim rezultatima u edukaciji krajnjih korisnika, sakupljanju, razvrstavanju i zbrinjavanju ambalažnog otpada od SZB:

·         Potpisani su sporazumi za sakupljanje i razvrstavanje ambalažnog otpada od pesticida sa 6 sakupljačkih lokacija u Republici Srbiji (CARNEX d.o.o., NEOPLANTA a.d., RUBIN a.d., Alliance One Tobacco d.o.o., PP SAVA KOVAČEVIĆ a.d. i FILIP d.o.o.),

·         Investiciona ulaganja u specijalne metalne kontejnere i plastične vreće za razvrstavanje i privremeno skladištenje opasnog i neopasnog ambalažnog otpada,

·         Edukacija krajnjih korisnika za pravilno postupanje sa ispražnjenom ambalažom i trostruko ispiranje na mestu primene,

·         Organizovano razvrstavanje i sakupljanje ambalažnog otpada sa sakupljačkih lokacija i zbrinjavanje, odnosno tretman 4 t opasnog otpada u saradnji sa domaćim ovlašćenim operaterima,

·         Sakupljeno 2 t ispranog neopasnog ambalažnog otpada koji se može zbrinuti spaljivanjem u cementari,

·         Sakupljeno 15 t opasnog ambalažnog otpada poreklom od sirovina za proizvodnju SZB, koji se ne može tretirati u zemlji, već će biti zbrinut  spaljivanjem (insineracijom) u EU, u januaru 2013. godine,

·         Promocija ENVIPACK d.o.o. i sistemskog rešavanja problema ambalažnog otpada od pesticida su uspešno realizovani kroz učešće ENVIPACK d.o.o. na sajmovima, edukativnim radionicama, prezentacijama i stručnim konferencijama vezanim za zaštitu životne sredine i nacionalnu strategiju održivog razvoja.

U godini koja predstoji, očekuju nas novi izazovi u vidu proširenja uspostavljenog sistema, povećanja količine sistemski sakupljenog ambalažnog otpada, povećanju procenta ispranog otpada u ukupnoj količini i uključivanje svih subjekata koji imaju svoju odgovornost u sistemu.

U zajedničkom je interesu da se, u skladu sa načelima odgovornog poslovanja, sistematskom rešavanju ambalažnog otpada od pesticida koji uspostavlja ENVIPACK d.o.o. priključi što veći broj drugih proizvođača, punilaca, uvoznika i distributera SZB tokom 2013. godine i na taj način, doprinese smanjenju negativnog uticaja ambalažnog otpada od pesticida na životno okruženje.

 

Produžena pojava podgrizajućih sovica [12.08.2012]

     Visoka brojnost leptira podgrizajućih sovica je trajala dugo. Stoga je preporuka da se na 8 do 10 dana od predhodnog tretiranja, preporučenog upozorenjem na dan 31. jul ponovi suzbijanje.

Pojava gusenica podgrizajućih sovica [31.07.2012]

   Brojnost leptira druge generacije podgrizajućih sovica (Agrotis segetum i A. exclamationis) je dvostruko veća od prosečnih vrednosti. Masovno piljenje gusenica se očekuje u periodu od 1. do 4. avgusta u Sremu i Južnom Banatu. U periodu od 3. do 7. avgusta u Južnoj Bačkoj i Srednjem Banatu i u periodu od 5 do 11. avgusta u Severnom Banatu i Severnoj Bačkoj. U navedenim periodima u krompiru i paprici je optimalan rok za upotrebu preparata Coragen 2dL/ha. Optimalni rok za primenu preparata Lannate 90 450 g/ha ili Methomex 2L/ha je u paprici dva do pet dana nakon navedenih perioda. Optimalan rok za primenu preparata Decis 5 dL/ha, Karate zeon 2 dL/ha ili Fastac 2 dL/ha u krompiru je dva do pet dana nakon navedenih perioda.

Bolesti krompira [11.07.2012]

U onim usevima krompira u kojima tretmani nisu rađeni u poslednjih 14 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv prouzrokovača oboljenja. Preporuka da se urade tretmani kako je to preporučeno 26.06.2012

 

Krompire koji će se vaditi u narednih 20 dana ne tretirati.

Sledeći tretman planirati za 14 dana

Bolesti krompira [26.06.2012]

U onim usevima krompira u koji tretmani nisu rađeni u poslednjih 10 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Bravo 2.5lit/ha ili Odeon 2kg/ha ili Quadris 0.75lit-ha ili Dithane 3kg/ha ili preparate na bazi kalijum fosfita + hlortalonila 

- ako ima simptoma, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha ili preparat na bazi cijazofamida    

Sledeći tretman planirati za 14 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 10 dana na parcelama gde ima simptoma. 

Bolesti krompira [12.06.2012]

U svim regionima Srbije stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha ili Shirlan/Gatro 0.4lit/ha.  

- ako ima početnih simptoma, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha ili preparat na bazi cijazofamida    

Sledeći tretman planirati za 10 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma. 

Pojava podgrizajućih sovica [06.06.2012]

      Podgrizajuće sovice su grupa vrsta koje prave štete tako što podgrizaju biljke na mestima gde koren prelazi u stablo, znači ispod površine zemlje. Na osnovu dosadašnjeg leta leptira masovnije piljenje gusenica se očekuje u Sremu i južnom Banatu u periodu od 08. do 10. juna. U južnoj Bačkoj i srednjem Banatu u periodu od 10. do 12. juna a u severnoj Bačkoj i severnom Banatu u periodu od 11 do 14. juna. Na mestima gde su podgrizajuće sovice pravile štete prošle godine preporuka je da se u usevima krompira u navedenim periodima upotrebe preparati Coragen 1 dL/ha ili Alverde 0,5 L/ha ili četiri do pet dana nakon navedenih perioda preparati Perfekthion 1,5L/ha ili Pyrinex 1,5 L/ha. U usevima paprike 4 do 5 dana nakon navedenih perioda se preporučuje upotreba  preparata Perfekthion 1,5L/ha ili Pyrinex 1,5 L/ha ili Lannate 90 400g/ha ili Decis 0,5L/ha. Tretmane je najbolje uraditi u večernjim satima.

Bolesti krompira [02.06.2012]

U svim regionima Srbije na krompirima koji su nikli u prvoj polovini aprila, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, nije došlo do zatvaranja redova, a nema simptoma oboljenja, primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Odeon 2kg/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha.

- ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijla je lošijeg kvaliteta, biljke imaju bujan porast - zatvorile su redove ili ima početnih simptoma, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha ili Shirlan/Gatro 0.4lit/ha. 

Navedene tretmane uraditi čim možete ući u parcele.

Sledeći tretman planirati za 7-10 dana. 

Plamenjača krompira [23.05.2012]

U nizijskim regionima Srbije (ispod 300 m nadmorske visine) na krompirima koji su nikli u prvoj polovini aprila, stvorili su se uslovi za tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, odnosno nema simptoma oboljenja, primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Odeon 2kg/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha.

- ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijla je lošijeg kvaliteta ili ima početnih simptoma, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha, Consento 2 L/ha, Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha. 

Navedene tretmane uraditi čim možete ući u parcele.

Sledeći tretman planirati za 7-10 dana. 

Na kasnijim sadnjama i većim nadmorskim visinama za sada ne raditi tretiranja.  

Krompirova zlatica i bolesti krompira [12.05.2012]

 

 

Počelo je piljenje larvi krompirove zlatice. Situacija na terenu je različita, na većini parcela se za sada nalaze samo odrasle jedinke i položena jaja. Tokom sledeće nedelje će krenuti masovno piljenje larvi. Takođe treba znati da u ovim početnim fazama krompir bez uticaja na prinos podnosi gubitak do 20% lisne mase.

Pošto je problem rezistentnosti na insekticide kod ove štetočine vrlo izražen, svako haotično i bezciljno prskanje samo doprinosi smanjenju mogućnosti adekvatne zaštite u narednim vegetacijama. Zato mere suzbijanja treba preduzeti u sledećim slučajevima:

- suzbijati imaga ako ima 1 odrasli/biljci krompira (odgovarajući insekticidi su - Actara 70gr/ha, Calypso 0,1lit/ha, Proteus 0,7 lit/ha, Confidor/Kohinor 200 SL 0,3lit/ha, Confidor 70WG 0,1kg/ha, Kestrel 0,3lit/ha, Alverde 0,25lit/ha, Regent 25gr/ha, Coragen 60ml/ha, Laser 80ml/ha, kao i preparate na bazi klotianidina i abamektina)

- suzbijati mlađe uzraste larvi i to samo ako ima 10 ili više larvi/biljci krompira (primeniti iste insekticide kao što je to navedeno kod suzbijanja imaga). Ali preporučuje se sledeći pristup, za prvi tretman protiv larvi, u cilju usporavanja pojave rezistentnosti štetočine na insekticide: ako se nije ispilelo više od 30% jaja primeniti Rimon ili Match 0,3 lit/ha, a samo ako su se sve larve ispilile primeniti gore navedene insekticide.

U slučaju da je potrebno da se radi i drugi tretman nakon 7 dana (ostvaren kritičan broj larvi ili imaga) primeniti insekticide drugog mehanizma delovanja (u ovom tekstu su isti mehanizmi delovanja označeni istom bojom). Obratiti pažnju da često nije potrebno da se radi tretman cele parcele, veća samo njenih delova gde je prisutna štetočina. Više o pravilno pristupu primene insekticida možete pročitati i u delu koji se odnosi na krompirovu zlaticu.

Za sada ni u jednom lokalitetu se nisu stvorili uslovi za tretman protiv oboljenja na krompiru.

 

 

Počeo let leptira usklične sovice Agrotis exclamationis [06.05.2012]

     Početak leta leptira usklične sovice Agrotis exclamationis je zabeležen 6. maja. 2012. godine. U polju za sada ne treba raditi ništa.

Pojava sovice repe Spodoptera exigua u 2011. godini [03.11.2011]

     U Somboru je zabeležen samo jedan primerak 20. septembra. U Velikim Radincima je zabeležen jedan primerak 21. septembra a u Čelarevu su pojedinačni primerci zabeleženi 08. i 29. septembra i 06. oktobra. Svih pet primeraka je uhvaćeno u periodu od 08. septembra do 06. oktobra. Brojnost leptira je bila višestruko manja u odnosu na proseke koje daju Vajgand i sar. (2008) i Vajgand (2010b).

Analiza pojave ipsilon sovice (Agrotis ipsilon) u 2011. godini [27.10.2011]

     Po jedan do dva primerka za noć su registrovana u periodu od 13. aprila (u Somboru) do 27. septembra (u Čelarevu). Na svim mestima su zabeležene velike pauze između ulovljenih primeraka, pa se ne može ustanoviti dinamika leta. U Velikim Radincima su za celu godinu registrovana samo tri leptira, u Čelarevu devet, a u Somboru 11, što je mnogo manje u odnosu na višegodišnje proseke za ta mesta (Vajgand 2010b i Vajgand i sar., 2008).

Analiza pojave usklične sovice Agrotis exclamationis [24.10.2011]

U Velikim Radincima je let leptira počeo 23. aprila, a u Čelarevu i Somboru 05. i 14. maja. Maksimumi leta leptira prve generacije su registrovani u Velikim Radincima 26. maja (16 leptira), u Čelarevu 28. maja (12 leptira) a u Somboru 01. juna (sedam leptira). Prva generacija je bila prisutna do 24. juna. Registrovano je ukupno 76 leptira prve generacije u Velikim Radincima, 58 leptira u Čelarevu i 54 u Somboru.

Leptiri druge generacije su bili prisutni od 07. jula (u Velikim Radincima) do 09. septembra (u Čelarevu). Maksimumi leta su registrovani u Velikim Radincima 19. jula (19 leptira), u Čelarevu 20. jula (6 leptira) i u Somboru 23. jula (32 leptira za noć). Maksimumi leta su se desili desetak dana ranije u odnosu na srednju pojavu maksimuma leta ove vrste za Sombor i Čelarevo (Vajgand 2010c, Vajgand 2010b). Registrovano je ukupno 83 leptira druge generacije u Velikim Radincima, 59 u Čelarevu i 172 u Somboru.

Ukupan godišnji broj leptira po lokalitetima je u Čelarevu 117, u Velikim Radincima 159 i u Somboru 226. U odnosu na srednje vrednosti za Čelarevo i Sombor (Vajgand, 2010b i Vajgand i sar., 2008) brojnost leptira je bila oko 25% veća. Posledica ovakve brojnosti su pojave šteta tokom avgusta na krompiru na kome nije rađena zaštita prema preporuci www.agroupozorenje.rs.

Analiza pojave ozime sovice (Agrotis segetum) u 2011. godini [23.10.2011]

Leptiri prve generacije su počeli da lete 27. aprila (u Velikim Radincima). Let je trajao do 03. juna (u Somboru). Jedan leptir u Velikim Radincima je registrovan i 22. juna. Uvek je hvatan po jedan do dva primerka za noć. Leptiri su bili najbrojniji u periodu od 07. do 11. maja, što je uobičajeno vreme. U Somboru i Velikim Radincima je zabeleženo po 14 leptira a u Čelarevu 8 leptira prve generacije. U odnosu na srednje vrednosti za Sombor i Čelarevo (Vajgand i sar., 2008 i Vajgand, 2010) registrovano je mnogo manje leptira prve generacije.

Druga generacija je počela sa letom 05. jula. Prestanak leta druge i pojava treće generacije na lokalitetima Čelarevo i Veliki Radinci je jasno uočljiva u zadnjoj dekadi avgusta. Na lokalitetu Sombor smatramo da leptiri ulovljeni nakon 29. avgusta pripadaju trećoj generaciji. Tokom leta druge generacije je na svim lokalitetima registrovan maksimum leta: u Velikim Radincima 18. jula (šest leptira), u Čelarevu 22. jula (pet leptira) i u Somboru 25. jula (26 leptira za noć). Leptiri su u periodu od 21. do 25. jula bili najbrojniji. U Somboru su registrovana i dva pika u letu 16. jula i 02. avgusta (19 i 21. leptir). Po lokalitetima je registrovan sledeći broj leptira druge generacije: u Somboru 248, u Čelarevu 45, a u Velikim Radincima 20 primeraka.

U letu leptira treće generacije nije registrovan maksimum leta ni na jednom lokalitetu. Registrovano je do tri leptira za noć, a leptiri su bili najbrojniji u periodu od 14. do 18. septembra. To je isto kao i u ranijem periodu (Vajgand 2010). U Somboru je registrovano 39 leptira treće generacije, u Čelarevu 17, a u Velikim Radincima 9 leptira.

Ako se brojnost uporedi sa ranijim rezultatima (Vajgand i sar., 2008 i Vajgand, 2010) , može se zaključiti da je brojnost u Somboru činila 91% srednje brojnosti, a u Čelarevu 63%. Ipak u odnosu na 2010. godinu, ovo je veliko povećanje, pa ne čudi da su značajne štete registrovane u krompiru na mestima gde nije bilo suzbijanja gusenica ozime sovice tokom avgusta meseca, prema preporuci www.agroupozorenje.rs.

 

Suzbijanje podgrizajućih sovica na krompiru [12.08.2011]

    Sve do 8. avgusta je brojnost leptira podgrizajućih sovica (vrste roda Agrotis) bila velika. Ukoliko ste radili zaštitu po predhodnoj preporuci, preporuka je da se obavezno ponovi zaštita na 7 dana od prvog prskanja preparatom Decis 5dL/ha.

Zaštita krompira od podgrizajućih sovica [05.08.2011]

     Brojnost podgrizajućih sovica na svetlosnim klopkama je dvostruko veća od prosečnih vrednosti i najveća je u poslednjih nekoliko godina. Masovno piljenje larvi u krompiru u pojasu Srema i Južnog Banata očekuje u periodu od 06. do 10. avgusta, u pojasu južne Bačke i srednjeg Banata u periodu od 9 do13. avgusta a u pojasu Severne Bačke i Severnog Banata u periodu od 11. do 15. avgusta. U navedenim terminima je optimalni rok za upotrebu preparata Alverde 0,5L/ha ili Coragen 1dL/ha. Ukoliko želite upotrebiti Pyrinex 1L/ha ili Decis 0,5L/ha optimalni rok je tri do pet dana nakon navedenih termina. Tretman obavezno ponoviti za 7 dana od prvog tretmana. Za ponovljeni tretman preporučuje se Decis 0,5L/ha, jer je njegova karenca svega 7 dana. Prskanja obavezno uraditi u večernjim časovima ili noću.

Bolesti krompira [25.07.2011]

U svim regionima Srbije stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans).  Takođe su povoljni uslovi za širenje crne pegavosti (Alternaria sp.). Veliki je rizik od novih infekcija. Preporuka, je sledeća:

- bez obzira da li ima simptoma ili ne plamenjače i/ili crne pegavosti, a krompir se neće vaditi u narednih 20 dana primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha ili preparate na bazi cijazofamida, mandipropamida

krompir koji će se vaditi u narednih 20 dana ne tretirati. 

Sledeći tretman planirati za 5 dana na parcelama gde ima simptoma, gde nema simptoma za 10 dana. 

Bolesti krompira [01.07.2011]

U vecini regiona Srbije stvorili su se uslovi za nove infekcije plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je da se primene tretmani u zavisnosti od situacije na parceli, a prema preporuci od 09.06.11. Kod lokalsistemičnih preparata (Acrobat, Electis, Revus...) voditi računa da se menjaju preparati po mehanizmu delovanja. Ako će se krompir vaditi u narednih 20 dana ne tretirati.

Sledeći tretman planirati za 7 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 5 dana na parcelama gde ima simptoma.

Ovim tretmanima ujedno se suzbija i crna pegavost krompira (Alternaria solani).

Bolesti krompira [20.06.2011]

U svim regionima Vojvodine stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Takođe pojavili su se i simptomi crne pegavosti (Alternria sp.) na listovima. Preporuka je da se primene tretmani u zavisnosti od situacije na parceli, a prema preporuci od 09.06.11.

Sledeći tretman planirati za 10 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 5 dana na parcelama gde ima simptoma.  

 

Bolesti krompira [09.06.2011]

U svim regionima Vojvodine stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Takođe pojavili su se i simptomi crne pegavosti (Alternria sp.) na listovima. Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja ni jednog oboljenja, primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Bravo 2.5 lit/ha, Odeon 2kg/ha...

- ako ima simptoma plamenjače, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha ili preparat na bazi cijazofamida

- ako ima simptoma crne pegavosti, tada primeniti: Score 0.5 lit/ha 

Sledeći tretman planirati za 12 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma. 

Bolesti krompira [01.06.2011]

U svim regionima Srbije stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha 

- ako ima početnih simptoma, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha ili preparat na bazi cijazofamida    

Sledeći tretman planirati za 10 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma. 

Plamenjača krompira [19.05.2011]

U nizijskim regionima Srbije (ispod 300 m nadmorske visine) na krompirima koji su nikli u drugoj dekadi aprila, stvorili su se uslovi za tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Takođe na ranijim sadnjama, treba ponoviti tretmane. Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha.

- ako ima početnih simptoma, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha, Consento 2 L/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha ili Revus 0,6 L/ha.  

 

Sledeći tretman planirati za 7-10 dana. 

Na većim nadmorskim visinama za sada ne raditi tretiranja.  

 

 

Počeo let kukuruznog plamenca [11.05.2011]

    Na svetlosnoj klopci je počeo let kukuruznog plamenca. Brojnost leptira je mala pa je preporuka da se u polju ne radi ništa.

Plamenjača krompira [08.05.2011]

U nizijskim regionima Srbije (ispod 300 m nadmorske visine) na krompirima koji su nikli u prvoj dekadi aprila, stvorili su se uslovi za tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, odnosno nema simptoma oboljenja, primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Odeon 2kg/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha.

- ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijla je lošijeg kvaliteta ili ima početnih simptoma, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha, Consento 2 L/ha, Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha. 

Navedene tretmane uraditi čim možete ući u parcele.

Sledeći tretman planirati za 7-10 dana. 

Na kasnijim sadnjama i većim nadmorskim visinama za sada ne raditi tretiranja.  

Počeo let leptira ozime sovice (Agrotis segetum) [03.05.2011]

     Na svetlosnoj klopci je registrovan početak leta leptira ozime sovice. Preporuka je da se u polju ne radi ništa.

Počeo let ipsilon sovice [13.04.2011]

      Let ipsilon sovice koja štete pravi pregrizanjem biljaka na delu gde koren prelazi u nadzemni deo je počeo 13. apila 2011. godine. Preporuka je da se dalje prati let leptira, jer je brojnost jako mala.

Novi uslovi koristenja sajta [03.04.2011]

U rad sajta možete da se uključite kao:

- neregistrovani posetilac čime imate dostupnost svim podacima za kratak vremenski period i upozorenjima, osim konkretnih preporuka datih od strane moderatora za datu biljnu vrstu

- pretplatnik ima dostupnost svim brojčanim podacima za duži vremenski period, te konkretnim upozorenjima i preporukama  

- pretplatnik/osmatrač takođe ima dostupnost svim brojčanim podacima, upozorenjima i preporukama, kao i pretplatnik. Ali može da ostvari pravo na popust u ceni preplate.

 

Pretplata počinje da važi danom uplate i važi do 31. decembra tekuće godine!

 

Cena preplate iznosi 2500 dinara. Podrazumeva uvid u brojčane podatke o svim štetnim organizmima na traženoj određenoj gajenoj biljci.

Izlazak na teren po pozivu: cena izlaska je 1600 din/sat, a putni trošak se posebno obračunava po tarifi 12 din/km.

Popust na gore navedene cene možete da ostvarite, ako se uključite u rad sajta, kao osmatrač. Pri tome za svaki štetni organizam koji pratite na jednom lokalitetu dobijate 5% popusta.

Ukoliko ste zainteresovani, javite se na e-mail vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772. 

XI naučno stručni skup Savremena proizvodnja povrće [11.11.2010]

     U organizaciji Vojvođanskog društva povrtara će se u Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu 11. decembra 2010. godine sa početkom u 9. sati održati skup povrtara. Tokom skupa se predstavljaju i prodavci repromaterijala za povrće.

Podgrizajuće sovice na krompiru [16.08.2010]

            Brojnost podgrizajućih sovica (ozime, usklične i ipsilon) je na nivou prosečnih vrednosti. Preporuka je da na poljima krompira gde je cima još uvek zelena uradite zeštitu jer se može očekivati polaganje jaja i razvoj gusenica koje posle oštećuju i krtole. U pojasu Srema i južnog Banata piljenja gusenica se očekuje u periodu od 15. do 18. avgusta, u pojasu Južne Bačke i srednjeg Banata u periodu od 17. do 20. avgusta a u pojasu severne Bačke i Severnog Banata u periodu od 19. do 22. avgusta. Ukoliko se u navedenim periodima treba suzbijati i krompirova zlatica preporučuje se upotreba preparata Coragen 100mL/ha ili Alverde 0,5L/ha. Ili 3 do 5 dana nakon ovih perioda koristiti Decis 0,5L/ha ili Fastak 0,2L/ha ili Sumi alpha 0,2L/ha. Ukoliko se radi Decisom ili Fastakom ili Sumi alphom prskanje ponoviti za 5 dana! Voditi računa o karenci.

Novost iz kompanije BASF [31.07.2010]

            ALVERDE je preparat na bazi aktivne materije metaflumizon i do sada je na tržištu Srbije bio registrovan za suzbijanje krompirove zlatice. Ova aktivna materija predstavlja novu grupu po mehanizmu delovanja i odlična je za upotrebu u integralnom pristupu suzbijanja zlatice, jer nema ukrštene rezistencije sa drugim aktivnim materijama koje se nalaze na tržištu Srbije. Registracija preparata ALVERDE je proširena i na kupus gde je doza 1 L/ha, a karenca svega 7 dana.  AGRO TIM BASF(SINISA,DRAGAN,RASA,LJUBISA,DUSAN) 

Bolesti krompira [26.07.2010]

U svim regionima Vojvodine tokom narednih 5 dana će se stvoriti uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria sp.). Preporuka, za parcele gde se krompir neće vaditi narednih 20 dana, je sledeća:

- samo ako ima simptoma plamenjače i/ili crne pegavosti, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha ili Infinito 1,5L/ha

krompir koji će se vaditi u narednih 20 dana ili nema novih simptoma oboljenja ne tretirati. 

Sledeći tretman planirati za 14 dana samo na parcelama gde ima simptoma. 

Bolesti krompira [03.07.2010]

U svim regionima Vojvodine stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans).  Takođe su povoljni uslovi za širenje crne pegavosti (Alternaria sp.). Međutim, rizici od novih infekcija su mali. Preporuka, za parcele gde se krompir neće vaditi narednih 20 dana, je sledeća:

- samo ako ima simptoma plamenjače i/ili crne pegavosti, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha ili preparate na bazi cijazofamida, mandipropamida

krompir koji će se vaditi u narednih 20 dana ili nema novih simptoma oboljenja ne tretirati. 

Sledeći tretman planirati za 14 dana samo na parcelama gde ima simptoma. 

Bolesti krompira [22.06.2010]

U svim regionima Vojvodine stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans).  A trenutno su nepovoljni uslovi  za dalje širenje crne pegavosti (Alternaria sp.). Preporuka, za parcele gde se krompir neće vaditi narednih 20 dana, je sledeća:

- bez obzira da li ima ili nema simptoma plamenjače, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha ili preparat na bazi cijazofamida 

- ako ima simptoma crne pegavosti, tada primeniti: Score 0.5 lit/ha uz dodatak Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha.

Navedene tretmane uraditi čim se ukaže prilika (prema prognozi 23,24.juna).

- krompir koji će se vaditi u narednih 20 dana ne tretirati. 

Sledeći tretman planirati za 14 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma oboljenja. 

Pojava podgrizajućih sovica [14.06.2010]

Podgrizajuće sovice su štetočine koje pregrizaju koren na mestu gde koren prelazi u stablo. U odnosu na predhodne godine brojnost je oko 70% u odnosu na prosečnu. U periodu od 15. do 17 juna na području Srema i južnog Banata, a od 17 do 19 juna na području Bačke i srednjeg i severnog Banata uraditi pregled krompira i kasno posejanih kukuruza na prisustvo larvi podgrizajućih sovica. Brojnost j takva da se jača pojava gusenica ne očekuje!

Ukoliko imate potrebu da suzbijate krompirovu zlaticu predlaže se da na krompiru izvršite suzbijanje zlatice preparatima Coragen 50 mL/ha ili Alverde 2,5dL/ha  pet dana nakon navedenih termina i time ćete ujedno suzbiti i ovu sovicu.

Bolesti krompira [12.06.2010]

U svim regionima Vojvodine stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Takođe pojavili su se i simptomi crne pegavosti (Alternria sp.) na listovima. Na delovima mnogih parcela gde je bio vodolež, došlo je do nepovratnog propadanja cime, ali na žalost i krtola krompira. Krtole sa takvih delova parcela, čak i ako nemaju simptoma trueži pri vađenju, su neupotrebljivi, pošto će nakon dan il dva istrunuti/procureti. Preporuka, za parcele i delove parcela koji su ostali neoštećeni od vodoleža, je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja ni jednog oboljenja, primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha.

- ako ima simptoma plamenjače, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha ili preparat na bazi cijazofamida

- ako ima simptoma crne pegavosti, tada primeniti: Score 0.5 lit/ha 

Navedene tretmane uraditi 14 ili 15.juna.

Sledeći tretman planirati za 14 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma. 

Bolesti krompira [03.06.2010]

U svim regionima Vojvodine stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha 

- ako ima početnih simptoma, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha ili preparat na bazi cijazofamida 

U oba slučaja ovim sredstvima dodati preparata na bazi bakra (protiv bakterijskih infekcija).   

Navedene tretmane uraditi čim možete ući u parcele.

Sledeći tretman planirati za 10 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 5 dana na parcelama gde ima simptoma. 

BASF Agrotim preporučuje za suzbijanje uskolisnih korova [29.05.2010]

Za suzbijanje divljih sirkova,muhara i drugih travnih korova u usevima soje,suncokreta,secerne repe,krompira,lucerke graskova i drugih kultura preporucujemo upotrebu herbicida FOCCUS ULTRA u kolicini 1.5-2.0 l/ha.

 

Plamenjača krompira [27.05.2010]

U svim regionima Vojvodine, usled nestabilnog vremena i dalje se povoljni uslovi za infekcije plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je, da se do 30.maja uradi tretman kao što je to preporučeno u obaveštenju od 19.05.10:

Sledeći tretman planirati za 5-7 dana. 

Bolesti krompira [19.05.2010]

U svim regionima Vojvodine na krompirima koji su nikli u prvoj polovini aprila, stvorili su se uslovi za tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha.

- ako ima početnih simptoma, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha, Consento 2 L/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha ili Revus 0,6 L/ha. 

Navedene tretmane uraditi čim možete ući u parcele.

Sledeći tretman planirati za 5-7 dana. 

 

Syngenta u zaštiti povrća od bolesti preporučuje [19.05.2010]

 

Krompirova zlatica [13.05.2010]

U periodu 10-13.maja, počelo je piljenje krompirove zlatice u svim regionima Vojvodine. Sa suzbijanjem se može početi od 14.maja. Preporuka je sledeća:
- ako se suzbijanje radi u periodu 14-15.maj primeniti: Rimon, Match 0.3 lit/ha ili Nomolt 0,15 lit/ha
- ako će se suzbijanje raditi u periodu 16-20.maj tada primeniti: Actara 80gr/ha, Calypso 0,1 lit/ha, Proteus 0,75 lit/ha, Confidor 200 SL 0,3 lit/ha, Confidor 70 WG 0,1kg/ha, Kohinor 0,3 lit/ha, Alverde0,25 lit/ha, Regent 25gr/ha, Vertimec 1 lit/ha, Coragen 60 ml/ha, Laser 80 ml/ha i drugi.   

Plamenjača krompira [11.05.2010]

U regionu južne i zapadne Bačke na krompirima koji su nikli u prvoj polovini aprila, stvorili su se uslovi za prvi tretman protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). U ovim regionima preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha.

- ako ima početnih simptoma, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha, Consento 2 lit/ha, Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 lit/ha. 

Navedene tretmane uraditi što pre.

U ostalim regionima za sada nije potrebno preduzimati mere zaštite. 

Počeo let kukuruznog plamenca [01.05.2010]

    Leptiri kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) su počeli da lete 01. maja 2010. godine. Brojnost je jako mala i nema potrebe da se nešto radi u polju.

Počeo let leptira vrste Autographa gamma [08.04.2010]

      Početak leta leptira gama sovice je registrovan 08. aprila 2010. godine. Preporuka je da se ne radi ništa jer je brojnost jako mala.

Bolesti krompira [21.07.2009]

Suvo vreme koje će se nastaviti i u narednih 10-tak dana i dalje uslovljava nizak rizik od novih infekcija prouzrokovača oboljenja na krompiru. Na parcelama gde nema novih simptoma ne treba raditi tretmane, a na parcelama gde ima novih simptoma tretirati kao što je navedeno u obaveštenju od 09.jula, Intervali tretiranja 14 dana.

Bolesti krompira [18.07.2009]

Suvo vreme koje će se nastaviti i u nardnih 10-tak dana uslovljava nizak rizik od novih infekcija prouzrokvača oboljenja na krompiru. Stoga u svim regionima Vojvodine je nizak rizik od infekcija plamenjače krompira. Intervali tretiranja na parcelama koje se navodnjavaju mogu biti 14 dana (izbor preparata kao što je navedeno u obaveštenju od 09.jula), na ne navodnjavanim parcelama u narednih 10-tak dana ne treba raditi tretmane.

Plamenjača krompira [09.07.2009]

U svim regionima Vojvodne je nizak-srednji rizik od infekcija plamenjače krompira. Preporuka za period 09.jul-15. jul:

Ako je prethodni tretman rađen u periodu pre 04.jula, sledeći tretman planirati prema rasporedu iz tabele dole. Ako na parceli i/ili susednim parcelama nema simptoma oboljenja tada, primeniti Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha. U slučaju da, ima simptoma oboljenja primeniti Equation pro 0.04% (0.4kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Curzate M 0.25% (2.5kg/ha) kao i preparate na bazi iprovalikarba, dimetomorfa.... Menjati preparate različitih mehanizama delovanja (naprim.: Folio gold i dimetomorf).

Ako je rađen predhodni tretman u periodu posle 4.jula, tada sačekati sledeće obaveštenje pošto se najavljuje stabilizacija vremena i prestanak padavina u narednih 10-tak dana.

Parcele ili delovi parcela koji će se vaditi kao mladi krompir u narednih 15-20 dana ne tretirati. 

područije nivo rizika interval tretiranja 
 sever Bačke nizak        12-14 dana
 zapad Bačke srednji         7-10 dana
 jug Bačke nizak        10-12 dana
 srednja Bačka nizak        12-14 dana
 sever Banata nizak        10-12 dana
 srednji Banat srednji        10-12 dana
 jug Banata srednji        7-10 dana
 Srem srednji        7-10 dana

Počeo let leptira podgrizajućih sovica druge generacije [07.07.2009]

           Registrovan je početak leta leptira podgrizajućih sovica druge generacije (Agrotis segetum i Agrotis exclamationis).

         Brojnost leptira podgrizajućih sovica je još uvek suviše mala da bi u polju trebalo preduzimati neke mere.

Bolesti krompira [28.06.2009]

U svim regionima Vojvodne je srednji rizik od infekcija plamenjače krompira. Preporuka za period 29. jun-05. jul:

Ako je prethodni tretman rađen u periodu 27-28.jun, sledeći tretman planirati prema rasporedu iz tabele dole. Ako na parceli i/ili susednim parcelama nema simptoma oboljenja tada, primeniti Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha. U slučaju da, ima simptoma oboljenja primeniti Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Curzate M 0.25% (2.5kg/ha) kao i preparate na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon.

Ako nije rađen predhodni  tretman u periodu 27-28.jun, već ranije, tada što pre primeniti Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Curzate M 0.25% (2.5kg/ha) kao i preparate na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon. A planirati sledeći prema rasporedu iz tabele dole, sa istim ovim preparatima.

Parcele ili delovi parcela koji će se vaditi kao mladi krompir u narednih 15-20 dana ne tretirati.

 
područije nivo rizika 

interval tretiranja 

 sever Bačke srednji        10-12 dana
 zapad Bačke srednji        7 dana
 jug Bačke srednji        7 dana
 srednja Bačka srednji        7-10 dana
 sever Banata srednji        7 dana

 srednji Banat

 srednji        7-10 dana
 jug Banata srednji        7-10 dana
 Srem srednji        7-10 dana

Bolesti kompira [22.06.2009]

U svim regionima Vojvodne nizak je rizik od infekcija plamenjače krompira. Preporuka za period 22-27. jun:

Ako je prethodni tretman rađen u periodu 17-21.jun, u periodu 23-25. jun primeniti Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha. U slučaju da, nakon ovog tretmana padne više od 50lit kiše ili su nastali vodoleži, primeniti Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Curzate M 0.25% (2.5kg/ha) kao i preparate na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon u periodu 27-28. jun.

Ako nije rađen predhodni  tretman u periodu 17-21.jun, već ranije, tada što pre primeniti Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Curzate M 0.25% (2.5kg/ha) kao i preparate na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon. Ako se nastave padavine do 27.juna ovaj tretman ponoviti 27 ili 28. juna.

Parcele ili delovi parcela koji će se vaditi kao mladi krompir u narednih 15-20 dana ne tretirati.

Bolesti krompira [17.06.2009]

U regionu srednjeg i južnog Banata, Srema, zapadne, srednje i južne Bačke, nizak je rizik od infekcija plamenjače krompira. Preporuka (za period 17-20.jun) za ove regione, je da se tretiranja krompirišta rade u intervalima od 10-12 dana. Primeniti pre predviđenih padavina (a predviđene su u periodu 20-25.jun) Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha. U slučaju da padne više od 50lit kiše ili su nastali vodoleži ili se tretman radi nakon padavina, primeniti Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Curzate M 0.25% (2.5kg/ha) kao i preparate na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon, u roku od 48 sati od početka vlaženja.

Parcele ili delovi parcela koji će se vaditi kao mladi krompir u narednih 15-20 dana ne tretirati.

U regionu severne Bačke i Banata, vrlo je nizak rizik od plamenjače krompira, pa tretmane raditi pre predviđenih padavina sa Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha ili Quadris 0.75lit/ha ili Merpan 50 2.5kg/ha ili preparatima na bazi mankoceba ili propineba. Intervali između tretmana 12-14 dana. 

Zaštita od podgrizajućih sovica (Agrotis spp.) [10.06.2009]

         Gusenice ovih vrsta ugrožavaju krompir, te papriku i paradajz koji su rasađeni u predhodnih 10 dana. Na usevima semenskih kukuruza može da ugrozi linije koje su usejavane pre 20 dana. Ipak pošto je brojnost leptira na svetlosnim klopkama bila mala, smatramo da su ugroženi samo usevi krompira na mestima gde vrsta predhodnih godina pravila štete. Masovnije piljenje gusenica se očekuje na liniji Srem, Pančevo, Bela Crkva, u periodu od 10 do 14 juna. Na liniji Bačka Palanka, Novi Sad, Zrenjanin u periodu od 11 do 15 juna. Na liniji Odžaka, Vrbasa i Bečeja u periodu od 12 do 16 juna. Na liniji Sombor, Bačka Topola, Senta, Kikinda u periodu od 13 do 17 juna. Na liniji Subotica, Horgoš od 14 do 19 juna. Ukoliko se tokom navedenih perioda vrši suzbijanje krompirove zlatice preparatima Match 0,3L/ha ili Rimon 0,2L/ha, ili preparataima Avaunt 0,25L/ha, Pyrinex 1,5L/ha ili Coragen 0,06L/ha 5 do 10 dana nakon navedenih perioda, smatramo da nije potrebno vršiti zaštitu posebno od podgrizajućih sovica. Na usevima paradajza, paprike i kukuruza se preporučuje pregled useva u periodu od 15 do 20 juna, pa ak ose uoče simptomi napada, treba raditi suzbijanje.

Plamenjača krompira [04.06.2009]

U regionima južne i srednje Bačke, srednji je rizik od infekcija plamenjače krompira. Preporuka (za period 04-10.jun) za ove regione, je da se tretiranja krompirišta rade u intervalima od 5-7 dana. Primeniti Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Curzate M 0.25% (2.5kg/ha) kao i preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon. 

U regionu Banata, Srema i zapadne Bačke, nizak je rizik od infekcija plamenjače krompira. Preporuka (za period 04-10.jun) za ove regione, je da se tretiranja krompirišta rade u intervalima od 7-10 dana. Primeniti pre padavina Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha ili Quadris 0.75lit/ha ili Merpan 50 2.5kg/ha ili preparate na bazi mankoceba ili propineba. U slučaju da tretman nije rađen duže od 7 dana, a padala je kiša primeniti Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Curzate M 0.25% (2.5kg/ha) kao i preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon.

Parcele ili delovi parcela koji će se vaditi kao mladi krompir u narednih 15-20 dana ne tretirati.

U regionu severne Bačke, vrlo je nizak rizik od plamenjače krompira, pa tretmane raditi sa Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha ili Quadris 0.75lit/ha ili Merpan 50 2.5kg/ha ili preparatima na bazi mankoceba ili propineba. Intervali između tretmana 12-14 dana. 

Plamenjača krompira [01.06.2009]

U regionima južne i srednje Bačke, kao i u regionu južnog i srednjeg Banata, nizak je rizik od infekcija plamenjače krompira. Preporuka (za period 01-07.jun) za ove regione, je da se urade tretiranja krompirišta u intervalima od 10-12 dana. Primeniti pre padavina Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha ili Quadris 0.75lit/ha ili Merpan 50 2.5kg/ha ili preparate na bazi mankoceba ili propineba. U slučaju da tretman nije rađen duže od 10 dana, primeniti Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Curzate M 0.25% (2.5kg/ha) kao i preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon. Tretmane uraditi pred ili odmah nakon kiše.

Parcele ili delovi parcela koji će se vaditi kao mladi krompir u narednih 15-20 dana ne tretirati.

U regionima severna Bačka, Srem i  Banat vrlo je nizak rizik od plamenjače krompira, pa tretmane raditi sa Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha ili Quadris 0.75lit/ha ili Merpan 50 2.5kg/ha ili preparatima na bazi mankoceba ili propineba. Intervali između tretmana 14 dana. 

Plamenjača krompira [25.05.2009]

Iako je nizak rizik od plamenjače krompira, u regionima Srema, južne i srednje Bačke, kao i u regionu južnog i srednjeg Banata, preporuka (za period 25-31.maj) za ove regione, je da se uradete tretiranja krompirišta. U slučaju da tretman nije rađen prošle nedelje, tretirati sa kontaktinim fungicidima protiv plamenjače, pre padavina (Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha ili Quadris 0.75lit/ha ili Merpan 50 2.5kg/ha ili preparatima na bazi mankoceba ili propineba). Ako je tretman rađen prošle nedelje tretmane uraditi odmah nakon kiše. Sledeći tretman planirati za 10-12 dana.

Parcele ili delovi parcela koji će se vaditi kao mladi krompir u narednih 15-20 dana ne tretirati.

U regionima severna Bačka i Banat i dalje je vrlo je nizak rizik od plamenjače krompira, pa tretiranja nisu neophodna za sada. 

Pojava podgrizajućih sovica [20.05.2009]

      Tek za nekoliko dana će biti jasno da li je u pitanju maksimum leta i da li i kada nešto treba preduzimati.

Plamenjača krompira [19.05.2009]

Trenutno je nizak rizik od plamenjače krompira, u regionima Srema, južne i srednje Bačke, kao i u regionu južnog Banata.  Preporuka za ove regione je da se tretmani sa kontaktinim fungicidima protiv plamenjače, rade pre padavina (Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha ili Quadris 0.75lit/ha ili Merpan 50 2.5kg/ha ili preparati na bazi mankoceba ili propineba). U slučaju da se tretiranje radi nakon kiše, primeniti Ridomil Gold MZ 2.5kg/ha ili Folio gold (u roku od 72 sata od početka padavina), a Equation pro 0.4kg/ha ili Curzate M 2.5kg/ha ili preparate na bazi dimetomorfa (u roku od 48 sati od početka padavina). Učestalost tretiranja 12-14 dana.

Parcele ili delovi parcela koji će se vaditi kao mladi krompir u narednih 15-20 dana ne tretirati.

U regionima severna Bačka i Banat i dalje je vrlo je nizak rizik od plamenjače krompira, pa tretiranja nisu neophodna za sada. 

Plamenjača krompira i krompirova zlatica [11.05.2009]

Iako je trenutno nizak rizik od plamenjače krompira, u regionima Srema, Južne Bačke i Banata treba biti na oprezu. U ovim regionima je došlo do ispunjavanja uslova za masnovne infekcije plamenjače, a najavljuje se tokom narednih dana (13-16.maja) nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima. Preporuka je da urade tretmani sa kontaktinim fungicidima protiv plamenjače, pre padavina (Bravo 2lit/ha ili Odeon 1.8 lit/ha ili Quadris 0.75lit/ha ili Merpan 50 2.5kg/ha ili preparati na bazi mankoceba ili propineba). U slučaju da se tretiranje radi nakon kiše, primeniti Ridomil Gold MZ 2.5kg/ha ili Folio gold (u roku od 72 sata od početka padavna), a Equation pro 0.4kg/ha ili Curzate M 2.5kg/ha ili preparate na bazi dimetomorfa (u roku od 48 sati od početka padavina). U ostalim regionima (severna i srednja Bačka i Banat) vrlo je nizak rizik od plamenjače krompira, pa tretiranja nisu neophodna za sada. 

Krompirova zlatica je počela da se pili u svim regionima Vojvodine tokom prošle nedelje. Na parcelama gde je piljenje na samom početku primeniti Match 0.3lit/ha ili Rimon 0.25lit/ha, odnosno gde se većina larvi ispilila, a mogu se naći i stariji uzrasni stadijumi primeniti Vertimec 0.75lit/ha, Coragen 50ml/ha, Actara 70gr/ha, Kohinor 0.3lit/ha ili preprate na bazi tiakloprida, acetamiprida, fipronila...

Počeo let ozime sovice Agrotis segetum [01.05.2009]

U usevima na kojima ova sovica može da pravi štete za sada ne treba raditi ništa.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica počela da leti [22.04.2009]

        U pitanju su pojedinačni primerci, pa nije potrebno vršiti pregled i zaštitu useva

-