Štetni organizmi

Paradajz

Izuzetno velika brojnost pamukove - kukuruzne sovice [29.08.2021]

     Brojnost pamukove sovice na svetlosnim klopkama je veoma visoka. Tri do pet puta je viša od prosečne i dostiže nivo kada može da pravi štetu na velikom broju biljaka, na velikom području. 

     Na skoro svim pregledanim paprikama, brojnost jaja je visoka i potrebna je zaštita. Preporuka je da se uradi zaštita sa:... 

     Na skoro svim pregledanim paradajzima, brojnost jaja je visoka i potrebna je zaštita. Preporuka je da se uradi zaštita sa:...

     Na većini kukuruza, duvana i paprika, brojnost je visoka i potrebna je zaštita. Preporuka je da se uradi zaštita sa:...

     Posebnu pažnju treba obratiti na postrnoj soji, ali i na redovnoj setvi soja ukoliko je soja još uvek zelena. Preporuka je da se uradi zaštita sa:...

Magen Kać - agencija za savete u poljoprivredi [02.06.2021]

   Nedavno je u Kaću proradio Magen Kać. U pitanju je preduzetnica, agencija za davanje saveta u poljoprivredi. 

   Primenom savremenih laboratorijskih metoda i izlascima na teren, vrši se savetovanje tokom proizvodnje i skladištenja koje omogućava smanjivanje troškova proizvodnje i smanjenje gubitaka prilikom skladištenja. Obavlja se utvrđivanje bolesti, štetočina i korova u biljnoj proizvodnji i daju smernice za njihovo suzbijanje. Saveti se daju u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, kako bi se biljke zaštitile sa što manjim uticajem na životnu sredinu i ugrožavanje zdravlja ljudi.

   Informacije možete dobiti na telefon 066 - 51 36 878 ili na poljomagen@gmail.com

XVI savetovanje o zaštiti bilja Srbije [14.02.2021]

     XVI savetovanje o zaštiti bilja Srbije biće održano u hotelu Palisad od 22-25. februara 2021. godine. Prijava i program Savetovanje mogu se naći na sajtu Društva https://plantprs.org.rs/rs.

    Predviđeno je strogo pridržavanje epidemioloških mera protiv CoVid-19 tokom održavanja savetovanja.

Naručivanje feromonskih klopki za 2021. godinu [13.01.2021]

    Svi koji žele da obezbede potrebne količine feromona i klopki za 2021. godinu, potrebno je da pošalju potrebe do 5. februara na mejl vajgandd@sbb.rs ili se jave na telefon 063326772 Dragan

    Mamci za koje postoji mogućnost nabavke su sledeći:

Rod                  Vrsta              narodno ime                           preporučeni model klopke

Tuta                  absoluta         paradajzov moljac                   feromon            RAG

Meligetes          aeneus            repičin sjajnik                         feromon            VARb3z+

Clysia               ambiguella      grožđani moljac                       feromon            RAG

Helicoverpa      armigera          pamukova sovica                    feromon             VARL+

Ceutorhynchus  assimilis          rilaš kupusne mahune             mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus quadridens       mali kupusov rilaš – pipa         mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus napi                 veliki repičin rilaš - pipa           mirisni mamak   KLP+

Lithocolletis     blancardella      miner mramornih mina            feromon             RAG

Lobesia             botrana          grožđani moljac                      feromon              RAG

Mamestra         brassicae         kupusna sovica                      feromon              VARL+

Rhagoletis        cerasi, cingululata  muva višnje i trešnje        mirisni mamak     PALz

Sitotroga           cerealella        žitni moljac                           feromon              VARL+

Rhagoletis completa       NOVO       orahova muva                 mirisni mamak      PALz

Lithocolletis     corylifoliella       miner belih mina                   feromon               RAG

Cossus              cossus             drvotočac                             feromon               VARb3

Xyleborus         dispar PALX      voćni sipac - potkornjak         lepljiva klopka       PALX

Grapholita        funebrana         šljivin smotavac                    feromon               RAG

Halyomorpha      halys  NOVO   braon mramorasta stenica      komplet                Trécé

Pandemis          heparana         smotavac lisnih pupova           feromon              RAG

Epicometis       hirta                 rutava buba                           mirisni mamak     VARb3k

Plodia              interpunctella    bakrenasti moljac                   feromon              VAR

Anagasta          kuehniella        brašneni moljac                      feromon              VARL

Anarsia             lineatella         breskvin moljac                      feromon              RAG

Plutella             maculipennis NOVO       kupusni moljac         feromon               RAG

Hoplocampa     minuta, flava     šljivine ose                           lepljiva ploča        PALf

Grapholita        molesta            breskvin smotavac                 feromon              RAG

Synanthedon     myopaeformis  jabukov staklokrilac               feromon               RAG

Ostrinia            nubilalis           kukurzni plamenac                mirisni mamak      VARL+

Agriotes           obscurus/ lineatus skočibube (žičari)              feromon               Yf

Cameraria         ohridella          miner kestena                       feromon               VARL+

Phthorimaea     operculella       krompirov moljac                   feromon               RAG

Adoxophyes     orana               smotavac pokožice ploda         feromon              RAG

Cydalima          perspectalis     šimširov moljac                      feromon               VARL

Archips            podana            mrki smotavac                        feromon               RAG

Cydia               pomonella       jabučni smotavac                    feromon               RAG

Bothinoderes    punctiventris   repina pipa                             feromon                TAL

Zeuzera            pyrina             granotočac                             feromon               VARb3

Cydia                pyrivora          kruškin smotavac                   feromon                RAG

Delia                radicum  NOVO kupusna muva                       mirisni mamak      KLP+

Agriotes           rufipalpis NOVO skočibuba (žičar)                   feromon                Yf

Leucoptera       scitella             miner okruglih mina                feromon                RAG

Agriotes           sputator   NOVO      skočibuba                        feromon                Yf

Synatedon        tipuliformis NOVO      staklokrilac                   feromon                RAG i VARs+

Agriotes           ustulatus    NOVO       skočibuba (žičar)    feromonski i mirisni mamak  VARb3

Synantedon       vespiformis      staklokrilac                           feromon                RAG i VARs+

Diabrotica        virgifera            kukuruzna zlatica                  feromon                 PAL

      Više o feromonima pročitajte ovde.

Pojava usklične sovice - Agrotis exclamationis tokom 2020. i prognoza za 2021. godinu [08.01.2021]

     Usklična sovica bila je brojna. U Somboru je brojnost bila skoro četiri puta veća od prosečne brojnosti, a u Čelarevu 15% veća od prosečne brojnosti. Leptiri su bili prisutni u dve generacije, sa tim da su  u Somboru zabeležena i dva pojedinačna leptira treće generacije 14. i 16. septembra.

   Prva generacija bila je pristuna od 19. aprila do 24. juna. Maksimum leta u Čelarevu je zabeležen 14. maja – 6 leptira za noć, a  u Somboru 29. maja – 24 leptira za noć. U Somboru je osim njega zabeležen još jedan vrh u letu i to 16. maja – 17 leptira za noć. Ukupno je zabeleženo 349 leptira prve generacije u Somboru i 60 u Čelarevu.

   Druga generacija bila je prisutna od 02. jula do 31. avgusta. Maksimum leta u Čelarevu zabeležen je 21. jula – 10, i pik 14. avgusta – 7 leptira za noć. U Somboru je raspored najvećeg broja leptira bio obrnut, prvo je zabeležen pik u letu 17. avgusta – 27 leptira za noć, a tek potom maksimum leta 06. avgusta – 62 leptira za noć. Ukupno je zabeleženo 517 leptira druge generacije  u Somboru i 114 leptira u Čelarevu.

   Gusenice usklične sovice su krajem maja pravile štete i morale da se suzbijaju u kasnije rasađivanim paprikama. Gusenice druge generacije su morale da se suzbijaju u usevima krompira i mrkve.

   Koeficijent generacije po Meszáros-u u Somboru je 1,5, a u Čelarevu 1,9. Na osnovu koeficijenta saopštava se pozitivna dugoročna prognoza za uskličnu sovicu. Obzirom na brojnost mogu se očekivati lokalno štete od gusenica prve generacije na kasnije posejanim kukuruzima, te na bostanu, paprici, kupusu i paradajzu koji se proizvode iz rasade, a sade se krajem maja  i početkom juna. Kratkoročna prognoza i signali za optimalno vreme suzbijanja biće saopštavani na sajtu www.agroupozorenje.rs.

Meteorološke prilike tokom vegetacije 2020. godine [18.10.2020]

Za nema je još jedna vegetacija. Sa stanovišta meteoroloških prilika, još jedna godina sa većim brojem ekstremnih, neuobičajenih pojava. Da bi to prikazali, podatke za Sombor iz 2020. godine uporedili smo sa podacima od 1948. do 2019. godine.

Prva četiri meseca: januar, februar, mart i april bili su topliji od proseka. Posebno se tu istakao februar koji je bio čak za 5.3OC topliji od proseka. Samo je februar 2016. godine bio topliji od februara ove godine! Nakon toga je usledio maj koji je za 0,4OC bio hladniji od prosečnih vrednosti. Ovakav mesečni podatak ne pokazuje dovoljno jasnu sliku temperature u maju. Međutim ako se prisetimo ovog maja, setićemo se da smo morali paliti grejanje po kućama sve do kraja maja. To je zato jer je poslednja dekada u maju bila za 2,5OC hladnija od prosečnih vrednosti za maj!

Za jun možemo reći da je bio oko prosečnih temperaturnih vrednosti, jer bio toliji za svega 0,5OC od proseka. Jul, avgust i septembar su bili značajno topliji od proseka: jul za 1.3 OC, avgust za 2.9 OC a septembar za 2.7 OC, a to se jasno vidi i na grafikonu u prilogu.

Period april – avgust je bio topliji za 1,2OC od prosečnih vrednosti.

Što se tiče padavina, januar je počeo sa 17mm padavina niže od prosečnih vrednosti. Zatim su usledili februar i mart sa +8 odnosno +5 mm više od proseka. Na osnovu ovog za period januar mart se može zaključiti da su vrednosti vlage bile uobičajene. Usledio je april sa 35mm padavina niže od proseka a onda i maj sa 26mm padavina niže od proseka. Tokom juna visina padavina je bila 114 mm odnosno 37mm padavina više od proseka. To nije u potpunosti nadoknadilo manjak vlage, ali biljke su bile u dobroj kondiciji. U julu je visina padavina bila 61mm odnosno samo 6 mm niže od proseka pa se dobra kondicija biljaka nastavila. Avgust je imao visinu padavina od 82 mm što je za 28mm više od prosečnih vrednosti. Biljke su se držale dobro sve do kraja avgusta kada je tri – četiri dana temperatura prešla 34OC i prekinula normalno otpuštanje vlage iz zrna kukuruza i soje.

Period april – avgust je imao 2,7mm niže padavine od prosečnih vrednosti.

Ako se u obzir uzme da je isti period bio topliji za 1,2OC i da je raspored padavina bio neujednačen, 2020. godina može se oceniti kao blago nepovoljna za razvoj gajenih biljaka.

Veliko povećanje brojnosti leptira pamukove sovice [21.08.2020]

   Poslednjih par dana na svetlosnim klopkama zabeležno je veliko povećanje brojnosti leptira pamukove sovice. Pošto kukuruz i soja u redovnim rokovima setve završavaju vegetaciju, posebnu pažnju treba obratiti na postrne useve i kasne setve soje i kukuruza. Ugroženi su i usevi duvana, paprike, paradajza, boranije, pa preglede useva u narednom periodu treba obavljati na svakih 5 do 7 dana. U ovom periodu na pojedinim zasadima jabuke i leske, takođe je zabelećena šteta od pamukove sovice, pa preglede treba obavljati i u jabuci i lesci.

   U slučaju pojave jaja preporuka je da se uradi suzbijanje insekticidima uz strogo poštovanje karenci preparata!

  Mogu se koristiti:

AFFIRM 0,3% (karenca 7 dana) ili

AVAUNT 0,05% (karenca 7 dana) ili

DELEGATE 0,04% (karenca 7 dana) ili

DECIS 0,04% (karenca 7 dana: jabuka, kruška, paradajz; 14 - ostalo voće, povrće,)

    Protiv bakterioznih i gljivičnih oboljenja preporuka je da se uradi zaštita preparatom Bacillomix original 3 L/ha.

Kukuruzni plamenac druge generacija [04.08.2020]

     Prva piljenja gusenica druge generacije su počela. Masovna piljenja gusenica predviđaju se za period od 06. do 10. avgusta. Preporuka je da se pregledaju usevi kukuruza i paprike narednih par dana. Ukoliko se ustanovi prisustvo jajnih legala optimalno vreme za primenu preparata Dimilin je od 5 do 8 avgusta. Optimalno vremene za primenu preparata Avaunt, Coragen, Ampligo je od 7 do 11 avgusta. Optimalno vreme za primenu preparata Karate zeon, Decis, Fastak, Plures, Kaiso, je od 10 do 15 avgusta.

Povećana brojnost pamukove sovice [23.07.2020]

   Poslednjih nekoliko dana povećana je brojnost leptira pamukove sovice na klopkama i brojnost jaja na usevima paprike, leske, kukuruza, duvana, paradajza. Preporuka je da se naredna tri dana pregledaju usevi na kojima se hrani i ukoliko se ustanovi prisutvo jaja, uradi zaštita u periodu od 25 do 28 jula preparatima: Coragen 2 dL/ha ili Avaunt 2,5 dL/ha ili Exirel 0,5 L/ha ili Delegate 0,3 kg/ha.

Pijaca elektronska Srbije [11.04.2020]

     Svi poljoprivredni proizvođači u Srbiji koji žele da prodaju svoje proizvode, mogu da koriste elektronski servis

https://pijaca.minpolj.gov.rs/

    U Somboru postoji elektronska zelena pijaca na Facebooku kao grupa Somborska zelena pijaca  pomoću koje možete naručiti povrće, cveće, orahe i ono Vam stiće kući u roku od apr dana.

Za rad u toku policijskog časa potrebno je podneti zahtev Upravi za zaštitu bilja 48 sati pre izvođenja operacije. Zahtev se podnosi elektronski na adresi https://agromere.registar-uzb.rs/

Telefoni za dodatne informacije su podeljeni po okruzima:

Окрузи: Јужнобачки, Средњебанатски, Јужнобанатски, Севернобанатски, Севернобачки, Западнобачки и Сремски – контакт телефон 064/88-18-449

Окрузи: Град Београд, Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски, Поморавски, Нишавски, Јабланички, Пчињски, Топлички и Пиротски – контакт телефон 064/88-18-486

Окрузи: Мачвански, Моравички , Kолубарски, Златиборски, Шумадијски, Расински и Рашки – контакт телефон 064/88–18–412.

Knjiga Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji 2020 godine u prodaji [02.03.2020]

     Od strane izdavača iz Sombora, firme Agroprotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2020. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 950 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2020. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2019. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 60 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 50tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 120 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. U knjigu nisu uneti podaci za oko 150 registrovanih preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

   Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled aktivnih materija herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. Kod nas uputstva za upotrebu pesticida na sebi ne nose oznaku mehanizma delovanja pa je ovo korisna informacija za sve korisnike pesticida. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema naučnim istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

  

    Obim knjige je 373 strane, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara + troškovi slanja (oko 300) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Gama sovica - Autographa gamma pojava tokom 2019. godine [02.02.2020]

Brojnost leptira tokom 2019. godine bila je više nego dvostruko manja u odnosu na višegodišnji prosek. Nije zabeležena migracija većih razmera na naše područje.

Najre su zabeleženi pojedinačni usamljeni primerci 29. aprila u Somboru, 12. i 18. maja u Čelarevu. Redovniji let je počeo od 10. juna i trajao je do 28. avgusta. Brojnost nije bila visoka. Maksimum leta u Somboru je zabeležen 10. jula, kada je uhvaćeno sedam leptira za noć, a u Čelarevu je po pet leptira zabeleženo 28. juna i 13. jula. Nakon ovog pojedinačni primerci su zabeleženi na oba lokaliteta od 5. do 22. septembra i u Čelarevu jedan primerak 3. oktobra.

Pojedinačne gusenice su se mogle naći u paprici, paradajzu, soji i šećernoj repi, ali potrebe za suzbijanjem nije bilo.

Dugoročna prognoza za gama sovicu se ne izrađuje. Podaci o kretanju brojnosti i potrebama suzbijanja gama sovice će biti saopštavani na sajtu Agroupozoren!e.

Helicoverpa armigera – kukuruzna - pamukova sovica pojava tokom 2019. godine [01.02.2020]

Prvi leptir tokom 2019. godine zabeležen je 17. aprila, što je najranija pojava od kada se prati brojnost leptira. Ipak ovaj leptir je ostao usamljen, jer je usledila pauza u letu. Naredni primerak je uhvaćen 4. maja. Od tada pa do 11. oktobra leptiri su hvatani skoro svakodnevno.

U periodu od 4. maja do 18. jula tokom noći je hvatano do pet leptira. Nakon toga do 18. avgusta je hvatano do 20 leptira za noć. Zatim brojnost raste značajnije pa se maksimumi leta beleže u Somboru 28. avgusta 174 leptira i u Čelarevu 29. avgusta 208 primeraka. Od 3. septembra brojnost značajnije pada i pojedinačni leptiri se love do 11. oktobra.

Brojnost leptira na klopci je relativno dugo bila mala, što je posledica hladnijeg maja. Značajnije povećanje brojnosti je kasnilo 20tak dana u odnosu na uobičajeno vreme, pa su i maksimumi leta kasnili. Toplo leto je pogodovalo ravoju vrste. U Somboru je zabeležena brojnost 1,4 puta veća od prosečne, a u Čelarevu više nego dvostruka prosečna brojnost.

Brojnost gusenica kukuruzne sovice dostigla je kritičan broj na paprici, boraniji, paradajzu, kupusu, duvanu, kukuruzu šećercu i semenskom i morala je da se suzbija tokom 2019. godine i više puta na velikim površinama.

Dugoročna prognoza se ne izrađuje, jer nema razrađenih metoda, a u pitanju je i selica. Kratkoročna prognoza i signali za eventualno suzbijanje će biti saopštavani na Agroupozoren!u na osnovu tekućeg leta na svetlosnoj klopci i pregleda bilja.

Feromoni 2020 naručivanje [01.02.2020]

            Nekada su korišteni insekticidi koji su suzbijali skoro sve životne stadijume insekata i vreme primene je trpelo i određene promašaje. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida koji su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su nam insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Stoga vreme primene ovih insekticida mora da bude tačno u vreme kada se insekat koga želimo da suzbijemo nalazi baš u toj fazi. Većina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, mirisne, obojene, lepljive...

            Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke i za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

            Na jedno mesto u jedan voćnjak je najbolje postaviti dve klopke za istu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

      I ove godine nudimo feromone za sledeće vrste

Rod

Vrsta

narodno ime

Tuta

absoluta

paradajzov moljac

Clysia

ambiguella

grožđani moljac

Meligethes

aeneus

repičin sjajnik

Helicoverpa

armigera

pamukova sovica

Ceutorrhynchus

assimilis, quadridens

repičine pipe

Lithocolletis

blancardella

miner mramornih mina

Lobesia

botrana

grožđani moljac

Ceratitis

capitata

voćna muva

Rhagoletis

 cerasi, cingulata, completa

muva višnje, trešnje i oraha

Sitotroga

cerealella

žitni moljac

Lithocolletis

corylifoliella

miner belih mina

Cossus

cossus

drvotočac

Xyleborus

dispar

voćni sipac - potkornjak

Grapholita

funebrana

šljivin smotavac

Pandemis

heparana

smotavac lisnih pupova

Epicometis

hirta

rutava buba

Plodia

Anagasta

Interpunctella

Kuehniella

bakrenasti  moljac

brašneni moljac

Anarsia

lineatella

breskvin moljac

Hoplocampa

minuta, flava PALf

šljivine ose

Grapholita

molesta

breskvin smotavac

Synanthedon

 myopaeformis

jabukov staklokrilac

Ostrinia

nubilalis

kukurzni plamenac

Agriotes

obscurus/ lineatus

skočibube (žičari)

Cameraria

ohridella

miner kestena

Phthorimaea

operculella

krompirov moljac

Adoxophyes

orana

smotavac pokožice ploda

Cydalima

perspectalis

šimširov plamenac

Archips

podana

mrki smotavac

Cydia/ Carpocapsa 

pomonella

jabučni smotavac

Bothinoderes

punctiventris

repina pipa

Zeuzera

pyrina

granotočac

Cydia

pyrivora

kruškin smotavac

Agriotes

sordidus

skočibuba (žičar)

Leucoptera

scitella

miner okruglih mina

Tropinota

squalida

crni cvetojed

Synanthedon

tipuliformis

staklokrilac

Synathedon

vespiformis

staklokrilac

Diabrotica

virgifera

kukuruzna zlatica

Kako naručiti: Za jedno mesto praćenja je najčešće potrebno 4 feromona, 1 klopka i 2 paketa lepka ako se koriste delta klopke tipa RAG. Feromoni se menjaju na 4 do 6 nedelja. Klopka bez problema izdrži jednu godinu. Ukoliko brojnost insekata nije velika, dovoljno je da se lepljive ploče menjaju na svakih 14 dana, što znači da je za sezonu dovoljno dva paketa lepka, jer jedan paket lepka sadrži četiri lepljive ploče, 

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku feromona, najbolje je da potrebnu količinu za 2020. godinu poručite do 7. februara na vajgandd@sbb.rs ili 063326772. I nakon 7 februara se feromoni mogu poručiti, ali količine u tom slučaju nisu zagarantovane. Isporuka naručenih količina se vrši posle sredine marta.

Detaljnije o feromonima možete pročitati ako kliknete ovde

Ipsilon sovica – Agrotis ipsilon pojava tokom 2019. godine [28.01.2020]

Leptiri ispilon sovice bili su tokom 2019. godine značajno manje brojni u odnosu na prosečnu brojnost. U Čelarevu je zabeleženo 23 primerka u periodu od 21. maja do 28. septembra. U Somboru je zabeleženo 10 leptira u periodu od 24. juna do 20. septembra. Za noć je hvatan jedan do tri leptira i maksimum leta se ne uočava.

Na gejenim biljkama nisu zabeležene ekonomski značajne štete i nije bilo potrebe za suzbijanjem ipsilon sovice. Dugoročna prognoza se ne saopštava, jer je u pitanju selica, pa se povećane brojnosti pojavljuju iznenada. Kratkoročna prognoza i signali za suzbijanje će biti saopštavani na Agroupozoren!u.

Usklična sovica - Agrotis exclamationis pojava 2019. godine i prognoza za 2020. godinu [27.01.2020]

Leptiri usklične sovice tokom 2019. godin bili su prisutni u tri generacije.

Najpre su zabeležena dva pojedinačna primerka u Somboru 15. i 21. aprila, a redovan let je trajao od 25. aprila do 12. juna. Kada to uporedimo sa ranijim godinama, zaključuje se da je let počeo malo ranije nego što je to uobičajeno. Maksimum leta je zabeležen 23. maja u Čelarevu (6 leptira za noć) i u Somboru 28. maja (19 leptira za noć). Ukupno je zabeleženo 58 leptira u Čelarevu i 175 u Somboru. To je skoro dvostruko veća brojnost od prosečnih vrednosti za prvu generaciju!

Druga generacija leptira je trajala od 6. jula do 19. avgusta u Čelarevu i 27. avgusta u Somboru. Znači da je let počeo malo ranije nego što je to uobičajeno. Maksmimum leta u Somboru je jasan i zabeležen je 24. jula – 13 leptira za noć. U Čelarevu je tokom tri noći zabeleženo po sedam leptira: 23. i 31. jula i 5. avgusta. Kao maksimum leta smatramo 31. jul, jer je tada u par okolnih dana zabeležen najveći broj leptira. Ukupno je zabeleženo 174 leptira u Somboru i 94 leptira u Čelarevu. Što je malo više od višegodišnjeg proseka.

Tokom leta treće generacije hvatalo se po jedan do tri primerka za noć. Let je trajao od 28. avgusta do 26. septembra. Zabeleženo je 14 leptira u Somboru i 11 u Čelarevu.

Gusenice usklične sovice nisu pravile ekonomski značajne štete tokom 2019. godine.

Koeficijent generacije po Meszáros-u za Sombor je 1,1 a za Čelarevo 1,8. Saopštava se pozitivna prognoza. Obzirom na brojnost koja je ušla u prezimljavanje, ekonomski značajne štete mogu se očekivati lokalno na na kasno posejanim kukuruzima, u rasadnicima, kao i na paprici, bostanu, paradajzu i kupusu, koji se kasnije rasađuju na otvorenom polju.

Ozima sovica - Agrotis segetum pojava 2019. godine i prognoza za 2020. godinu [18.01.2020]

Zabeležene su tri generacije leptira na svetlosnim klopkama. Brojnost je bila dva do tri puta manja od prosečne. U usevima kasnije posejanih kukuruza, su se lokalno javljale pojedinačne gusenice, ali nije bilo potrebe za suzbijanjem prve generacije. U usevima mrkve, krompira u uljane repice nije bilo potrebe za suzbijanjem gusenica druge generacije.

Tokom 2019. godine najpre su zabeležena dva pojedinačna leptira 25. i 26. aprila u Čelarevu. Redovniji ulov je trajao od 8. maja do 7. juna. U Somboru je zabeleženo osam, a u Čelarevu devet leptira prve genracije. Hvatan je jedan do dva primerka za noć, pa se maksimum leta ne uočava.

Druga generacija je bila prisutna od 4. jula do 16. avgusta. Zabeleženo je 50 leptira u Somboru i 31 u Čelarevu. Maksimum leta je registrovan samo u Somboru 29. jula (6 leptira za noć). U Čelarevu su hvatani po jedan do tri leptira za noć.

Treća generacija leptira hvatana je od 23. avgusta do 6. oktobra. Hvatani su po jedan do tri leptira za noć, u Somboru 25 ukupno, a u Čelarevu 29.

Početak leta leptira prve generacije registrovan je kasnije od uobičajenog, zbog maja koji je bio 1,7OC hladniji od proseka, ali i zbog niske brojnosti. Početak leta druge generacije je bio u uobičajeno vreme, a početak leta treće generacije malo ranije nego što je to uobičajeno.

Koeficijent generacije po Meszáros-u u Somboru je 9,4 a u Čelarevu 6,7. Pošto je koeficijent veći od 1, saopštava se pozitivna prognoza. To znači da će broj leptira prve generacije 2020. godine biti veći nego broj leptira tokom 2019. godine. Obzirom na relativno malu brojnost tokom 2019. godine, štete se mogu očekivati lokalno u područjima gde je vrsta pravila štete ranijih godina i to u slučaju da nicanje i prijem ugroženih gajenih biljaka bude spor usled nižih temepratura u maju i junu.

Meteorološke prilike 2019. godine [29.12.2019]

            Vremenske prilike tokom svake pojedinačne godine su priča za sebe. Poljoprivredna proizvodnja u Vojvodini u najvećoj meri odvija se na otvorenom polju, bez navodnjavanja i zato jako zavisi od vremenskih uslova.  Brzo prilagođavanje proizvođača postojećim uslovima neophodno je da bi proizvodnja bila uspešna. Podaci za 2019. godinu u Somboru upoređeni su sa podacima za period od 1955. do 2018. godine.

            Na grafikonu temperatura i padavina vidi se da je godina počela kao sušna. Od januara do juna, tokom svih meseci je visina padavina bila niža od proseka. Tokom prvih pet meseci palo je 82 litre kiše po kvadratnom metru manje nego što je to uobičajeno! U istom periodu temperature tokom svih meseci su bile više u odnosu na prosek i to od 0,8OC u januaru do čak 3,9OC u martu. Nije čudno što je ovo posle marta 2018. godine, natopliji mart od kada imamo podatke.

            Nastavak godine je doneo topliji april (za 2,2OC) a zatim maj koji je bio hladniji za 1,7OC u odnosu na prosek. Da se potsetimo, bio je ovo maj tokom kog je grejanje kuća radilo punom parom. Svi naredni meseci su bili topliji od proseka: jul za 0,8OC, jun za 1,8 OC, avgust za čak 2.8 OC i septembar za 1.9OC. Sve navedene temperature praćene su padavinama manjim od proseka osim u junu, tokom koga je palo čak 56 mm padavina više od proseka i u septembru tokom kog je palo 10mm padavina više od proseka.

            Poslednjih godina su povećane temperature bile praćene povećanom visinom padavina. Ove godine od januara do sepembra palo je 26mm padavina niže od proseka. Pri tome temperauta je bila viša za 1,8OC ! Tako da bi se moglo reći da su biljke bile u stalnom stresu.

          Najveći uticaj vreme u ovoj vegetaciji je imalo na strnine i uljanu repicu, koje su jako patile od nedostatka vlage tokom zime. Pšenice u martu su izgledale kao što prosečnih godina izgledaju u decembru! Bokorenje kasnije posejanih strnina je skoro potpuno izostalo. Obzirom da se sada gaje sorte koje da bi dale visok prinos traže dobro bokorenje, očekivanje da će prinosi biti umanjeni se i ostvarilo. Hektolitri zrna su bili uglavnom loši, pa je na mnogim njivama pšenica izgledala kao urodica a uljana repica kao mak. Soja i kukuruz su se dugo dobro držali, ali je nedostatak vlage uslovio da zrna prinudno sazre, pa su prinosi u proseku na kraju ipak bili značajno umanjeni. Lokalno dobre prinose donela su područja koja su imala sreću da dobiju jedan ili dva pljuska više, jer je to značilo da su dobili 50 do 80 mm padavina više od okoline.

Pojava Helicoverpa armigera - pamukove - kukuruzne sovice [25.08.2019]

     Poslednja tri dana brojnost leptira pamukove sovice je jako porasla. Dostigla je brojnost kada počinje da pravi štete na paprici, paradajzu, postrnoj soji, kupusnjačama, kukuruzu šećercu, boraniji, duvanu...  Preporuka je da se uradi zaštita preparatima Ampligo 2 dL/ha ili Coragen 1,5 dL/ha ili Avaunt 2,5 dL/ha u periodu od 27 do 30 avgusta!!!

   Na severu Bačke preporučuje se i pregled jabuka i lešnika u rodu na prisustvo jaja pamukove sovice!

Podgrizajuće sovice [07.06.2019]

    Podgrizajuće sovice obuhvataju grupu vrsta koje se na početku razvoja gusenice hrane iznad zemlje, a kasnije pregrizaju biljku na mestu gde koren prelazi u stablo. Brojnost ozime osivce je mala, ali je brojnost usklične sovice (A. exclamationis) velika. Zavisno od lokaliteta dva do tri puta je veća od uobičajene. Piljenje gusenica treba da počne u periodu od 10 do 13 juna. Zaštita paprike, paradajza, lubenica, duvana i kanije posejanih kukuruza se preporučuje u periodu od 15. do 20. juna preparatima: Pyrinex 1,5 L/ha ili Savanur 1,5 L/ha ili Scatto 0,5 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha.

Knjiga Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2019. godine [15.03.2019]

Od strane izdavača iz Sombora, firme Agroprotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2019. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 950 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2019. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2018. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 40 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 40tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 90 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. U knjigu nisu uneti podaci za oko 150 registrovanih preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

   Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled aktivnih materija herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. Kod nas uputstva za upotrebu pesticida na sebi ne nose oznaku mehanizma delovanja pa je ovo korisna informacija za sve korisnike pesticida. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema naučnim istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

   Knjiga je posvećena dr Marku Injcu, doajenu zaštite bilja.

 

    Obim knjige je 380 strana, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara + troškovi slanja (oko 250) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Spodoptera exigua – sovica šećerne repe: pojava 2018. godine [01.02.2019]

            Sovica šećerne repe je selica. Primerci koji se dosele ostavljaju potomstvo, koje se dalje razmnožava do zime. U Mediteranu predstavlja značajnu štetočinu, pa njenu brojnost takođe pratimo pomoću svetlosnih klopki, jer ako dođe do masovnog doletanja može da napravi velike štete za svega desetak dana.

            U Somboru je tokom 2018. godine zabeleženo 10 primeraka, što je značajano manje od proseka koji iznosi 30 primeraka. Zabeleženi su pojedinačni primerci: 25. i 28. maja, 27. juna, 03. i 06. jula, 05. i 26. avgusta, 09., 10. i 22. septembra.

            U Čelarevu je zabeleženo 60 primeraka, što je nešto više od proseka koji iznosi 52. Sakupljeni leptiri bi se mogli grupisati u tri perioda. Prvi period je trajao od 20. juna do 23. jula. Tokom ovog perioda je zabeleženo 23 primerka. Najviše je zabeleženo 4 leptira za noć 06. jula. Drugi period je trajao od 14. avgusta do 08. septembra. Zabeleženo je 22 leptira. Maksimum leta se ne može uočiti jer je za noć uhvaćeno najviše 3 leptira. Tokom prvog i drugog perioda je ulov leptira bio skoro svakodnevan. Nakon ova dva perioda hvatani su leptiri u par grupisanih dana: 14. i 15. septembra (2 i 4 primerka za noć), 22. i 23. septembra (2 i 4 primerka za noć) te 06., 08. i 09. septembra po jedan.

            U usevima šećerne repe nije zapažena značajnija pojava gusenica ove vrsta, kao ni u lucerki, soji, duvanu i povrću na kojima se takođe razvija.

            Ne postoje metode za izradu dugoročne prognoze za sovicu šećerne repe. Podaci o kretanju brojnosti i potrebama suzbijanja će biti saopštavani na sajtu Agroupozoren!e.

Pojava gama sovice - Autographa gamma tokom 2018. godine [28.01.2019]

            Gama sovica, u odnosu na prosečne brojnosti je bila manje brojna. U Somboru je brojnost bila polovina prosečne. Zabeležen je 201 leptir, a prosek je 407 godišnje. Ipak to je bila najveća brojnost za poslednjih 10 godina. U Čelarevu je brojnost bila samo malo manja od prosečne. Zabeleženo je 169 leptira, a prosečna brojnost je 175.

            Let leptira tokom 2018. godine bi se mogao podeliti u četiri perioda, a ti periodi su najverovatnije i četiri generacije. Prvi period je trajao od 17. aprila do 18. maja. Tokom ovog perioda su hvatani samo pojedinačni primerci, a ulov nije bio svakodnevan. U Somboru je zabeleženo 15 leptira a u Čelarevu 11.

            Druga generacija je bila prisutna od 21. maja do 22. juna. Tokom ovog perioda, ulov leptira je bio svakodnevan. U Somboru je zabeležen 141 primerak. Pik u letu je registrovan 04. juna sa 22 leptira za noć, a maksimum leta je zabeležen 10. juna, 39 leptira za noć. U Čelarevu je zabeleženo 67 primeraka, a maksimum leta je zabeležen 26. maja, 10 leptira za noć.

            Leptiri treće generacije su bili prisutni od 24. juna do 03. avgusta. Brojnost i dinamika leta leptira razlikovala se u Somboru i Čelarevu. U Somboru, brojnost je bila po 1-3 primerka za noć i zabeleženo je 36 primeraka. Leptiri nisu registrovani svaki dan. U Čelarevu su leptiri zabeleženi skoro svaki dan, a ukupno ih je bilo 84. Za noć je hvatano i do 6 primeraka (29. juna, 05. jula i 12. jula). Iako je za noć hvatana manja brojnost u odnosu na drugu generaciju i ne uočava se klasičan maksimum leta, u Čelarevu je druga generacija leptira na kraju bila brojnija od prve generacije.

            Četvrta generacija leptira je trajala od 09. avgusta do 10. septembra. Za noć su na oba lokaliteta hvatani po jedan do dva primerka. Ulov leptira nije bio svakodnevan. U Čelarevu je zabeleženo 7 leptira, a u Somboru 11.

            Pojedinačne gusenice gama sovice su se mogle naći u šećernoj repi, soji i paprici. Ekonomski prag štetnosti brojnost gama sovice je prelazila samo u paprici, gde je suzbijana zajedno sa gusenicama kukuruzne sovice i kukuruznog plamenca, veći broj puta, tokom pojave druge, treće i četvrte generacije.

            Dugoročna prognoza za gama sovicu se ne izrađuje. Podaci o kretanju brojnosti i potrebama suzbijanja gama sovice će biti saopštavani na sajtu Agroupozoren!e i tokom 2019. godine.

XX naučno stručni skup Savremena proizvodnja povrća [28.01.2019]

U organizaciji Vojvođanskog društva povrtara, SANU i Kongresnog centra Master Novosadskog sajma, 09. februara 2019 godine održaće se XX Naučno - stručni skup Savremena proizvodnja povrća u Kongresnom centru Novosadskog sajma sa sledećim programom:

9.00 Prijava učesnika

9.30 Svečano otvaranje i predavanje Vuk Radojević i Mladen Petković: Mere agrarne politike Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2019. godini

10.30 Branislav Vlahović: Spoljnotrgovinska rezmena povrća Republike Srbije

11.00 Žarko Ilin: Proizvodnja, berba, čuvanje i prerada povrća

11.30 pauza

12.00 Ivana Vico i Nataša Duduk: Gljive prouzrokovači propadanja povrća posle berbe i mere zaštite

12.30 Milena Marčić: Rezultati praćenja i mogućnosti predviđanja pojave najvažnijih štetnih organizama u povrtarstvu

13.00 Tatjana Veselinović i Milena Marčić: Štetočine u proizvodnji kupusnjača i model zaštite

13.30 Žarko Ilin i Slobodan Vlajić: Kontrola bakterioza na ekonomski značajnim vrstama povrća

14.00 Diskusija

Istog dana u holu na I spratu Master centra Novosadskog sajma biće održano predstavljanje firmi koje nude semena, đubriva, pesticide i usluge vezane za povrtarsku proizvodnju u periodu od 8.00 do 15.00.

Ulaz je slobodan

Pojava kukuruzne (pamukove) sovice Helicoverpa armigera tokom 2018. godine [13.01.2019]

            Kukuruzna sovica je tokom 2018. godine imala dobre uslove za razvoj, jer je u pitanju tropska vrsta. U Somboru je zabeležen ukupno 1801 leptir, što je za 66% više u odnosu na višegodišnji prosek, koji iznosi 1084 leptira. U Čelarevu je zabeleženo 780 leptira što je za 15% manje u odnosu na višegodišnji prosek koji iznosi 890 primeraka.

            Na osnovu podataka prikupljenih svetlosnom klopkom, prisutne su bile četiri generacije. Prva je bila prisutna od 06. maja do 22. juna. Uglavnom su registrovani pojedinačni primerci. U Čelarevu je zabeleženo 35 leptira, bez jasno izraženog maksimuma leta. U Somboru je zabeleženo 94 leptira. Maksimum leta je zabeležen 10. juna, kada je uhvaćeno 9 leptira za noć.

            Druga generacija je bila prisutna od 26. juna do 26. jula. U Čelarevu je zabeleženo 275 leptira, a u Somboru 257. Maksimimi leta na oba lokaliteta zabeleženi su 08. jula. Prilikom maksimuma leta je zabeleženo 48 leptira u Čelarevu i 47 leptira u Somboru.

            Treća generacija je zabeležena od 28. jula do 26. avgusta. U Somboru je zabeleženo 1210 primeraka a u Čelarevu 350. Maksimumi leta su zabeleženi 12. avgusta u Somboru sa 175 primeraka za noć i 18. avgusta u Čelarevu sa 41 leptirom za noć. Treća generacija je bila i najbrojnija 2018. godine.

            Četvrta generacija je bila prisutna od 27. avgusta do 14. oktobra. I u Somboru je zabeleženo 240 primeraka, sa maksimumom leta 14. septembra. Tada je zabeleženo 20 leptira za noć. U Čelarevu je za zabeleženo 120 leptira četvrte generacije, a maksimum leta je zabeležen deset dana ranije nego u Somboru 04. septembra. Pri maksimumu leta je zabeleženo 11 leptira za noć.

            Gusenice kukuruzne sovice su bile malobrojne nakon pojave prve generacije leptira, i nije bilo potrebe za suzbijanjem na većim površinama. Brojnost gusenica druge generacije je na pojedinim mestima bila značajanija. Suzbijanje je vršeno na skoro svim površinama kukuruza šećerca, pojedinim usevima semenskih kukuruza, paprici, paradajzu i boraniji. Treća generacija gusenica je morala da se suzbija na svim površinama kukuruza šećerca, paprika, paradajza i boranija i po nekoliko puta zbog razvučenog perioda polaganja jaja. Zbog veoma toplog leta, većina semenskih kukuruza je već zavešavala vegetaciju, pa potrebe za suzbijanjem treće generacije nije bilo. Gusenice treće, a posebno četvrte generacije su najveće probleme napravile na kupusu. Leptiri su polagali jaja ispod dva do tri lista kupusa u još uvek rastresite glavice. Na taj način su gusenice izbegle kontakt sa većinom registrovanih insekticida. Efikasnosti primenjenih insekticida su bile manje od 50%. Na pojednim parcelama šteta je iznosila i 30%, jer oštećene glavice su bile potpuno neupotrebljive! Gusenice četvrte generacije, osim na kupusu su pravile oštećenja i na lešnicima. Jele su mlade listove i zelene rese. Obzirom da biljke imaju veliki broj resa, procena je da neće doći do umanjenja oplodnje tokom cvetanja lešnika, pa je ovo vrsta na koju treba obratiti pažnju i u lešnicima.

            Ne postoje metode dugoročne prognoze ove vrste, pa će signali o optimalnim rokovima tretiranja biti saopštavani na Agroupozoren!u.

Usklična sovica - Agrotis exclamationis pojava 2018. godine i prognoza za 2019. godinu [13.12.2018]

            Pojava leptira usklične sovice značajno se razlikovala od prosečnih vrednosti. Leptiri su bili prisutni u tri generacije.

            Let leptira prve generacije se može podeliti u dva dela. U prvom delu leptiri na svetlosnoj klopci, bili su prisustni skoro svakodnevno od 27. aprila do 28. maja. Nakon toga su do 26. juna hvatani pojedinačni primerci. U Somboru je maksimum leta zabeležen 11. maja (12 leptira) što je najranije zabeležen maksimum do sada, od kada se vrši praćenje vrste u Somboru (od 1980. godine). U Čelarevu je maksimum leta zabeležen 22. maja (pet leptira za noć) ali je zabeležen i pik u letu 9. maja  sa četiri leptira za noć. Taj pik u letu je najranije zabeležen pik do sada. U Somboru je zabeleženo 118 leptira prve generacije što je 25% više od proseka, a u Čelarevu je zabeležen 61 leptir, što je 60% više od proseka.

            Leptiri druge generacije su bili prisutni skoro svakodnevno od 02. jula do 08. avgusta. Nakon toga su pojedinačni leptiri bili prisutni do 19. avgusta. Maksimum leta u Somboru je zabeležen 18. jula (14 primeraka), a u Čelarevu 19. jula (30 primeraka). U Somboru je maksimum leta zabeležen ranije samo 2017. godine, a u Čelarevu je to najraniji maksimum leta do sada. Ukupno je zabeleženo 211 leptira druge generacije u Somboru i 235 leptira u Čelarevu. Za Sombor je to skoro dvostuko više od proseka, a u Čelarevu je to više nego dvostruko više od proseka!

            Pojava treće generacije usklične sovice poslednjih nekoliko godina postaje redovna pojava. Tokom 2018. godine, leptiri treće generacije su bili pristuni od 23. avgusta do 22. septembra. Za noć je hvatano skoro svakodnevno jedan do tri leptira i u Somboru i u Čelarevu. Ukupno je zabeleženo po 38 leptira. Ovo je velika razlika u odnosu na ranije kada su u ovom periodu beleženi samo pojedinačni usamljeni leptiri.

            Ako se dinamika leta leptira 2018. godine uporedi sa prosečnim dinamikama, može se zaključiti da je brojnost prve generacije, nakon pojave prvih leptira veoma brzo porasla, a najveća brojnost zabeležena je čak 15 do 20 dana ranije nego što je to uobičajeno! Najveći broj leptira je bio grupisan u mnogo kraćem periodu nego što je to uobičajeno, a onda su nakon toga registrovani samo pojedinačni leptiri. I brojnost leptira druge generacije je nakon pojave prvih leptira brzo porasla, pa su i tu najveće brojnosti zabeležene 15 do 20 dana ranije nego što je to uobičajeno. Ovakva ranija pojava je najverovatnije u vezi sa činjenicom da je april bio za 5,1OC a maj za 3,7OC topliji od prosečnih vrednosti temperatura.

            I pored toga što je brojnost leptira u Somboru bila za 1,6 puta viša, a u Čelarevu za 26% viša od proseka, značajnijih šteta od gusenica na terenu nije bilo. Znači da su za ekonomski značajne štete potrebne još veće brojnosti leptira na svetlosnim klopkama.

            Koeficijent generacije po Meszáros-u za Sombor je 1,8 a za Čelarevo 3,8. Pošto su koeficijenti veći od 1, saopštava se pozitivna dugoročna prognoza. To znači da se predviđa povećanje brojnosti leptira prve generacije u 2019. godini. U prezimljavanje je ušla povećana brojnost gusenica. No i kada je bila veća brojnost ove vrste, gusenice prve generacije nisu pravile značajnije štete.  Stoga nema potrebe da se preduzimaju mere zaštite protiv gusenica usklične sovice na kasno posejanim kukuruzima, te u paprici, bostanu, paradajzu i kupusu, koji se proizvode iz rasade na otvorenom polju.

Ozima sovica - Agrotis segetum pojava 2018. godine i prognoza za 2019. godinu [03.12.2018]

            Ozima sovica je tokom 2018. godine bila prisutna u tri generacije. Leptiri prve generacije su bili prisutni od 01. maja do 01. juna. Leptiri su hvatani sa kraćim pauzama u letu, najčešće po jedan do dva primerka za noć. Maksimum leta je zabeležen samo u Somboru 11. maja, kada je zabeleženo pet leptira za noć. Nakon ovog perioda zabeležena su još dva leptira 13. juna i jedan 19. juna u Čelarevu. Tokom leta prve generacije je zabeleženo 37 leptira u Somboru i 23 u Čelarevu. To je oko 20% veća brojnost u odnosu na predhodni desetogodišnji period.

            Druga generacija je bila prisutna od 03. jula do 20. avgusta. Hvatano je po jedan do tri primerka za noć, sa kraćim i dužim pauzama u letu, pa se maksimum leta ne može uočiti. U Somboru je zabeleženo 18, a u Čelarevu 28 leptira.

            Treća generacija je bila prisutna od 26. avgusta do 19. oktobra. Za noć je hvatano uvek po jedan do dva primerka, a let je na oba lokaliteta imao kraće i duže pauze u letu. U Somboru je zabeleženo 13 a u Čelarevu 20 leptira treće generacije.

            Pojava leptira prve generacije je bila u uobičajeno vreme. Međutim brojnost je porasla brže nego što je to uobičajeno. Druga generacija je počela sa letom pet do 10 dana ranije nego što je to uobičajeno. Brojnost druge generacije je bila veoma mala, pa se dinamika leta u Somboru gotovo ne uočava. U Čelarevu leptiri su bili brojniji, a najveća brojnost je zabeležena približno u uobičajeno vreme. Treća generacija je bila prisutna u uobičajeno vreme i bila je malobrojnija u odnosu na sada već uobičajenu brojnost leptira u ovom periodu godine.

            Tokom 2018. godine, nisu registrovane ekonomski značajne štete od gusenica ozime sovice u ratarstvu i povrtarstvu.

            Koeficijent generacije po Meszarosu u Somboru je manji od 1, a u Čelarevu veći od 1. Na osnovu koeficijenta generacije u Somboru i okolini očekuje se smanjenje brojnosti leptira prve generacije 2019. godine, a u okolini Čelareva povećanje brojnosti. Brojnost leptira u Somboru je četvorostruko manja u odnosu na prosečnu, a u Čelarevu dvostruko manja u odnosu na prosečnu. Zato smatramo da nije potrebno preduzimati mere zaštite kasno posejanih kukuruza, kao ni rasade paprike, paradajza, bostana i kupusa na kojima se gusenice prve generacije ozime sovice razvijaju.

Meteorološke prilike 2018. godine [08.10.2018]

     Iza nas je još jedna vegetacija. Vremenski uslovi su bili izuzetno topli. Vremenske podatke za mesto Sombor u kontinuitetu imamo za period od 1955. do 2018. godine, pa se dalja analiza odnosi na merno mesto u Somboru. Obzirom da je klima Vojvodine prilično ujednačena što se tiče temperatura, podaci daju stvarnu sliku za temperaturne uslove u celoj Vojvodini.

     Na grafikonu temperatura i padavina su prikazane srednje mesečne temperature za raniji period i tokom vegetacije 2018. godine. Vidi se da je su svi meseci bili značajno topliji u odnosu na višegodišnje vrednosti. April je bio topliji za čak 5.1OC; maj za čak 3,7OC, jun za 1,9OC, jul za 1,2OC, avgust za čak 3,6OC i septembar za čak 2,2 OC. U proseku ceo period je bio topliji za čak 2,9OC u odnosu na prosek. Ove cifre se možda čine male, ali ako se uzme u obzir da je višegodišnja prosečna temperatura u aprilu 11,5OC a da je tokom 2018. godine bila 16,6OC to je povećanje od preko 30%!!! Za maj je to povećanje iznosilo skoro 20%!!! Ceo vegetacioni period je bio topliji za više od 15%!

     Ove izuzetno visoke temperature pratio je veoma loš raspored padavina. U aprilu i maju zabeleženo je čak 46mm padavina manje u odnosu na prosek. Zahvaljujući dobroj zalihi padavina iz zime, tokom aprila ozime gajene biljke nisu patile od suše, ali je krajem maja suša značajno počela da utiče na prinose ovih biljaka. U junu, julu i avgustu je zabeležena mnogo veća visina padavina u odnosu na prosek za 57mm u junu, i 27mm u julu i agustu. Tokom septembra je zabeleženo 4 mm padavina manje u odnosu na prosečnu vrednost. Kada se u obzir uzme ceo period od aprila do septembra, vidi se da je palo 60,7mm više padavina od proseka. Posle veoma sušnog aprila i maja, jari usevi su imali dosta padavina u ključnom periodu za formiranje dobrih prinosa.

     Najveća razlika je nastala u ranijem sazrevanju soje, kruške, kukuruza, lešnika, sunokreta, pa čak i većine sorti jabuka u odnosu na prosečne vrednosti. Krompir je u periodu kada zahteva niže temperature bio izložen visokim temperaturama, pa su prinosi značajno niži. Od štetočina dominirale su toploljubive vrste kao što je pamukova (kukurzna) sovica. Kod većine vrsta leptira, koje mogu biti štetne je zabeležena treća generacija, iako je uobičajeno da imaju dve generacije godišnje.

Pojava pamukove sovice [11.08.2018]

   Brojnost leptira na svetlosnim klopkama je značajno porasla. >Istovremeno je porastao i broj položenih jaja u usevima paprike, duvana, paradajza, kupusa, boranije, kukuruza šećerca. Preporuka je da se u narednom periodu pregledi ovih useva vrše svakih 3 do 5 dana na prisustvo jaja i gusenica i po potrebi vrši suzbijanje. <Na ovako visokim temperaturama insekticidi imaju skraćenu efikasnost, pa je bez obzira na odabir insekticida potrebno praviti kraće razmake između zaštite. Obzrom da je većina useva u periodu berbe, preporučuju se preparati sa kratkim karencama kao što su: Ampligo 0,25 L/ha ili Avaunt 0,35 L/ha ili Coragen 0,2 L/ha ili Delegate 0,4 L/ha ili Affirm 2,5 kg/ha.

Pojava pamukove - kukuruzne sovice Helicoverpa armigera [08.07.2018]

      Tokom ove godine, do sada, uhvaćeno je petostruko više leptira u odnosu na prosečnu brojnost. Broj leptira je ovih dana dostigao brojnosti bliske brojnostima iz 2003 godine, kada je pamukova sovica napravila ogromne štete na paradajzu, paprici, boraniji, kukuruzu, soji, suncokretu, kupusnjačama... Od 10 do 14. jula preporuka je da se pregledaju svi usevi koji mogu biti ugroženi od ove vrste i ukoliko su prisutna jaja izvrši suzbijanje!!! U usevima gde je berba daleko, preporučuje su upotreba preparata Pyrinex 2 L/ha ili Savanur 2 L/ha ili Saturn 480EC 3 L/ha ili Perfektion 2 L/ha. U usevima gde je berba blizu, preporuka je da se koriste Ampligo 0,3 L/ha ili Affirm 2 kg/ha ili Alverde 1 L/ha ili Coragen 0,2 L/ha ili Delegate 0,4 L/ha.

Pojava gusenica leptira u plodovitom povrću, lubenicama, šećernoj repi i soji [11.06.2018]

    Toplo i suvo vreme pogoduje razvoju pojedinih štetnih leptira. Na kupusu, paradajzu i paprici koji su rasađeni, te na lubenicama, je preporuka da se narednih par dana uradi zaštita sa Saturn 2 L/ha ili Perfektion 2 L/ha ili Pyrinex 2 L/ha, jer je brojnost podgrizajućih sovica bila visoka. Takođe značajno je porasla i brojnost lisnih sovica (gama i kukuruzna = pamukova) i broj jaja na paprici i paradajzu. Sredstva upotrebljena protiv podgrizajućih sovica će efikasno suzbiti i lisne sovice.

    Gama sovica je imala par dana značajnu brojnost pa je moguće da je loklano položen značajan broj jaja na usevima repe i soje. U periodu od 16. do 20 juna se preporučuje pregled ovih useva i ukoliko se u repi zabeleži više od 2 gusenice po metru kvadratnom, ili u soji više od 10 gusenica po metru kvadratnom, uradi suzbijanje sa Karate zeon 2 dL/ha ili Decis 5 dL/ha ili Bifenikus 2 dL/ha ili Fastak 0,15 L/ha.

Sakupljanje prazne ambalaže od pesticida [07.06.2018]

      Udruženje proizvođača SECPA na području Sombora, Apatina i Odžaka će uskoro vršiti prikupljanje ambalaže od upotrebljenih sredstava za zaštitu bilja.

11. juna Kupusina 8-9.30, Prigravica 10 - 11, Svilojevo 11.30-13.00 i Sonta 13.30-16.00 časova

12. juna Bački Breg 8-9.30, Bezdan 10-11, Sombor 11.30-14.00 i Stapar 14.30 - 16.00 časova

13. juna Riđica 8-9.00, Svetozar Miletić 9.30-11.00, Aleksa Šantić 13.30-14.30 i Kljajićevo 15-16 časova

14. juna Doroslovo 8-10.30, Srpski Miletić 11-12, Karavukovo 12.30-13.30, Deronje 14-15 časova

15. juna Bački Brestovac 8-9, Bački Gračac 9.30-11, Odžaci 11.30-12.30, Lalić 13-14, Ratkovo 15-16 časova.

          Ambalaža treba da je tri puta isprana odmah nakon pražnjenja da bi bila preuzeta i uništena tako da ne šteti okolini. 

     Pridružite se akciji kako bi živeli u bezbednom okruženju, bez opasnog otpada!

Više iinformacija možete dobiti u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Somboru ili na sajtu SECPA

Pojava usklične sovice Agrotis exclamationis u 2017. i prognoza za 2018. godinu [16.03.2018]

            Tokom 2017. godine, usklična sovica je bila prisutna u tri generacije, što nije uobičajeno. Prva generacija je bila prisutna u Somboru od 15. aprila do 20 juna. Od 15. aprila do 1. maja su leptiri bili pojedinačni, a onda sledi svakodnevan ulov uz porast brojnosti da bi maksimum leta bio registrovan 18. maja - 15 leptira. Ukupno je zabeleženo 198 leptira prve generacije. U Čelarevu let leptira počeo je 1. maja i odmah je ulov bio svakodnevan. Brojnost je počela da raste, ali je onda, u vreme kada je u Somboru porasla na maksimum, stagnirala 20tak dana. Zabeležena su dva pika 12. i 22. maja sa 5 leptira za noć i maksimum leta 30. maja sa 7 leptira za noć. Leptiri prve generacije su prestali sa letom 11. juna. Zabeleženo je 73 leptira prve generacije.

            Druge generacija u Somboru je počela sa letom 01. jula, a u Čelarevu 03. jula. Od 11. jula je na oba mesta počeo svakodnevni ulov. U Somboru je brojnost brzo porasla i dostigla svoj maksimum 17. jula - 16. leptira za noć. U Čelarevu je brojnost rasla malo sporije, pik u letu je zabeležen 21. jula - 9 leptira za noć, a maksimum leta 11. avgusta 10 leptira za noć. Na oba lokaliteta je došlo do malog smanjenja brojnosti prvih dana avgusta. Druga generacija je prestala da leti 18. avgusta u Somboru i 20. avgusta u Čelarevu. Zabeleženo je 169 leptira druge generacije u Somboru i 160 leptira u Čelarevu.

            Treća generacija je bila prisutna sa svega 4 pojedinačna primerka u Somboru u periodu od 31. avgusta do 19. septembra. U Čelarevu je od 30. avgusta do 19. septembra zabeleženo devet pojedinačnih primeraka treće generacije.

            Dinamika leta leptira u Somboru tokom 2017. godine se od prosečne razlikovala po nekoliko osobina: početak leta prve generacije je bio raniji nego što je to uobičajeno; porast brojnosti leptira druge generacije je bio veoma brz, pa je maksimum leta zabeležen 15tak dana ranije nego što je to uobičajeno; po padu brojnosti početkom avgusta i po pojavi leptira treće generacije.

            Dinamika leta leptira u Čelarevu tokom 2017. godine se od prosečne razlikovala po padu brojnosti početkom avgusta i po pojavi leptira teće generacije.

            Koeficijent generacije po Meszáros-u u Somboru je 0,87, što znači da se saopštava negativna dugoročna prognoza. Ipak, obzirom na najveću brojnost leptira usklične sovice od 2000. godine, moguće su štete od gusenica u proleće 2018. godine od ove vrste na kasno posejanom kukuruzu, te na proizvodnji paprike, paradajza, kupusa iz rasade. U Čelarevu je koeficijent generacije 2,31. Za ovaj region se saopštava pozitivna dugoročna prognoza. Ovde je zabeležena skoro dvostruko veća brojnost u odnosu na prosečnu! To je najveća brojnost usklične sovice od 2008. godine od kada se prati na ovom lokalitetu. Stoga i ovde postoji realna opasnost od gusenica ove vrste!

            Kratkoročna prognoza i signali za tretiranje na osnovu leta leptira će biti saopšteni na Agroupozoren!u.

Pojava ozime sovice (Agrotis segetum) 2017. godine i prognoza za 2018. godinu [15.03.2018]

            Let leptira je počeo 01. maja u Čelarevu i 17. maja u Somboru. Tokom leta leptira prve generacije je hvatan 1 do 3 primerka za noć. U Čelarevu je let prestao 24. maja, a u Somboru 02. juna. U Čelarevu je zabeleženo ukupno 10 leptira a u Somboru 16 i na oba mesta je to manje u odnosu na prosečnu brojnost.

            Druga generacije je počela da leti 02. jula u Čelarevu i 03. jula u Somboru. U Čelarevu je brojnost brže rasla pa je maksimum leta zabeležen već 11. jula - 19 leptira za noć, a u Somboru 20. jula - 8 leptira za noć. U Čelarevu je velika brojnost trajala duže i zabeležen je još jedan pik u letu 03. avgusta - 10 leptira za noć. Leptiri druge generacije su bili prisutni do 14. avgusta u Somboru i to 17. avgusta u Čelarevu. Tokom leta leptira druge generacije u Čelarevu je zabeleženo 153 leptira, a u Somboru 81 leptir. U Čelarevu je to veća brojnost od proseka, a u Somboru manja od proseka.

            Treća generacije je počela da leti prvo u Čelarevu, 26. avgusta, a zatim u Somboru 31. avgusta. Leptiri su bili prisutni do 11. oktobra u Somboru i 15. oktobra u Čelarevu. Maksimumi leta su zabeležni u Čelarevu 07. septembra - 9 leptira za noć, a u Somboru 19. septembra - 12 leptira za noć. Zabeleženo je 90 primeraka treće generacije u Čelarevu i 74 u Somboru. Brojnost treće generacije je mnogostruko veća u odnosu na višegodišnji prosek.

            Tokom cele 2017. godine je zabeleženo ukupno 253 leptira u Čelarevu i 171 u Somboru. Za Čelarevo je to skoro dvostruko veća brojnost u odnosu na prosek, a u Somboru je to oko 75% prosečne brojnosti.

            Dinamika leta se značajno razlikuje od prosečne. Prva generacija je počela da leti znatno kasnije i prestala je da leti znatno ranije u odnosu na višegodišnji prosek. Druga generacija je počela da leti u uobičajeno vreme. Na oba lokaliteta je brojnost brzo porasla iznad prosečne. U Somboru je nadprosečna brojnost trajala relativno kratko, a u Čelarevu, je trajala više od 35 dana! Treća generacija se javila u vreme koje postaje uobičajeno kod ove vrste. Ipak treća generacija je bila mnogobrojna sa jasnim maksimumom leta, koji je u Somboru bio nedelju dana ranije nego što je to uobičajeno, a u Čelarevu nedelju dana kasnije nego što je to uobičajeno.

            Koeficijent generacije po Meszarosu je veći od 1 (u Somboru 9,7, a u Čelarevu 24,3) pa se očekuje porast brojnosti prve generacije ozime sovice tokom 2018. godine. Obzirom na  brojnost krajem 2017. godine, lokalno su moguće štete od gusenica ove vrste na kasno posejanom kukuruzu, te na proizvodnji paprike, paradajza, kupusa iz rasade. 

            Kratkoročna prognoza i signali za tretiranje na osnovu leta leptira će biti saopšteni na Agroupoyoren!u.

Knjiga Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji 2018. godine [09.03.2018]

Od strane izdavača iz Sombora, firme Agrorpotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2018. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 900 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2018. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2017. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 60 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 50tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 60 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. Takođe nisu uneti podaci ni za oko 200 preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

    Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

    Knjiga je posvećena dr Živici Radin, doajenu entomologije i insekticida koja je živela i radila u Somboru do jeseni prošle godine.

 

    Obim knjige je 370 strana, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara (sa PDVom) + troškovi slanja (oko 200) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Pretplata na Agroupozorenje za 2018. godinu [27.02.2018]

     Sajtu Agroupozoren!e može da se pristupi kao običan korisnik i kao pretplatnik.

     Običan korisnik vidi deo vesti, to jest najavu događaja, a pretplatnik osim vesti vidi i konkretnu preporuku odnosno signal za tretiranja ili agrotehničku meru. Ipak najveća razlika je u dostupnosti podataka.

     Podatke prikupljene sa feromonskih i svetlosnih klopki te rezultate matematičkih modela o razvoju bolesti i štetočina običan korisnik vidi za mnogo kraći period u nazad i samo tekući dan u napred. Pretplatnik vidi podatke za duži vremenski interval u nazad, ali ono što je još važnije, vidi podatke matematičkih modela za tri dana unapred. Kada počne vegetacija podatke o brzini razvoja bolesti i štetočina ili o tome da li će doći do ispunjenja uslova za infekciju ili ne, pretplatnici vide za naredna tri dana. Prognozirani podaci se daje na osnovu vremenske prognoze i tačni su onoliko koliko je tačna vremenska prognoza. Svima nama u poljoprivredi i zaštiti bilja uopšte je poznato da se vremenske prognoze često ne ostvare, pa zato te podatke moramo uzmati sa velikom rezervom. Ipak oni nam daju pravac u kome treba da planiramo svoje poslove.

     Pretplata za 2018. godinu iznosi 3000 dinara (2500 din + 20% PDV) i važi od momenta uplate do 31. decembra ove godine. Ukoliko ste zainteresovani da postanete pretplatnik, javite se na vajgandd@sbb.rs ili na 063 326 772. Najpre će Vam biti poslan korisnički Ugovor na uvid i ukoliko se slažete sa njim, biće Vam poslani Ugovor i uplatnica za plaćenje pretplate.

Brojnost i dinamika leta kukuruznog plamenca 2017.godine [25.02.2018]

Let leptira u Čelarevu je trajao bez dužih prekida u letu od 12. maja do 15. oktobra. Zato je pripadnost leptira pojedinim generacijama teško tačno odrediti.  Prva generacija u Čelarevu je bila prisutna od 12. maja do 30. juna. Maksimum leta je zabeležen 31. maja kada je uhvaćena 241 ženka. Osim maksimuma zabeležena su još dva pika u letu i to 23. maja i 05. juna. Zabeleženo je 2823 primerka prve generacije. Druga generacija je počela da leti 01. jula. Brojnost leptira je lagano rasla do 20. jula, a onda je usledio veliki skok brojnosti na 5504 primerka 23. jula. Nakon toga usledio je kratki pad brojnosti, a onda je 01. avgusta brojnost opet porasla i zabeležen je 3041 primerak. Brojnost posle toga opet brzo pada na svega 4 primerka 13. avgusta. Nakon toga sledi kratki porast pa pad brojnosti do 22. avgusta.  Taj datum se smatra krajem leta druge generacije leptira. Zabeleženo je 39.987 primeraka druge generacije. Već od 23. avgusta brojnost ponovo raste. Maksimum leta treće generacije je zabeležen 27. avgusta. Tada je zabeleženo 1200 leptira za noć. Do 17. septembra je ulov bio skoro svakodnevan, a nakon toga su usledile kraće pauze u letu. Pojedinačni leptiri su hvatani do 15. oktobra. Zabeležen je 10.991 primerak tokom leta treće generacije.

Tokom 2017. godine je zabeležen ukupno 53.801 primerak u Čelarevu. To je dvostruko veća brojnost u odnosu na prosečnu koja iznosi 23.417. Prva generacija imala je 28% veću brojnost od prosečne. Druga generacija je imala 2,4 puta veću brojnost od prosečne, a treća generacija 1,94 puta veću brojnost od prosečne.

Let u Somboru je počeo 29. aprila i trajao je do 06. oktobra.  Prva generacija je bila prisutna od 29. aprila do 29. juna. Maksimum leta i pik leta su zabeleženi istog dana kao i u Čelarevu 31. maja - 38 ženki, a pik u letu 23. maja - 11 ženki. Zabeležen je 401 primerak prve generacije. Druga generacija je počela sa letom 05. jula i polako je rasla do 20. jula. Brojnost počinje značajnije da raste, pa se pik u leti desio 24. jula - 132 ženke za noć. Nakon kraćeg pada, brojnost je dostigla maskimum leta 01. avgusta 181 leptir za noć. Nakon toga brojnost pada do 11.avgusta i onda sledi još jedan kratak porast i pad brojnosti. Druga generacija prestaje sa letom 21. avgusta. Zabeleženo je 1724 leptira. Od 25. avgusta leti treća generacija leptira, koja najpre dostiže pik u letu 28. avgusta (34 ženke), a zatim i svoj maksimum 11. septembra (95 leptira). Zabeleženo je 647 leptira treće generacije.

Iako je dinamika leta bila skoro podpuno ista u Čelarevu i u Somboru, što se tiče brojnosti u odnosu na prosečnu je bilo drugačije. U 2017. godini u Somboru je zabeleženo ukupno 2772 leptira. To je 3 put manje u odnosu na prosek! Prva generacija je bila za 2,2 puta manje brojna od proseka. Druga generacija je bila 4,3 puta manje brojna od proseka. Treća generacija je bila 2,4 puta manje brojna od proseka.

Dinamiku leta prve generacije je bila slična prosečnim dinamikama, jer su se početak i prekid leta desili u uobičajeno vreme. Početak leta druge generacije se takođe desio u oubičajeno vreme. Najveća razlika u odnosu na prosečnu dinamiku se dešava krajem avgusta i početkom septembra. U tom periodu dolazi do značajnog pada brojnosti leptira, odnosno do smene u letu leptira druge i treće generacije.

Ne postoji metoda za dugoročnu brojnost leptira kukuruznog plamenca. Pa ostaje da se prate kratkoročne prognoze i signali za suzbijanje tokom 2018. godine na Agroupozoren!u.

Klopke i mamci za azijsku voćnu mušicu - Drosophila suzukii [22.02.2018]

    Azijska voćna mušica - Drosophila suzukii je nova štetočina na našim prostorima. Brojnost u Srbiji iz godine u godinu raste. Štete pravi najradije na trešnji, malini, ali i na šljivi, kupini, jagodi, borovnici, grožđu, paprici, paradajzu. 

     Ženka polaže do 300 jaja tokom 7 do 16 dana u plodove koji su počeli da sazrevaju. Kada plod sazre prepun je belih larvi. Prilikom polaganja jaja ženka ubada legalicu u plod. Male rupe se mogu uočiti na plodu, a ti plodovi veoma su podložni truljenju. Ako se ne primenjuju mere kontrole, šteta može biti potpuna! Najpovoljnija temperatura za razvoj je 20OC. Na zimsko mirovanje ide na temperaturama ispod 5OC. 

     Drosal Pro klopka je razvijena u Švajcarskoj u saradnji naučnika sa proizvođačima voća i vinove loze. Klopka se puni posebno pripremljenim  Drosal  lure mamak koji se pokazao najefikasnijim u privlačenju azijske voćne mušice. Istovremeno on privlači i domaću voćnu mušicu, koja se razvija samo na prezrelim plodovima.  Mamak privlači mušice koje  ulaze u klopku sleću na njega, dave se u njemu i potonu. Klopka Drosal Pro se može koristiti veći broj godina. Drosal Lure mamac je rastvor koji se u zavisnosti od vremenskih prilika treba zamenuti novim svakih 3 do 4 nedelje.

     Preporuka je da se klopke postave čim počne razvoj plodova. Klopka se mora postaviti najkasnije kada plodovi počnu da menjaju boju. Klopke se najpre postave na obodu parcele na razmak 5 do 10 m. Čim se primete prvi primerci u klopci treba početi sa masovnim izlovljavanjem, tako što se na većim površinama klopke na obodima polja postave na svakih 2 metra. Na manjim površinama i pri većoj brojnosti klopke treba postaviti na celom polju. Klopke treba da su u visini plodova, kod jagoda na zemlji, kod malina i kupina na 30 do 120cm, kod trešanja od 1 do 2m.

      Sama upotreba klopki ne može da reši problem koji može da stvori azijska voćna mušica. Ipak klopke značajno smanjuju štete i pomoć su hemijskom suzbijanju, smanjujući njihovu upotrebu i odlažući pojavu rezistencije.

      Veoma je važno pridržavati se ostalih mera koje podrazumevaju odličnu higijenu u skladištu i u polju:

Uklanjanje prezrelih i oštećenih plodova je najbitnija mera. Ni jedan plod bilo prezreo ili truo, ne sme ostati na otvorenom. Plodove koji nisu za prodaju treba prikupljati u posude koje će stojati na suncu 7-10 dana i biti prekrivene čvrstim poklopcem ili mrežom (od tila ili drugom gustom mrežom koja služi i za komarce, kako se ispilele mušice ne bi vratile u polje i nastavile razvoj).  

Skraćivanje razmaka između berbi je naredna veoma bitna mera smanjenja šteta.

U slučaju gajenja osetljivih biljaka na malim površinama okruženim samoniklim biljem, najbolje je koristiti prekrivanje celog useva insekatskom mrežom, jer će i pored klopki broj plodova koje napadne azijska voćna mušica biti velik.

     Cena Drosal Cup klopke je 360 dinara komad, a 1L DrosaLure mamka 1200 dinara.

ProizvođačAndermatt Biocontrol AG, Stahlmatten 6, 6146 Grossdietwil, Švajcarska

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772 vajgandd@sbb.rs

62 seminar biljne zaštite u Hrvatskoj [03.02.2018]

   U periodu od 6. do 9. februara 2018., u organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite i Agronomskog fakulteta u Zagrebu, održaće se 62. seminar biljne zaštite. 

    Više podataka o seminaru možete pronaći na sajtu Hrvatskog društva biljne zaštite.

XIX Savetovanje Savremena proizvodnja povrća 10 februar 2018 [03.02.2018]

     U organizaciji Vojvođanskog društva povrtara, Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti i Kongresnog centra Master Novosadskog sajma 10. februara 2018. biće održano XIX Savetovanje Savremena proizvodnja povrća.

     Prisustvovanje svim aktivnostima je besplatno.

     U periodu od 8 do 15 časova u holu na prvom spratu Master centra predstaviće se firme, dobavljači repromaterijala za povrtarsku proizvodnju.

      Otvaranje je predviđeno za 9.30 časova. Nakon otvaranja slede predavanja

10.30 Mitar Jovanović i Aleksandar Ćorić: Trimble sistemi za preciznu poljoprivredu

10.50 Ivana Maksimović: Ishrana povrća u uslovima abiotičkog stresa

11.10 Dejan Đoković: PRP tehnologije, biološki aktivator zemljišta i fiziološki stimulator biljaka

11.30 Vladimir Sabadoš, Danijela Dorotić i Žarko Ilin: Efekti nastiranja zemljišta i mere za prevazilaženje problema koji nastaju u uslovima ekstremno visokih temperatura

11.50 pauza

12.20 Dragica Janković: Virusi u proizvodnji paprike i mere njihovog suzbijanja

12.40 Jovanka Petrović: Zaštita krompira

13.00 Jelena Perenčević: Suzbijanje tripsa u proizvodnji crnog luka

13.20 Žarko Ilin i Slobodan Vlajić: Bolesti crnog luka izazvane zemljišnim patogenima

13.40 Žarko Ilin: Monitoring zdravstvene bezbednosti povrća u skladu sa klimatskim promenama

14.00 Diskusija

 

XIV savetovanje o zastiti bilja Srbije [11.11.2017]

     U periodu od 27. novembra do 01. decembra u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije na Zlatiboru će se održati XIV savetovanje o zaštiti bilja Srbije. Program savetovanje i druge informacije možete pronaći ako odete na sajt Društva

Meteorološke prilike vegetacije 2017 godine [08.11.2017]

            Iza nas je još jedna vegetacija. Vremenski uslovi su bili izuzetno topli. Vremenske podatke za mesto Sombor u kontinuitetu imamo za period od 1955.  do 2017. godine, pa se dalja analiza odnosi na Sombor. Obzirom da je klima Vojvodine prilično ujednačena što se tiče temperatura, podaci daju stvarnu sliku za temperaturne uslove u celoj Vojvodini. Deo podataka iz prošlosti je dobijen od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i na tome im se zahvaljujem.

         Na grafikonu temperatura i padavina su prikazane srednje mesečne temperature tokom 2017. godine. Vidi se da je samo april bio na nivou višegodišnjih vrednosti. Svi ostali meseci su bili toplijii od proseka i to: maj za 0.9OC, jun za 2,6OC, jul za 1,5OC, avgust za čak 4,4OC i septembar za 0,8 OC. U proseku ceo period je bio topliji za 1,7OC u odnosu na prosek. Kod temperatura bio je značajan mraz 27. marta koji je značajno smanjio rod jabuke i drugog voća posebno u nekim regionima.

            Avgust je temperaturno bio najekstremniji. Tokom avgusta je izmerena srednja temperatura od 25.3OC, što je najviša srednja mesečna temperatura ikad zabeležena. (Do sada je mesečni rekord izmeren u julu 2012. godine i iznosio je 25.1OC). Na grafikonu srednjih mesečnih temperatura za avgust se vidi jedna kriva i jedna prava linija. Kriva predstavlja mesečne temperature po godinama i vidi se da su temperature u avgustu sve više i više. Od 2007. godine, svi avgusti su bili topliji od višegodišnjeg proseka koji za avgust iznosi 20.9 OC! Prava linija predstavlja trend - pravac povećanja srednje mesečne temperature u avgustu. Od 1955. godine do sada, srednja mesečna temperatura je porasla sa 19,3 OC na 22.7OC ili za 3,4 OC odnosno za 15%!

            Visoke temperature u 2017. godini pratio je neravnomeran raspored padavina. Visina padavima tokom 2017. godine je u aprilu bila veća za 1 mm i u septembru za 22mm. Tokom ostalih meseci u 2017. godini visina padavina je bila niža u odnosu na srednje vrednosti i to u maju za 6mm, junu za 24mm, julu za 11mm i avgustu za 29mm. Niže padavine u odnosu na višegodišnji prosek nisu očekivane, jer više temperature obično prate i više padavine. Tokom vegetacionog perioda je palo za 48 mm padavina manje nego što je to prosek. Ukoliko iz računanja izuzmeno septembar, kada su kukuruz, soja i suncokret već završili vegetaciju onda je manjak padavina iznosio 70mm!!!

            Iza nas je vegetacija koja je bila toplija za 1,7OC u odnosu na prosek i sa 48 mm (70 mm bez septembra) nižim padavinama nego što je to uobičajeno!!! Promena klime ide u pravcu da će deficit vlage tokom proleća i leta biti sve veći što već dovodi da u regionima sa peskovitijim zemljištem ozime kulture pšenica, ječam i uljana repica zauzimaju sve veći udeo u setvenoj strukturi, jer one obezbeđuju stabilnije prihode nego jare gajene biljke.

I dalje jak pritisak pamukove sovice i kukuruznog plamenca [15.08.2017]

Uhvaćen je veliki broj leptira pamukove sovice i kukuruznog plamenca. Preporuka je da se nastavi sa redovnim pregledima paprike, boranije, duvana i kukuruza. Velika je verovatnoća da se pojavi veća brojnost jaja i gusenica, odnostno i potreba za suzbijanjem. Preporuka je da se uradi zaštita u periodu od 16.-20. avgusta sa Coragen 0,2 l/ha ili Ampligo 0,2 l/ha uz korišćenje velike količine vode. Čak i u usevima gde je rađena zaštita prethodne nedelje, verovatno treba ponoviti trtman.

Zaštita paprike od gusenica leptira [03.08.2017]

     Brojnost leptira kukuruznog plamenca je jako velika, a pamukove sovice je srednje velika, ali je dostigla brojnost kada može da pravi značajnije štete na velikom broju useva i parcela. Preporuka je da se nastavi sa redovnim pregledima paprika, paradajza, semenskog kukuruza i kukuruza šećerca. Postoji realna mogućnost da se pronađe veća brojnost i potreba za suzbijanjem.

     U paprici na mestima gde se prilikom hoda pojavljuje veći broj leptira ili se nađe više od 1% biljaka sa jajima, preporuka je da se uradi zaštita. Ukoliko je proteklih nedelju dana rađena zaštita, nije potrebno ponavljati tretman. Ukoliko nije rađena zaštita preporuka je da se u periodu od 04 do 06. avgusta uradi zaštita u paprici sa Avaunt 0,3 L/ha a u kukuruzu sa Avaunt 0,25 L/ha ili Coragen 0,2 L/ha ili Dimilin 0,3 L/ha ili Ampligo 0,2 L/ha uz korištenje velike količine vode i okvašivača. Ako je broj leptira u usevu jako velik preporuka je da se Avauntu , Coragenu i Dimilinu dodaju Fastak 1,5 dL/ha ili Decis 0,5 L/ha ili Bifenikus 0,2 L/ha.

Pojava podgrizajućih sovica [05.06.2017]

    Podgrizajuće sovice obuhvataju veći broj vrsta. Zajedničko im je da gusenice pregrizaju bijlke na mestu gde koren prelazi u stablo. Brojnost ozime sovice ove godine je ispod proseka, međutim brojnost usklične sovice (Agrotis exclamationis) je višestruko veća od višegodišnjeg proseka. Preporuka je da se periodu od 08. do 12. juna uradi zaštita useva koji se rade proizvodnjom iz rasade (lubenice, paprika, paradajz, patlidžan) na otvorenom polju. Preporuka je da se koriste preparati: ...

Knjiga Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2017. godine [06.03.2017]

     U prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitbu bilja u Srbiji 2017. godine, autora Dragana Vajganda i Nemanje Raića. O svakom sredstvu u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, nazivu i količini aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i pregled proizvođača i zastupnika sredstava, uticaj herbicida na plodored, pregled preparata prema biljnim vrstama i nameni, kao i pregled preparata po aktivnim materijama.

    Obim knjige je 390 strana, a izgled svih poglavlja može se videti ako kliknete ovde.

    Cena knjige je 2200 dinara + troškovi slanja (oko 200) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 0631183800. 

Feromoni za 2017. godinu [09.02.2017]

            Nekada su korišteni insekticidi koji su suzbijali skoro sve životne stadijume insekata i vreme primene je trpelo i određene promašaje. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida koji su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su nam insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Stoga vreme primene ovih insekticida mora da bude tačno u vreme kada se insekat koga želimo da suzbijemo nalazi baš u toj fazi. Većina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, obojene, lepljive...

            Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke i za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

            Na jedno mesto u jedan voćnjak je najbolje postaviti dve klopke za istu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

      I ove godine nudimo feromone za sledeće vrste

Rod

Vrsta

narodno ime

Tuta

absoluta

paradajzov moljac

Clysia

ambiguella

grožđani moljac

Meligethes

aeneus

repičin sjajnik

Helicoverpa

armigera

pamukova sovica

Ceutorrhynchus

assimilis, quadridens

repičine pipe

Lithocolletis

blancardella

miner mramornih mina

Lobesia

botrana

grožđani moljac

Ceratitis

capitata

voćna muva

Rhagoletis

 cerasi i cingulata

muva višnje i trešnje

Sitotroga

cerealella

žitni moljac

Lithocolletis

corylifoliella

miner belih mina

Cossus

cossus

drvotočac

Grapholita

funebrana

šljivin smotavac

Pandemis

heparana

smotavac lisnih pupova

Epicometis

hirta

rutava buba

Plodia

Anagasta

Interpunctella

Kuehniella

bakrenasti  moljac

brašneni moljac

Anarsia

lineatella

breskvin moljac

Hoplocampa

minuta, flava PALf

šljivine ose

Grapholita

molesta

breskvin smotavac

Synanthedon

 myopaeformis

jabukov staklokrilac

Ostrinia

nubilalis

kukurzni plamenac

Agriotes

obscurus/ lineatus

skočibube (žičari)

Cameraria

ohridella

miner kestena

Phthorimaea

operculella

krompirov moljac

Adoxophyes

orana

smotavac pokožice ploda

Archips

podana

mrki smotavac

Cydia/ Carpocapsa 

pomonella

jabučni smotavac

Bothinoderes

punctiventris

repina pipa

Zeuzera

pyrina

granotočac

Cydia

pyrivora

kruškin smotavac

Agriotes

sordidus

skočibuba (žičar)

Leucoptera

scitella

miner okruglih mina

Tropinota

squalida

crni cvetojed

Diabrotica

virgifera

kukuruzna zlatica

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku feromona, najbolje je da potrebnu količinu za 2017. godinu poručite do 12. februara na vajgandd@sbb.rs ili 063326772

Detaljnije o feromonima možete pročitati ako kliknete ovde 

Ozima sovica Agrotis segetum u 2016. godini i prognoza za 2017. godinu [18.11.2016]

Tokom najvećeg broja godina brojnija je od vrste A. exclamationis, ali je 2016. godine bilo obrnuto. U Somboru je zabeleženo ukupno 65 leptira, dok je prosek 304. U Čelarevu je zabeleženo 107 leptira, a prosek je 134. Dinamika leta je bila slična prosečnoj dinamici.

Prva generacija je letala od 04. maja do 07. juna u Čelarevu i od 12. maja do 05. juna u Somboru. Zabeleženo je 26 leptira u Čelarevu i 18 leptira u Somboru. U Somboru se ne uočava maksimum leta, a leptiri su bili najbrojniji od 27. do 31 maja. U Čelarevu je maksimum leta prve generacije zabeležen 19. maja - osam leptira za noć.

Druga generacija je bila prisutna u Čelarevu od 05. jula do 19. avgusta i od 07. jula do 09. avgusta u Somboru. U Maksimum leta je zabeležen samo u Čelarevu 20. jula - sedam leptira. Brojnost letpira je bila manja u odnosu na prosek, posebno u Somboru gde je prosečna brojnost 205, a 2016. godine je zabeleženo svega 38 leptira a to je ujeno i najmanja brojnost druge generacije od kada se vrši njeno praćenje.

Treća generacija u Čelarevu je bila prisutna od 01. septembra do 14 oktobra, a u Somboru od 13. septembra do 12. oktobra. Hvatano je po jedan do dva leptira za noć i maksimum leta nije uočljiv.

Koeficijent generacije po Mészáros-u iznosi 2,6 za Sombor i 3 za Čelarevo. Saopštava se pozitivna prognoza za 2017. godinu. Obzirom na brojnost, ova vrsta neće moći da pravi samostalne štete. Obzirom da se gusenice A. segetum A. exclamationis uvek javljaju zajedno, a vrsta A. exclamationis ima značajnu brojnost, njenim suzbijanjem će se vršiti kontrola i vrste A. segetum.

Pojava ipsilon sovice Agrotis ipsilon u 2016. godini [13.11.2016]

   Brojnost Agrotis ipsilon - ipsilon sovica tokom 2015. godine je bila dvostuko manja od prosečne brojnosti i u Somboru i u Čelarevu. Na oba mesta je zabeleženo po 19 leptira, a proseci su 39. Štete od ove vrste na gajenom bilju nisu zabeležene.

   U Čelarevu je prvi leptir zabeležen 12. aprila, zatim je 17 leptira zabeleženo od 29. maja do 07. septembra i još jedan leptir je zabeležen 01. oktobra. U Somboru su leptiri bili prisutni od 04. juna do 06. septembra. Tokom navedenih perioda, između uhvaćenih leptira su zabeležene manje i veće pauze u letu. Uvek su hvatani po jedan do dva primerka za noć.

  Prognoza za 2017. godinu se ne saopštava jer je u pitanju selica. Upozorenja na pojavu ove vrste i signali za tretiranje će biti saopštavani na sajtu www.agroupozorenje.rs.

XIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH [08.11.2016]

U organizaciji Društva za zaštitu bilja BiH u Tesliću će se u periodu od 15-17. 11.2016. održati XIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH. Više informacija možete pronaći na sledećoj adresi http://www.dzbbih.org/aktivnosti.html 

Pojava Helicoverpa armigera - pamukove, kukuruzne sovice tokom 2016. godine [07.11.2016]

Pamukova = kukuruzna sovica je tokom 2016. godine pravila štete na  kukuruzu, paprici, paradajzu, kupusu i duvanu. Zabeleženo je 894 leptira u Somboru i 775 u Čelarevu. To iznosi 80 i 86% prosečne brojnosti, ali je i ta brojnost dovoljna da lokalno štete od ove vrste budu značajne. Obim šteta uglavnom nije bio velik u kukuruzu, a u ostalim navedenim biljkama je bilo potrebno sprovoditi mere hemijskog suzbijanja gusenica u drugoj polovini avgusta i tokom septembra.

Prvi leptir na svetlosnu klopku je zabeležen 25. aprila u Somboru i to je ujedno najranije zabeležen leptir ove vrste od 1986. godine kada je počelo praćenje ove vrste. U Čelarevu je let leptira počeo 07. maja. Na oba lokaliteta po jedan do dva leptira za noć su hvatana sve do 29. juna. Nakon toga brojnost je bila u porastu, što je uobičajeno vreme za porast brojnosti. Maksimum brojnosti u Somboru je zabeležen 26. avgusta (86 leptira za noć), a u Čellarevu 31. avgusta - 55 leptira za noć. Osim maksimuma leta, U Čelarevu je zabeležen još jedan pik u letu 28. jula 14 primeraka za noć, a u Somboru 13. avgusta 26 leptira za noć. Leptiri su bili prisutni do 22. septembra u Čelarevu i do 29. septembra u Somboru.

            Dugoročna prognoza za 2017. godinu za pamukovu sovicu se ne saopštava jer je vrsta selica. Upozorenja će biti saopštavana na sajtu www.agroupozorenje.rs kao i ranijih godina.

AgroNews - dnevni pregled vesti iz oblasti poljoprivrede [12.10.2016]

       Od 7. maja 2008. godine kada je objavljen prvi broj, redakcija agronews -a svakog radnog jutra svim zainteresovanima distribuira dnevni pregled aktuelnih, proverenih i najvažnijih vesti iz oblasti domaće i svetske poljoprivrede.

      U vreme kada smo izloženi ”bombardovanju” raznim informacijama, ističe se neophodnost da u toj masi izdvojimo ono što je za nas najbitnije, ono što predstavlja suštinu našeg interesa. U sferi poljoprivrede, agronews nudi upravo takav pregled. Za desetak minuta, koliko je dovoljno da se informiše čitajući ovaj dnevni pregled vesti iz oblasti poljoprivrede, čitaoc saznaje sve o najvažnijim dešavanjima u ovoj oblasti.

Prijava za bilten vesti iz poljoprivrede moguća je na web portalu www.agronews.rs 

Pamukova - kukuruzna sovica u paradajzu, paprici i kukuruzu [25.08.2016]

     Brojnost kukuruzne sovice je poslenjih par dana visoka, a kukuruznog plamenca je srednje visoka. Pregledima kukuruza koji je vitalan (prvenstveno šećerca), paprika i paradajza je konstatovana povećana brojnost položenih jaja. Preporuka je da se tokom narednih par dana pregledaju usevi. Ukoliko se konstatuje prisustvo jaja ovih štetočina treba uraditi zaštitu. Za useve koji se već beru preporučuje se upotreba preparata male karenca: Affirm 1,5 L/ha ili Coragen 1,5 dL/ha ili Avauni 2,5 dL/ha i Ampligo 2 dL/ha.

Kukuruzna - pamukova sovica i kukuruzni plemenac na plodovitom povrću [13.08.2016]

     Brojnost kukuruzne sovice je u porastu, a kukuruznog plamenca je još uvek visoka. Pregledima paprika i paradajza je konstatovana povećana brojnost položenih jaja. Preporuka je da se tokom narednih par dana pregledaju usevi. Ukoliko se konstatuje prisustvo jaja ovih štetočina treba uraditi zaštitu. Za useve koji se već beru preporučuje se upotreba preparata male karenca: Affirm 1,5 L/ha ili Coragen 1,5 dL/ha ili Avaunt 2,5 dL/ha.

Bolesti paradajza otvoreno polje [28.06.2016]

I dalje su povoljni uslovi za infekcije prouzrkovača plamenjače i crne pegavosti na paradajzu.

Ponoviti tretman kao što je navedeno u preporuci od 16.06.2016 godine

Zaštita paradajza od prouzrkovača oboljenja [16.06.2016]

Na otvorenom polju, na paradajzu koji je rasađen ili je nikao oko 1.maja, stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani), a povoljni su uslovi i za infekcije plamenjače.

Preporučuje primena nekog fungicida kao što je: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5lit/ha), Ortiva Opti 0.25% (2.5 lit/ha), Quadris 0.075% (0.75 lit/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha), Signum 0.05% (0.5 kg/ha) uz dodatak Orvego 0,8 lit/ha ili Infinito 1,5lit/ha (0,15%) ili Acrobat ili Sphinx MZ 2.5kg/ha (0,25%) 

Sledeći tretman planirati za 7 dana.

Pojava podgrizajućih sovica [01.06.2016]

    Iako je let leptira pratilo kišovito i hladno vreme brojnost leptira na svetlosnim klopkama je bila na nivou višegodišnjeg proseka. U periodu od 10 do 15 juna se očekuje masovnije piljenje gusenica. Zaštitu u tom period treba obaviti na krompirima i kukuruzima koji su u fazi 1 do 3 lista, te na paprici, lubenicama, paradajzu i kupusnjačama koje se proizvode iz rasade. U navedenom periodu preporučuje se upotreba insekticida Pyrinex 2 L/ha ili Savanur 2 L/ha.

Stresni uslovi za paradajz i papriku [18.05.2016]

Hladne noći i hladna jutra nikako ne odgovaraju biljkama koje su već rasađene na otvorenom prostoru. Biljke ulaze u stres i sporije napreduju, radi što boljeg i bržeg oporavka preporučujemo da se uradi tretman aminokiselinama: Nutriamino plus 1-1,5 l/ha ili Isabion 2 l/ha, Delfan plus 1-2 l/ha ili Megafol 2 l/ha.

 

Nabavka klopki za insekte (feromonske, mirisne i obojene) [10.02.2016]

     U toku je poručivanje klopki za insekte. Spisak vrsta za koje se mogu naručiti feromonske, mirisne ili obojene klopke nalazi se na adresi http://agroprotekt.leptiri.co.rs/feromoni.htm .

      Novo u ponudi je mirisna klopka za kukuruznog plamenca. U pitanju je mirisni hranidbeni mamak, a više o njemu možete pročitati ako kliknete ovde. 

     Ukoliko koristite metodu ometanja parenja radi kontrole jabučnog smotavca u prilici smo da Vam ponudimo mirisne hranidbene mamke koji prate brojnost jabučnog smotavca i u uslovima velike koncentracije feromona za ometanje parenja.

     Da bi ste osigurali potrebnu količinu klopki za insekte za 2016. godinu, molim Vas da se javite do 16 februara na mejl vajgandd@sbb.rs ili telefon 063326772 Dragan

Pojava usklične sovice - Agrotis exclamationis u 2015 i prognoza pojave za 2016. godinu [14.11.2015]

Brojnost leptira na svetlosnoj klopci tokom 2015. godine bila je za oko 50% veća od prosečne. Prosečna brojnost leptira u Čelarevu je 105, a u Somboru 215. U Čelarevu je zabeleženo 160 primeraka, čime je izjednačena do sada najveća brojnost iz 2012. godine. U Somboru je zabeleženo 303 primerka što je najveća brojnost leptira u poslednjih 14 godina!

            Prva generacija leptira u Somoboru je bila prisutna od 23. aprila do 09. juna. Zabeleženo je 83 leptira i dva vrha u letu. Prvi vrh je zabeležen 19. maja - 10 leptira za noć, a drugi 04. juna - 15 leptira za noć i to je ujedno i maksimum leta. U Čelarevu, prva generacija je bila prisutna od 06. maja do 06. juna. Zabeleženo je 37 leptira i jedan vrh u letu. On je registrovan 18. maja - šest primeraka za noć. Na oba lokaliteta najveći broj primeraka je zabeležen u periodu od 17. do 21. maja. Najveći broj leptira je zabeležen nešto ranije nego što je to uobičajeno, no da tokom maja nisu padale velike kiše, možda bi dinamika leta bila sličnija prosečnoj.

            Druga generacija leptira u Somboru  je bila prisutna od 08. jula do 29. avgusta. Nakon toga su zabeležena još dva primerka 13. septembra. Tokom leta druge generacije je zabeleženo ukupno 220 leptira. Maksimum leta je zabeležen 29. jula i on je iznosio 26 leptira za noć. Osim ovog zabeležen je još jedan vrh u letu i to 21. jula, 17 leptira za noć.

            Druga generacija u Čelarevu je bila prisutna od 12. jula do 25. avgusta. Nakon ovog perioda su zabeležena dva pojedinačna primerka 06. septembra i 01. oktobra. Maksimum leta je zabeležen 29. jula - 12 primeraka za noć. Ukupno je zabeleženo 123 primerka druge generacije.

            Na osnovu krive dinamike leta se može zaključiti da se povećanje brojnosti leptira druge generacije desilo veoma brzo nakon početka leta, što nije uobičajeno. Najveća brojnost na oba lokaliteta se desila skoro istovremeno, desetak dana ranije nego što je to uobičajeno.

            Ovako velika brojnost uslovila je pojavu šteta pred vađenje na krompiru i mrkvi na kojima nije urađena zaštita. Štete su iznosile i do 20% ili po sadašnjim cenama do 200.000 dinara po hektaru! Koeficijent generacije po Mészáros-u za Čelarevo iznosi 3,3 a za Sombor 2,7. Na osnovu ovoga saopštava se pozitivna dugoročna prognoza za uskličnu sovicu tokom proleća 2016. godine. Obzirom na veliku brojnost sa kojom ulazi u proleće, gusenice bi mogle praviti značajne ekonomske štete na šećernoj repi, kukuruzu koji se kasno seje, lucerki, paprici, paradajzu, kupusnjačama koji se gaje iz rasade.

Pojava Agrotis ipsilon - ipsilon sovice tokom 2015. godine [13.11.2015]

            Tokom 2015. godine i u Somboru i u Čelarevu je zabeležena dvostruko manja brojnost od prosečne. U Somboru je zabeleženo 20 leptira (prosek je 40), a u Čelarevu 22 leptira (prosek je 42).

            Hvatani su pojedinačni leptiri u periodu od 23. aprila do 05. oktobra u Somboru i od 31. maja do 05. oktobra u Čelarevu. Tokom leta je zabeleženo više kraćih i dužih perioda u letu. Redovniji ulov je zabeležen jedino u periodu od 25. do 29. avgusta u Somboru, a tada je zabeleženo i četiri primerka za noć, što je najveći ulov za jednu noć.

            Tokom ove godine nisu zabeležene štete ove vrste. Dugoročna prognoza se ne saopštava jer je u pitanju selica. Upozorenja na pojavu ove vrste i signali za tretiranje će biti saopštavani na sajtu Agroupozoren!e.

Pojava sovice Spodoptera exigua u 2015. godini [06.11.2015]

            Brojnost leptira tokom 2015. godine bila je mnogostruko veća od višegodišnjeg proseka. U Čelarevu je zabeleženo 256 leptira, a 30 je prosek. To je najveća brojnost od 2008. godine od kada se brojnost prati i ona je dvostruko veća od do sada najveće brojnosti zabeležene 2012. godine (116 primeraka). U Somboru je zabeležen 141 primerak, a prosek je 26. Ovo je druga najveća brojnost nakon 2003. godine kada je zabeleženo 309 leptira. I pored velike brojnosti značajnije štete od ove vrste nisu zabeležene na šećernoj repi i lucerki na kojima bi vrsta mogla biti štetna.

            Prvi leptiri su zabeleženi 13. juna u Čelarevu i 19. juna u Somboru. Pojedinačni leptiri u Somboru su hvatani do 29. juna, a zatim brojnost je rasla do 07. avgusta, kada je za noć ulovljeno 10 primeraka za noć. Nakon toga su opet hvatani pojedinačni leptiri. U Čelarevu je mala brojnost leptira trajala sve do 04. septembra, a onda je porasla i u Somboru i Čelarevu. Vrh u letu leptira zabeležen je u Somboru 05. septembra (10 leptira za noć) a u Čelarevu 11. septembra, 23 leptira za noć. Pojedinačni leptiri su bili prisutni u Somboru do 30. septembra, a u Čelarevu do 12. oktobra.

            Vrsta je selica. Na osnovu brojnosti sa svetlosnih klopki, ne može se zaključiti da je došlo do masovnije migracije tokom 2015. godine. Dugoročna prognoza za 2016. godinu se ne saopštava, a podaci o letu i upozorenja će se i dalje saopštavati na Agroupozoren!u.

Pojava pamukove (kukuruzne) sovice Helicoverpa armigera tokom 2015. godine [04.11.2015]

            Tokom 2015. godine zabeleženo je 646 leptira u Somboru (prosek je 1141 primerak) a u Čelarevu 613 leptira (prosek je 945). To ja značajno manje u odnosu na višegodišnje proseke.

            Let leptira je počeo u Somboru 04. juna a u Čelarevu 19. juna. Hvatani su pojedinačni leptiri sve do 20. jula, a onda je ulov postao svakodnevan i brojnost je počela da raste. Prvi vrh u letu je zabeležen 25. jula na oba lokaliteta i tada je u Somboru zabeleženo 8 leptira a u Čelarevu 11 leptira za noć. Brojnost se nakon toga malo smanjila, a zatim je značajnije porasla 12. avgusta na oba lokaliteta. Maksimumi leta su registrovani u Somboru 14. avgusta (67 leptira za noć), a u Čelarevu 15. avgusta (72 leptira za noć). Značajnija brojnost je trajala do 25. avgusta, znači oko dve nedelje. Tokom ovog perioda povećane brojnosti je zabeleženo 473 leptira u Somboru (skoro dve trećine godišnje brojnosti) i 300 leptira u Čelarevu (skoro polovina od godišnje brojnosti).

            Pamukova sovica tokom 2015. godine nije bila glavna štetočina u proizvodnji paprike, boranije, kukuruza i paradajza. Suzbijanja su uglavnom bila okrenuta ka drugim štetočinama, kao što su gama sovica i kukuruzni plamenac, čijim suzbijanjem je u većoj meri kontrolisana i brojnost i štetnost i pamukove sovice. Ciljani tretmani su vršeni u drugoj polovini avgusta na pojedinim paprikama, postrnim kukuruzima i boraniji. Dugoročna prognoza za 2016. godinu za pamukovu sovicu se ne saopštava jer je vrsta selica. Upozorenja će biti saopštavana na Agroupozoren!u tokom godine.

Pojava gama sovice Autographa gamma tokom 2015. godine [02.11.2015]

            U Čelarevu tokom 2015. godine zabeleženo je 517 leptira (prosek je 142), a u Somboru 109 primeraka (prosek je 254). Gama sovica je migratorna vrsta, koja povremeno može da doleti u većem broju na naše područje. Doletanja su lokalnog karaktera, što se vidi iz priloženog.

            Leptiri su počeli sa pojavom 09. maja u Čelarevu i 15. maja u Somboru. U periodu do 09. juna u Čelarevu i 15. juna u Somboru, na oba lokaliteta su hvatani pojedinačni primerci sa kraćim ili dužim prekidima u letu, što je uobičajena dinamika leta. Nakon toga u Somboru je došlo do blagog povećanja broja leptira pa je od 16. do 20 juna ulovljeno 32 primerka, sa maksimumom leta 18. juna. U Čelarevu je porast brojnosti počeo 10. juna i brojnost je sa 3 i 7 primeraka za noć porasla najpre na 22 a zatim i na 94 leptira 15. juna. Nakon toga je brojnost opala na uobičajenih nekoliko primeraka. Za svega četiri dana je zabeleženo 278 leptira, što je veća brojnost u odnosu na većinu godišnjih brojnosti! U Bajmoku  je povećana brojnost leptira zabeležena u periodu od 11. do 17. juna. U tih sedam dana je zabeleženo 56 leptira, sa maksimumom 14. juna i 14 primeraka za noć. Tokom cele sezone je zabeleženo 166 leptira što znači da je trećina godišnjeg ulova zabeležena za sedam dana!

            U Somboru leptiri su bili prisutni sve do 09. oktobra. Tokom leta su zabeležene uobičajene kraće i duže pauze u letu. Zabeležene su uobičajene vrednosti od 1 do 4 leptira za noć.

            Leptiri u Čelarevu su nastavili da lete takođe do 13. oktobra, brojnost je tokom najvećeg perioda bila nešto veća od uobičajene, ali je retko zabeleženo više od 5 primeraka za noć. Na osnovu prikupljenih rezultata o letu može se uočiti još jedan vrh u brojnosti i to 23. jula, kada je zabeleženo 13 leptira za noć, a povećana brojnost je zabeležena i od 22. do 24 avgusta sa maksimumom leta 22. avgusta i tada je zabeleženo samo 5 leptira za noć.

            Posledice migracije su bile vidljive uglavnom u centralnoj i južnoj Bačkoj. Najveći broj gusenica je zabeležen na soji, ali su gusenice bile brojne i na suncokretu. Pojavu gama sovice su pratile i druge migratorne vrste kao na primer Trichoplusi ni, Heliothis peltigera, Vanessa cardui... Gusenice su suzbijane na više stotina hektara pod sojom. Negde su suzbijanja bila opravdana, a negde je suzbijanje obavljeno i iz straha jer je ekonomski prag štetnosti po našem iskustvu u soji veći od jedne gusenice po biljci. Prognoza za 2016 se ne sapštava, jer je vrsta selica.

Meteorološki podaci tokom vegetacije u 2015. godini [23.10.2015]

Vegetacioni period 2015. godine sigurno moramo pamtiti po ekstremno visokim temperaturama i lokalnim ali veoma obimnim padavima.

            Na grafikonu meteoroloških prilika za Sombor, koji je napravljen na osnovu meteoroloških podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, može se videti da je ceo period april - avgust bio topliji u odnosu na višegodišnji prosek. Svi meseci su bili topliji od višegodišnjih prosečnih vrednosti  i to april za 0,6 OC, maj za 0,9 OC, jun za 0,7 OC, avgust za čak 2,5 OC i septembar za čak 2,8 OC.

            Padavine su bile niže 50 mm tokom  pet meseci vegetacije u odnosu  navišegodišnji prosek. To je samo oko 10% niža visina padavina od višegodišnjeg proseka. Ono što je posebno  bilo loše to je raspored padavina. Na grafikonu se vidi da su padavine u aprilu, junu i julu bile niže za 29, 49 i 40 mm u odnosu na prosečne vrednosti. Takođe se vidi da je tokom maja izmereno više od dvostruke uobičajene visine padavina a u avgustu skoro dvostruka visina padavina!

            Ovakvi meteorološki uslovi su uticali ina masovnu pojavu subtrospkih i tropskih vrsta štetočina, a bolesti su imale takođe veoma povoljne uslove za razvoj.

Pojava gusenica na povrću i kukuruzu [18.07.2015]

    Poslednja tri dana došlo je do značajnijeg povećanja brojnosti leptira pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na pojedinim svetlosnim klopkama. Ulov gama sovice (Autographa gamma), ni sovice (Trichoplusia ni) i Heliothis peltigera je stalno prisutan na malom nivou. Istovremeno došlo je i do značajnijeg povećanja brojna položenih jaja na paprikama, paradajzu, boraniji, duvanu i kukuruzu šećercu. Ipak velike su razlike u brojnosti položenih jaja od parcele do parcele. Preporučuje se redovan pregled navedenih useva na svakih 3 do 4 dana. Ukoliko se konstatuje velika brojnost potrebno je uraditi zaštitu sa

u paprici baburi, koja se neće brati duže od 20 dana sa Pyrinex super 1,5 L/ha ili Lannate90 250 g/ha.

u paradajzu, boraniji, kukuruzu šećercu preparatima Affirm 1,5 kg/ha ili Avaunt 0,25 L/ha ili Coragen 0,15 L/ha.

Visoke temperature i biostimulatori [03.07.2015]

Zbog perioda visokih temperatura preporučujemo folijarne tretmane sa Delfanom Plus 1,5-2 lit/ha ili Isabion 3 lit/ha ili Nutriamino Plus 2 L/ha 

radi smanjenja bilo kakvog stresa kod gajenih kultura. 

*preparati se mešaju bez problema sa standardnim preparatima za zaštitu bilja preporučenim na agroupozorenju  

 

Bolesti paradajza otvoreno polje [29.06.2015]

Gde su tretmani rađeni pre više od 7 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače i crne pegavosti. Preporuka je sledeća 

na parcelama gde je dominatno oboljenje crna pegavost, primeniti

Equation pro 0,4 kg/ha (0,04%) ili Curzate M 3 kg/ha (0,3%) ili Quadris 1 lit/ha (0,1%) ili Ortiva Opti 2,5 lit/ha (0,25) (karenca 3 dana)

Consento 2 lit/ha (0,2) (karenca 7 dana)

Signum 0,7 kg/ha (0,07%) (karenca 14 dana) 

na parcelama gde je dominatno oboljenje plamenjača, primeniti:

Orvego 0,8 lit/ha  (0,08%) (karenca 1 dan)

preparati na bazi cijazofamida (karenca 3 dana)

Infinito 1,5lit/ha (0,15) (karenca je 7 dana)

Acrobat ili Sphinx MZ 2.5kg/ha (0,25%) (karenca je 14 dana)

Voditi računa o karencama preparata.

Vrlo bitan faktor je i kvalitet aplikacije (min. 250 lit vode/ha, odnosno kod špalira min. 150 lit vode na 1000 dužnih metara)

Sledeći tretman planirati za 12 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma.

Bolesti paradajza otvoreno polje [08.06.2015]

Na otvorenom polju, na paradajzu koji je rasađen ili je nikao oko 1.maja, stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Preporučuje primena nekog fungicida kao što je: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5lit/ha), Ortiva Opti 0.25% (2.5 lit/ha), Quadris 0.075% (0.75 lit/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha), Signum 0.05% (0.5 kg/ha).

Trenutno je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Srbije. 

Sledeći tretman planirati za 7 dana.

Prihrana Paprike i Paradajza [19.05.2015]

Preporuka za papriku i paradajz :  

TRAFOS K ili Nutrifos K 2 lit/ha : 30% P2O5 i 20% K2O 

Trafosk K je specijalno đubrivo za folijarnu primenu i za primenu preko sistema za navodnjavanje. 

Preparat je na bazi kalijum-fosfita i kao takav podstiče prirodnu otpornost biljaka. 

Dokazano dejstvo na porast, prinos i kvalitet plodova, naročito u stresnim situacijama (suša, visoka temperatura i sl.) 

Primena tokom cele vegatacije u razmaku od 7 dana, 200-300 ml/ 100 litara vode, zajedno sa fungicidima, folijarno 

a preko sistema za navodnjavaje 2-3 lit/ha u razmaku od 7-10 dana. 

 

Pojava u 2014 godini i prognoza pojave za 2015 godinu usklične sovice Agrotis exclamationis [20.01.2015]

Najveći broj primeraka je zabeležen u Somboru, 167 i to je na nivou višegodišnjeg proseka koji iznosi 178. U Čelarevu je zabeleženo samo 46 leptira što je trostruko manje od višegodišnjeg proseka koji iznosi 129. U V. Radincima je zabeleženo 39 leptira a u Bajmoku 49.

Tokom leta zabeležene su dve generacije leptira. Prva je počela da leti 20. aprila u V. Radincima i to je do sada najranija pojava ove vrste! U Somboru je let počeo 29. aprila, samo jedan dan posle do sada najranije zabeleženog leptira 2002. godine (vidi sliku). Maksimum leta je zabeležen u Čelarevu 22. maja - pet leptira za noć, Somboru 24. maja - 17 leptira i u Bajmoku 28. maja - šest leptira. Prva generacija je prestala sa letom, u zavisnosti od lokaliteta u periodu od 09. do 17. juna. Druga generacija je počela let 13. jula a završila 25. avgusta. Brojnost je brzo počela da raste, ali je to trajalo svega 10tak dana, nakon čega su klopkom hvatani samo pojedinačni primerci. Maksimum leta je zabeležen samo u Somboru 29. jula - pet leptira za noć. Po jedan primerak je zabeležen 12. septembra u Čelarevu i 24. septembra u Somboru.

Koeficijent generacije u Somboru iznosi 0,33, u V. Radincima 0,22 i Bajmoku 0,4. Samo je u Čelarevu koeficijent generacije veći od jedan i to 1,09. Na osnovu ovog se saopštava negativna prognoza brojnosti prve generacije. Na osnovu koeficijenta generacije u Čelarevu bi mogla da se saopšti i pozitivna prognoza, ali je brojnost bila veoma mala, pa čak i ako broj poraste u 2015. godini, gusenice neće moći da prave ekonomski značajne štete.

 

Pojava pamukove (kukuruzne) sovice Helicoverpa armigera u 2014. godini [19.01.2015]

Tokom cele 2014. godine je zabeleženo ukupno 259 leptira ove vrste. Brojnost je bila mnogostruko manja u odnosu na višegodišnje prosečne vrednosti. Najviše leptira je zabeleženo u Bajmoku 90, a najmanje u V. Radincima samo četiri. Pojedinačne gusenice su nalažene u usevu kukuruza i paprike, ali nikad brojnost nije prelazila 1 % naseljenih biljaka. Tokom 2014. godine ovo je bila ekonomski beznačajna vrsta.

Prvi leptiri u Somboru, Čelarevu i Bajmoku zabeleženi su 27. i 28 maja. Sve do 14. avgusta registrovani su pojedinačni primerci leptira sa manjim i većim pauzama u letu. Od 15. avgusta brojnost na klopkama počinje da raste (videti sliku). Maksimum leta u Bajmoku je dostignut 21. avgusta - sedam leptira za noć, u Somboru 03. septembra - osam leptira za noć, a u Čelarevu 05. septembra 14 leptira. Nakon maksimuma brojnosti broj leptira se brzo i smanjio pa su posle 19. septembra svuda zabeleženi samo pojedinačni primerci. Poslednji primerak je zabeležen 01. oktobra u Somboru.

Kukuruzna sovica je migrator i dugoročna prognoza se ne saopštava.

Pojava ozime sovice Agrotis segetum u 2014. godini i prognoza za 2015. godinu [18.01.2015]

Vrsta je bila prisutna u tri generacije tokom 2014. godine. Let leptira prve generacije je počeo između 19 i 23 aprila. U Velikim Radincima je trajao samo do 11. maja i nakon toga cele godine nije zabeležen ni jedan leptir što do sada nikad nije zabeleženo na drugim lokalitetima. Na drugim mestima je let prve generacije prestao od 05. do 16. juna. Maksimumi leta su zabeležni: u Somboru 24. maja (osam leptira za noć), 28. maja u Bajmoku (17 leptira za noć). Druga generacija je počela sa letom između 29. juna (u Bajmoku) i 08. jula (u Čelarevu). Bila je prisutna do 08. avgusta u Somboru i 23. avgusta u Čelarevu. Jasna granica između druge i treće generacije u Bajmoku nije jasna, jer su se pojedinačni leptiri hvatali bez većih pauza sve do 1. oktobra. Tokom leta druge generacije nije bio jasno izražen maksimum leta ni na jednom lokalitetu. Najveći broj leptira je zabeležen svuda oko 25. jula. U Somboru je zabeleženo 70 leptira, u Čelarevu 28 a u Bajmoku 45 leptira druge generacije. Treća generacija je bila prisutna od 05. septembra do 10. oktobra. U Somboru je zabeleženo 11 primeraka, u Čelarevu 21 primerak a u Bajmoku 18 leptira. Maksimum leta je zabeležen samo u Čelarevu 17. septembra, pet primeraka za noć.

Poređenjem ovogodišnje dinamike leta sa ranijim podacima može se zaključiti da je prva generacija počela sa letom ranije nego što je to uobičajeno (vidi sliku). Tokom maja je usledilo smanjenje brojnosti, a najveća brojnost prve generacije je zabeležena malo kasnije nego što je to uobičajeno.  Druga generacija je imala mnogo manju brojnost od prosečne a u periodu kada je obično najbrojnija, došlo je do prestanka leta druge generacije. Treća generacija je bila prisutna u uobičajenom obimu i vremenu. Treća generacije je na mestima gde se krompir vadio tokom oktobra i novembra pravila lokalno štete.

Koeficijent generacije po Meszarosu u Somboru i Čelarevu iznosi 1,56 i 2,45 pa se tu može očekivati povećanje brojnosti. Međutim u Velikim Radincima i Bajmoku je koeficijent ispod vrednosti 1 (0 i 0,03) i može se očekivati smanjenje brojnosti. Obzirom da je brojnost bila višestruko manja od prosečnih, ekonomski značajne štete se tokom pojave gusenica prve generacije gusenica ne mogu očekivati.

Feromoni i feromonske klopke [12.01.2015]

       Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

            Na jedno mesto: voćnjak, plastenik ili skladište je najbolje postaviti po dve klopke za jednu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su vrlo osetljive i ukoliko nema ulovljenih insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali.

            Savremeni insekticidi  moraju da se upotrebljavaju u tačno određenom stadijumu insekata. Feromoni predstavalju odličan alat za određivanje potrebe upotrebe insekticida i  pravog vremena upotrebe insekticida.

             Ukoliko želite da Vam obezbedimo feromone za 2015. godnu, kontaktirajte nas do 14. februara. Više podataka o klopkama naći ćete na sajtu firme Agroprotekt

XV naučno stručni skup Savremena proizvodnja povrća [17.11.2014]

     XV naučno stručni skup Savremena proizvodnja povrća će se održati u Amfiteatru na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 6. decembra 2014. godine.  Predstavljanje firmi u holu fakulteta i prijava učesnika će početi u 8 sati, a svečano otvaranje je predviđeno za 10 sati. Predviđena su sledeća predavanja:

10.20 Ilin i Marković: Stanje i pravci razvoja povrtarstva u Srbiji

11.00 Bulajić: Suzbijanje prouzrokovača bolesti u organskoj proizvodnji povrća

11.30 Krstić: Pojava, rasprostranjenost i kontrola virusa žute pegavosti irisa u usevu crnog luka u Srbiji

12.30 Obradović, Prokić i Zlatković: Mrljavost ploda - nova bakterioza lubenica u Srbiji

13.00 Injac, Jovanović, Farkaš i Vajgand: Pojava i suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira u Srbiji 2013 - 2014. godine

14.00 Vico: Suzbijanje prouzrokovača bolesti povrća u skladištu

15.00 Izvlačenje dobitnika nagradne igre

 

Bolesti paradajza otvoreno polje [29.07.2014]

Nastavlja se period vrlo povoljnih uslova za prouzrokovače različitih oboljenja na paradajzu (plamenjača, crna pegavost, siva trulež, bakterije...). U mnogim usevima paradajz došlo je do ojave plamenjače. Preporuka je da se sa merama zaštite nastavi kako je to preporučeno 01.07.2014, ali intervale između tretmana smanjiti na 4 dana.

Pošto je na većini parcela počela berba strogo voditi računa o karencama preparata. 

Pojava glodara u polju [23.07.2014]

     Brojnost sitnih glodara u polju je jako velika. Žetvom pšenice i njihovom obradom, došlo je do masovnog seljenja miševa u sve okolne useve. Preporuka je da se usevi koji su blizu strništa, livada i lucerišta pregledaju i po potrebi se uradi suzbijanje sitnih glodara. Prilikom upotrebe mamaka obavezno zatvarati rupe da ne bi došlo do trovanja drugih životinja, a preporučuje se upotreba: cinkfosfid, bromadiolon, hlorfacinon ili mamaka na bazi natrijum selenita.

Bolesti paradajza otvoreno polje [19.07.2014]

Nastavlja se period vrlo povoljnih uslova za prouzrokovače različitih oboljenja na paradajzu (plamenjača, crna pegavost, siva trulež, bakterije...). Preprouka je da se sa merama zaštite nastavi kako je to preporučeno 01.07.2014. Naročitu pažnju obratiti na momente berbe i karence preparata. Ako situacija u zasad/usevu koji se bere omogućava izbegavati dalje pesticidne tretmane, a zaštitu bazirati na preparatima koji jačaju imunitet biljaka (NutriFos-K ili Trafos-K).

Bolesti paradajza otvoreno polje [01.07.2014]

Usled kišovitog vremena i dalje su izuzetno povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača plamenjače krompira i crne pegavosti. Gde su tretmani rađeni pre više od 5 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače i crne pegavosti. Preporuka je sledeća 

na parcelama gde je dominatno oboljenje crna pegavost, primeniti

Equation pro 0,4 kg/ha (0,04%) ili Curzate M 3 kg/ha (0,3%) ili Quadris 1 lit/ha (0,1%) ili Ortiva Opti 2,5 lit/ha (0,25) (karenca 3 dana)

na parcelama gde je dominatno oboljenje plamenjača, primeniti:

Orvego 0,8 lit/ha  (0,08%) (karenca 1 dan)

preparati na bazi cijazofamida (karenca 3 dana)

U navedene fungicide u cilju povećanja imuniteta biljaka i pojačanja fungicidnog delovanja možete dodati i NutriFos-K ili Trafos-K 3lit/ha (0,3%).

Pošto je na većini parcela počela berba strogo voditi računa o karencama preparata. 

Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja.

Vrlo bitan faktor je i kvalitet aplikacije (min. 350 lit vode/ha, odnosno kod špalira min. 250 lit vode na 1000 dužnih metara)

Sledeći tretman planirati za 5 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma.

Bolesti paradajza otvoreno polje [18.06.2014]

U poslednjih 48 sati bili su vrlo povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača plamenjače krompira i crne pegavosti. Gde su tretmani rađeni pre više od 7 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače i crne pegavosti krompira. Preporuka je sledeća 

na parcelama gde je dominatno oboljenje crna pegavost, primeniti

Equation pro 0,4 kg/ha (0,04%) ili Curzate M 3 kg/ha (0,3%) ili Quadris 1 lit/ha (0,1%) ili Ortiva Opti 2,5 lit/ha (0,25) (karenca 3 dana)

Consento 2 lit/ha (0,2) (karenca 7 dana)

Signum 0,7 kg/ha (0,07%) (karenca 14 dana) 

na parcelama gde je dominatno oboljenje plamenjača, primeniti:

Orvego 0,8 lit/ha  (0,08%) (karenca 1 dan)

preparati na bazi cijazofamida (karenca 3 dana)

Infinito 1,5lit/ha (0,15) (karenca je 7 dana)

Acrobat ili Sphinx MZ 2.5kg/ha (0,25%) (karenca je 14 dana)

 

Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja.

Vrlo bitan faktor je i kvalitet aplikacije (min. 250 lit vode/ha, odnosno kod špalira min. 150 lit vode na 1000 dužnih metara)

Sledeći tretman planirati za 12 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma.

Ishrana i zaštita [16.06.2014]

Usled povoljnih uslova za razvoj bolesti (npr. plamenjače, antrknoze, crne pegavosti, sive truleži ...) preporučujemo pored standardnih tretmana sredstvima za zaštitu bilja , preparate na bazi kalijum fosfita i aminokiselina. 

Da bi se povećao učinak zaštite od navedenih bolesti, preporučujemo preparat TRAFOS K i Nutri Fos K, visoko koncentrovani rastvor kalijum-fosfita. 

Za razliku od ostalih PK đubriva , đubrivo Trafos K sadrži fosfor u obliku fosfita , koje biljka može lako asimilovati i koji u biljci ima snažan sistemični efekat, podstiče sintezu fitoaleksina koji pojačavaju otpornost biljke na bolesti. Trafos K sadrži P 30% i K 20% sa maksimalnom koncentracijom fosfita na tržištu i u povrću i voću se koristi u količini od 3 lit/ha . 

Preporučujemo u toku vegetacije 2-3 puta Trafos K i Nutri Fos K 3 lit/ha (u razmaku od 14 dana) sam ili u kombinaciji sa aminokiselinama. 

* Trafos K je kompatibilan sa organskim fungicidima osim sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma i na bazi bakar-oksida i bakar-hidroksida. Može se mešati sa insekticidima (osim sa Perfekthionom i tečnim Etiolom)

Bolesti paradajza otvoreno polje [28.05.2014]

Na otvorenom polju, na paradajzu koji je rasađen ili je nikao oko 1.maja, stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Preporučuje primena nekog fungicida kao što je: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5lit/ha), Ortiva Opti 0.25% (2.5 lit/ha), Quadris 0.075% (0.75 lit/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha), Signum 0.05% (0.5 kg/ha).

Trenutno je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Srbije. 

Rekultivacija poplavljenih obradivih površina [18.05.2014]

Nakon što je došlo do poplava tri cilja treba postići, da bi se umanjila dalja degradacija zemljišta i što pre povratilo prvobitno stanje:

 1. da se što pre odvede voda sa parcele 
 2. reaktivacija živog sveta u zemljištu
 3. sprečavanje daljeg nanošenja šteta u zemljištu (gaženjem, daljim uništavanje strukture itd)

Mere kojima se mogu postići zadati ciljevi:

 1. Odvođenje vode je moguće izvlačenjem drenažnih kanala, ispumpavajem itd.
 2. Reaktivacija mikrobiološke aktivnosti i drugog živog sveta zemljišta podrazumeva:
  1. pravilnom obradom, ali ona može da počne samo kada je tlo do dubine obrade optimalne vlažnosti, da bi se izbeglo dalje uništavanje strukture zemljišta. Ovo je najbolje uraditi kultivatorima, gruberima-razrivači, pošto oni najmanje dovode do narušavanja strukture zemljišta (nestvaraju plužni đon, ne izbacuju grudve i ne narušavaju strukturu tla, minimalno povećavaju frakciju prašine koja dovodi do zamuljavanja površinskog sloja zemljišta usled velike količine padavina, odnosno stvaranja debele pokorice nakon prosušivanja, omogućavaju mulč obradu-ostavljaju eventualne žetvene ostatke na površini zemljišta, koji služe kao zaštita zemljištu i hrana mikroorganizmima...). Eventualno u nedostatku grubera u obzir dolazi obrada plugovima i lakim kultivatorima-setvospremačima. Nikako ne koristiti tanjirače, freze, rotodrljače i slčno, pošto one na plavljenim zemljištima dovode do daljeg drastičnog kvarenja zemljišta.
  2. Osim „nežne“ mehaničke obrade zemljišta potrebno je obezbediti hranu za živi svet u zemljišta. To podrazumeva iznošenje na parcelu veće količine stajnjaka, slame, biljnih ostataka, gajenje biljaka za zelenišno đubrivo, zatravljivanje višegodišnjih zasada.
  3. Sa merama revitalizacije početi čim stanje obradive površine dozvoli. Ne dozvoliti da parcela ostane neobrađena i zakorovljena do kraja sezone, makar samo gajili biljke za zelenišno đubrenje ili iznosili stajnjak i žetvene ostatke, naravno uz obaveznu plitku ili poluduboku kultivaciju gruberima.  

 

Parcele na kojima je poplava nije uništila posejane useve i u višegodišnjim zasadima, uraditi sledeće:

 1. Što pre se osloboditi vode
 2. Plitka obrada kultivatorima u cilju vazduširanja i suzbijanja pokorice
 3. Jedina dozvoljena oruđa su kultivatori i međuredno razrivanje do 30cm dubine, da bi se što pre obnovila mikrobiološka aktivnost zemljišta i koren počeo ponovo normalno da funkcioniše
 4. Međuredno zatravljivanje višegodišnjih zasada
 5. Unošenje preparata na bazi huminskih i fulvo kiselina (Humistar i drugi 10-30 lit/ha).
 6. Tretiranje nadzemnih delova preparatima koji sadrže aminokiseline (Delfan, Nutriamino Plus, Isabion i sl.) 2-3 lit/ha u blok tretmanima 3-4 puta.

Biostimulatori za rasad lubenice [20.03.2014]

Preporučujemo primenu biostimulatora u rasadu lubenice preko korena tako i preko lista radi što boljeg starta biljke.  

Preporuka je zaliti rasad preparatima na bazi huminskih kiselina a folijarno prihraniti sa preparatima na bazi aminokiselina 

1. Fertirigacija/zalivanje HUMISTAR 10l/ha , ponoviti dva puta u razmaku od 7-10 dana

2. Folijarno prihraniti : DELFAN PLUS 1,5 l/ha ili ISABION 2 l/ha  

 

* Na slici prikaz ogleda , Krastavac rasad sa Humistarom, levo ne tretirano, desno tretirano sa 300 ml/m3  

 

Analiza meteoroloških prilika u 2013. godini [06.12.2013]

     Kada se uporede srednje mesečne temperature tokom 2013 godine, sa prosečnim, vidi se da su svi meseci, osim septembra, bili topliji u odnosu na višegodišnji prosek i to: april za 1,3OC, maj za 1,1OC, jun za svega 0,1OC, jul za 1,5OC a avgust za čak 2,4OC!

     Ako se visina padavina tokom 2013. godine uporedi sa višegodišnjim vrednostima, može se zaključiti da je tokom aprila, juna i jula meseca je palo 9, 18 i 48 mm padavina niže od proseka. Tokom maja, avgusta i septembra je palo 68, 9 i 39 padavina više od proseka. Kada se sve ove vrednosti saberu, moglo bi se reći da je palo 40 mm padavina više od proseka! Međutim raspored padavina je bio katastrofalan, posebno u julu i avgustu mesecu, kada su i temperature bile drastično veće u odnosu na višegodišnji prosek.

Grafikon meteoroloških podataka se može videti na slici u prilogu.

 

Priručnik za integralnu proizvodnju paradajza i crnog luka [07.09.2013]

       Autori Obradović, Moravčević, Sivčev, Vajgand i Rekanović su napisali Priručnike za integralnu proizvodnju i zaštitu paradajza i crnog luka. Priručnik je namenjen poljoprivrednim proizvođačima ali i savetodavcima i studentima. Može se preuzeti na adresi http://www.psss.rs/download.php?list.37 .

Pamukova sovica na paprici i paradajzu [28.08.2013]

     Pregledom useva paprike babure je konstatovano povećanje broja položenih jaja pamukove sovice. Na industrijskoj paprici i paradajzima je brojnost i dalje mala. Preporuka je da se u naredna dva tri dana pregledaju usevi. Ukoliko se konstatuje 1 jaje na 20 paprika preporučuje se zaštita preparatima: Coragen 0,15 L/ha ili Affirm 1,5 kg/ha ili Avaunt 0,25 L/ha u kombinaciji sa okvašivačima Etalfix pro 1 dL/ 100L vode ili Trend 1 dL/100L vode

Ishrana povrća [05.08.2013]

Usled velikih temperatura preporučujemo primenu aminokiselina radi što boljeg usvajanja ostalih hraniva kao što su npr. kalcijum u plodovima i zbog stresnih situacija tj. suše, za celu biljku.  

Preparati na bazi aminokiselina : Delfan Plus 0,15% ili Vellamin 0,2% ili Isabion 0,2% ! 

Preproučujemo primenu preparata na bazi kalcijuma kao što su Maxflow Ca 0,4% i Lithovit forte 0,15%  

Bolesti paradajza [02.07.2013]

Stvoriti su se uslovi za ponovne tretmane protiv prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria sp.) u većini regiona Srbije. Pošto se deo paradajza (pre svega na špaliru) počeo brati, preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja preporučuje se primena:  Quadris 0.075% (0.75lit/ha) (karenca 3 dana). 

ako ima simptoma oboljenja primeniti: Consento 0,2% (2lit/ha - karenca 7 dana), Signum 0,04% (0,4kg/ha- karenca 14 dana), Equatio Pro 0.04% (0.4kg/ha - karenca 3 dana).

Gore navedeni tretmani istovremeno štite od prouzrokovača plamenjače, crne pegavosti, sive truleži i pegavosti lista (Septoria sp.). 

Sledeći tretman planirati za 7 dana na parcelama gde ima simptoma oboljenja, a za 14 dana dana na parcelama gde nema simptoma. Strogo voditi računa o karencama preparata.

Bolesti paradajza [10.06.2013]

Na otvorenom polju, na paradajzu ponovo su se stvorili uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Preporučuje primena nekog fungicida kao što je to dato u preporuci od 22.05.2013.   Takodje gde ima simptoma oboljenja preporučljivo bi bilo dodati i Aliette 0.4% (4kg/ha) ili preparate koji su sebi sadrže fosfik (Trafos-K i drugi.) 0.3-0.5% (3-5lit/ha). Ove preparate primeniti u blok tretmanima 3-4 puta u razmaku od 7-10 dana.

I dalje je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Srbije. 

Stresni uslovi za biljke [26.05.2013]

S obzirom na veoma hladno vreme za ovo doba godine, sve biljke se nalaze u stresnim uslovima a naročito one kulture koje su u početnim stadijumima razvoja i traže više temperature. Stoga preporučujemo tretman ovih biljaka, kao što su paradajz,paprika, lubenice i  dinje, sa aminokiselinama kao što su Delfan Plus (0,15%), Vellamin (o,2%) ili Isabion (0,2%) 

Crna pegavost na paradajzu [22.05.2013]

Na otvorenom polju, na paradajzu koji je rasađen ili je nikao oko 1.maja, stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Preporučuje primena nekog fungicida kao što je: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5lit/ha), Ortiva Opti 0.25% (2.5 lit/ha), Quadris 0.075% (0.75 lit/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha), Signum 0.05% (0.5 kg/ha). U slučaju da su se već pojavili simptomi navedenim sredstvima dodati Score ili Scooter 0.05% (0.5lit/ha).

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Srbije. 

Počeo let kukuruzne sovice - Helicoverpa armigera [18.05.2013]

    Na svetlosnoj klopci je zabeležen početak leta leptira.Brojnost je mala pa u polju ne treba radit ništa.

Nabavka feromona [10.05.2013]

     Ukoliko imate potrebu za feromonskim klopkama, a želite da ih koristite tokom 2013. godine, možete ih naručiti i kupiti. Cenovnik je kao slika u prilogu ili pogledajte na  http://agroprotekt.leptiri.co.rs/feromoni.htm.

Kod većine vrsta (smotavac jabuke, breskve, čljive, mineri...) je za praćenje na jednom mestu tokom godine potrebno 4 feromona, jer se oni menjaju na 4 do 6 nedelja, 1 delta klopka i 6 do 8 lepljivih ploča.

      Kontakt osoba za naručivanje feromonskih klopki je Dragan 063 326 772. 

Let leptira čije gusenice mogu biti štetne [08.05.2013]

    Počeo je let leptira vrsta povrtna sovica (Lacanobia oleracea), kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i ozima sovica (Agrotis segetum). U polju za sada ne treba raditi ništa.

Obaveštenje o visini preplate za 2013. godinu [11.01.2013]

Sajt Agroupozorenje se može koristiti u svojstvu neregistrovanog i registrovanog korisnika. Neregistrovani korisnici, kao i registrovani vide sve podatke o štetnim organizmima. Razlika je u vremenkom periodu za koji se podaci vide i u tome što preplatnici vide i konkretne preporuke za upotrebu pesticida. Odlučili smo da visina preplate tokom 2013. godine ostane ista kao i tokom 2012. godine, a to je 2500 dinara. Ukoliko želite da postanete korisnik javite se na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772.

 

Sistem sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja [03.01.2013]

Operater za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada ENVIPACK d.o.o., čiji je osnivač Galenika Fitofarmacija a.d., je tokom 2012. godine poslovao u skladu sa primarnim ciljem da uspostavi sistem za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja (SZB) na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, po uzoru na razvijene sisteme zemalja EU.

Realizacijom pilot projekta, baziranog na samostalno razvijenom EKO modelu jedinstvenom za sve proizvođače, punioce, uvoznike i distributere sredstava za zaštitu bilja, ENVIPACK d.o.o. je od februara 2012. godine prvi postavio stabilnu osnovu za dalju izgradnju sistemskog rešenja za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od SZB.

Uspešnost realizacije ovog projekta u 2012. godini ogleda se u ostvarenim rezultatima u edukaciji krajnjih korisnika, sakupljanju, razvrstavanju i zbrinjavanju ambalažnog otpada od SZB:

·         Potpisani su sporazumi za sakupljanje i razvrstavanje ambalažnog otpada od pesticida sa 6 sakupljačkih lokacija u Republici Srbiji (CARNEX d.o.o., NEOPLANTA a.d., RUBIN a.d., Alliance One Tobacco d.o.o., PP SAVA KOVAČEVIĆ a.d. i FILIP d.o.o.),

·         Investiciona ulaganja u specijalne metalne kontejnere i plastične vreće za razvrstavanje i privremeno skladištenje opasnog i neopasnog ambalažnog otpada,

·         Edukacija krajnjih korisnika za pravilno postupanje sa ispražnjenom ambalažom i trostruko ispiranje na mestu primene,

·         Organizovano razvrstavanje i sakupljanje ambalažnog otpada sa sakupljačkih lokacija i zbrinjavanje, odnosno tretman 4 t opasnog otpada u saradnji sa domaćim ovlašćenim operaterima,

·         Sakupljeno 2 t ispranog neopasnog ambalažnog otpada koji se može zbrinuti spaljivanjem u cementari,

·         Sakupljeno 15 t opasnog ambalažnog otpada poreklom od sirovina za proizvodnju SZB, koji se ne može tretirati u zemlji, već će biti zbrinut  spaljivanjem (insineracijom) u EU, u januaru 2013. godine,

·         Promocija ENVIPACK d.o.o. i sistemskog rešavanja problema ambalažnog otpada od pesticida su uspešno realizovani kroz učešće ENVIPACK d.o.o. na sajmovima, edukativnim radionicama, prezentacijama i stručnim konferencijama vezanim za zaštitu životne sredine i nacionalnu strategiju održivog razvoja.

U godini koja predstoji, očekuju nas novi izazovi u vidu proširenja uspostavljenog sistema, povećanja količine sistemski sakupljenog ambalažnog otpada, povećanju procenta ispranog otpada u ukupnoj količini i uključivanje svih subjekata koji imaju svoju odgovornost u sistemu.

U zajedničkom je interesu da se, u skladu sa načelima odgovornog poslovanja, sistematskom rešavanju ambalažnog otpada od pesticida koji uspostavlja ENVIPACK d.o.o. priključi što veći broj drugih proizvođača, punilaca, uvoznika i distributera SZB tokom 2013. godine i na taj način, doprinese smanjenju negativnog uticaja ambalažnog otpada od pesticida na životno okruženje.

 

Produžena pojava podgrizajućih sovica [12.08.2012]

     Visoka brojnost leptira podgrizajućih sovica je trajala dugo. Stoga je preporuka da se na 8 do 10 dana od predhodnog tretiranja, preporučenog upozorenjem na dan 31. jul ponovi suzbijanje.

Pojava štetnih gusenica u plodovitom povrću [12.07.2012]

       Brojnost sovica (pamukove i gama sovice) koje mogu biti štetne na paprici i paradajzu se značajno povećao poslednjih nekoliko dana. U polju je registrovano prisustvo jaja na listovim i plodovima. Dosadašnja jaja su uglavnom propadala usled isušivanja, ali će najavljenom promenom vremena verovatno uspešno završiti embrionalno razviće. Preporuka je da se u periodu od 15 do 17. jula pregledaju usevi paradajza i paprike. Ukoliko se konstatuje prisustvo jaja na više od 5% biljaka preporučuje se suzbijanje. optimalan rok za primenu insekticida Avaunt 2,5dL/ha, Coragen 1,5dL/ha i Affirm 1,5kg/ha je 17 i 18. jula. Optimalan rok za primenu insekticida Methomex 2 L/ha ili Lannate 90 400 g/ha je 19. i 20. jula. Prve preparate primeniti gde nema vaši i gde je berba paprike već počela, jer su u pitanju preparati sa karencom od 3 dana. Gde ima vaši i na primer u industrijskoj paprici se preporučuju Methomex i Lannate90, čija je karenca 14 dana.

Bolesti paradajza [11.07.2012]

Lokalni pljuskovi i toplo vreme stvaraju umeren rizik od prouzrokovača oboljenja paradajza (plamenjače, crne pegavosti kao i sive truleži). Preporuka je da se na onim parcelama paradajza (otvoreno polje) gde tretmani nisu rađeni u poslednjih 14 dana uradi tretman:

- na parcelama gde nema simptoma oboljenja uraditi: Dithane 2kg/ha ili Equation Pro 0.4kg/ha (karenca 14 dana) ili Quadris 0.75lit/ha (karenca 3 dana)

- na parcelama gde ima simptoma crne truleži uraditi: Signum 0.4kg/ha ili Acrobat MZ/Sphinx MZ 2.5kg/ha (karenca 14 dana)

- na parcelama gde ima simptoma plamenjače uraditi: Ortiva Opti 2.5kg/ha (karenca 3 dana), Consento 2liit/ha (karenca 7 dana) ili Acrobat MZ/Sphinx MZ 2.5kg/ha (karenca 14 dana) 

Svi navedeni preparati manje ili više suzbijaju i sivu trulež, a ako je ona izraziti problem primeniti Switch 0.8kg/ha (karenca 3 dana).

Strogo voditi računa o karenci preparata na parcelama gde se paradajz već bere. 

Bolesti paradajza [07.06.2012]

Na otvorenom polju, na paradajzu koji je rasađen ili je nikao oko 1.maja, stvorili su se uslovi za ponovni  tretman protiv prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Preporučuje primena nekog fungicida kao što je dato u obaveštenju od 24.05.2012.

I dalje  je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Srbije.  

Pojava podgrizajućih sovica [06.06.2012]

      Podgrizajuće sovice su grupa vrsta koje prave štete tako što podgrizaju biljke na mestima gde koren prelazi u stablo, znači ispod površine zemlje. Na osnovu dosadašnjeg leta leptira masovnije piljenje gusenica se očekuje u Sremu i južnom Banatu u periodu od 08. do 10. juna. U južnoj Bačkoj i srednjem Banatu u periodu od 10. do 12. juna a u severnoj Bačkoj i severnom Banatu u periodu od 11 do 14. juna. Na mestima gde su podgrizajuće sovice pravile štete prošle godine preporuka je da se u usevima krompira u navedenim periodima upotrebe preparati Coragen 1 dL/ha ili Alverde 0,5 L/ha ili četiri do pet dana nakon navedenih perioda preparati Perfekthion 1,5L/ha ili Pyrinex 1,5 L/ha. U usevima paprike 4 do 5 dana nakon navedenih perioda se preporučuje upotreba  preparata Perfekthion 1,5L/ha ili Pyrinex 1,5 L/ha ili Lannate 90 400g/ha ili Decis 0,5L/ha. Tretmane je najbolje uraditi u večernjim satima.

Bolesti paradajza [24.05.2012]

Na otvorenom polju, na paradajzu koji je rasađen ili je nikao oko 1.maja, stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Preporučuje primena nekog fungicida kao što je: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha). U slučaju da su se već pojavili simptomi navedenim sredstvima dodati Score ili Scooter 0.05% (0.5lit/ha).

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Srbije.  

Početak leta leptira kukuruzne, pamukove sovice Helicoverpa armigera [08.05.2012]

     Početak leta leptira kukuruzne sovice Helicoverpa armigera je zabeležen 8. maja. 2012. godine. U polju ne treba raditi ništa.

Početak leta leptira kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis [07.05.2012]

     Početak leta leptira kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis je zabeležen 7. maja. 2012. godine. U polju ne treba raditi ništa jer su u pitanju pojedinačni leptiri.

Počeo let leptira usklične sovice Agrotis exclamationis [06.05.2012]

     Početak leta leptira usklične sovice Agrotis exclamationis je zabeležen 6. maja. 2012. godine. U polju za sada ne treba raditi ništa.

Obaveštenje o preplati za 2012. godinu [01.03.2012]

       Poštovani korisnici,

Agroupozorenje daje podatke o stanju štetnih organizama besplatno, ukoliko želite da osim stanja vidite i konkretne preporuke kada, kojim sredstvom za zaštitu bilja i kojom dozom treba uraditi zaštitu gajene biljke, postanite preplatnik. Preplata za celu 2012 godinu iznosi 2500 dinara. O detaljima pitajte na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772

Pojava gama sovice tokom 2011. godine [04.11.2011]

      Pojedinačni primerci sa velikim pauzama u letu su zabeleženi od 12. maja do 12 juna. Zatim je na svim mestima zabeležen prekid u letu do 28. juna. Od 28. juna do 06. oktobra je ulov bio redovniji, ali su i u tom delu leta bile prisutne manje i veće pauze u letu. Nešto veći ulov je zabeležen u Somboru 05. i 06. avgusta (po četiri primerka za noć) i u Velikim Radincima od 10. do 18. septembra (dva do tri primerka za noć) i od 23. do 26. septembra (do četiri primerka za noć). Maksimum leta nije registrovan ni na jednom mestu.

Ukupno je tokom cele 2011. godine zabeleženo 47 leptira u Somboru i po 52 leptira u Čelarevu i Velikim Radincima. Brojnost leptira u Somboru je bila 11 puta manja od prosečne brojnosti koju daju Vajgand i sar., (2008), a u Čelarevu skoro 3,5 puta manja od proseka koga je saopštio Vajgand (2010b). Iako je brojnost na klopkama bila mala, u polju na usevima paprike, šećerne repe i paradajza je povećano prisustvo leptira zabeleženo od 10. do 15. jula. Na skoro svim paprikama i paradajzima je nakon ovog perioda trebalo uraditi jedno suzbijanje gama sovice. Na šećernoj repi brojnost uglavnom nije postala ekonomski značajna, pa suzbijanje protiv gama sovice ove godine nije bilo potrebno.

Pojava sovice repe Spodoptera exigua u 2011. godini [03.11.2011]

     U Somboru je zabeležen samo jedan primerak 20. septembra. U Velikim Radincima je zabeležen jedan primerak 21. septembra a u Čelarevu su pojedinačni primerci zabeleženi 08. i 29. septembra i 06. oktobra. Svih pet primeraka je uhvaćeno u periodu od 08. septembra do 06. oktobra. Brojnost leptira je bila višestruko manja u odnosu na proseke koje daju Vajgand i sar. (2008) i Vajgand (2010b).

Kukuruzna sovica Helicoverpa armigera u 2011. godini [02.11.2011]

Tokom 2011. godine, prvi leptir je zabeležen 30. aprila u Čelarevu. Zatim su zabeleženi leptiri 19. maja u Čelarevu i Velikim Radincima. Od 31. maja su na svim mestima zabeleženi pojedinačni primerci sa velikim pauzama u letu do 02. jula, od kada počinje ulov sa manjim pauzama na svim praćenim mestima. Redovan ulov je registrovan od 18. jula do 01. avgusta. Potom sledi period sa pauzama u letu do 16. avgusta. Od 16. avgusta leptiri postaju brojniji i već 21. avgusta u Somboru a 24. avgusta u Čelarevu se beleže maksimumi leta sa 34, odnosno 22 leptira za noć. Maksimum leta leptira u Velikim Radincima je zabeležen 30 avgusta (9 leptira). Osim navedinih maksimuma leta je zabeleženo i po dva pika u letu leptira u Somboru 29. avgusta (30 leptira) i 05. septembra (20 leptira) i u Čelarevu 19. avgusta (14 leptira) i 04. septembra (15 leptira za noć). Nakon perioda povećane brojnosti, brojnost se polako smanjuje i let leptira prestaje 25. septembra u Velikim Radincima, 01. oktobra u Somboru i 07. oktobra u Čelarevu.

            Ako se dinamika leta uporedi sa prosečnim dinamikama leta (Vajgand i sar., 2008 i Vajgand , 2010b) vidi se da je maksimalna brojnost bila u uobičajeno vreme, krajem agusta i početkom septembra. Brojnost leptira je činila 20% prosečne brojnosti za Sombor i oko 30% brojnosti za Čelarevo.

            Najmasovnije polaganje jaja tokom 2011. godine je bilo na paprici, gde sa na skoro svim usevima paprike moralo obaviti suzbijanje krajem avgusta i početkom septembra. Mnogo manji napad od pamukove sovice ove godine je zabeležen na paradajzu. Jednokratno suzbijanje je bilo potrebno na oko 70% površina. Na ranijim setvama kukuruza suzbijanje nije bilo potrebno, a na kasnijim rokovima setve je suzbijanje uglavnom moralo biti obavljeno barem jedan put.

 

Analiza pojave usklične sovice Agrotis exclamationis [24.10.2011]

U Velikim Radincima je let leptira počeo 23. aprila, a u Čelarevu i Somboru 05. i 14. maja. Maksimumi leta leptira prve generacije su registrovani u Velikim Radincima 26. maja (16 leptira), u Čelarevu 28. maja (12 leptira) a u Somboru 01. juna (sedam leptira). Prva generacija je bila prisutna do 24. juna. Registrovano je ukupno 76 leptira prve generacije u Velikim Radincima, 58 leptira u Čelarevu i 54 u Somboru.

Leptiri druge generacije su bili prisutni od 07. jula (u Velikim Radincima) do 09. septembra (u Čelarevu). Maksimumi leta su registrovani u Velikim Radincima 19. jula (19 leptira), u Čelarevu 20. jula (6 leptira) i u Somboru 23. jula (32 leptira za noć). Maksimumi leta su se desili desetak dana ranije u odnosu na srednju pojavu maksimuma leta ove vrste za Sombor i Čelarevo (Vajgand 2010c, Vajgand 2010b). Registrovano je ukupno 83 leptira druge generacije u Velikim Radincima, 59 u Čelarevu i 172 u Somboru.

Ukupan godišnji broj leptira po lokalitetima je u Čelarevu 117, u Velikim Radincima 159 i u Somboru 226. U odnosu na srednje vrednosti za Čelarevo i Sombor (Vajgand, 2010b i Vajgand i sar., 2008) brojnost leptira je bila oko 25% veća. Posledica ovakve brojnosti su pojave šteta tokom avgusta na krompiru na kome nije rađena zaštita prema preporuci www.agroupozorenje.rs.

Analiza pojave ozime sovice (Agrotis segetum) u 2011. godini [23.10.2011]

Leptiri prve generacije su počeli da lete 27. aprila (u Velikim Radincima). Let je trajao do 03. juna (u Somboru). Jedan leptir u Velikim Radincima je registrovan i 22. juna. Uvek je hvatan po jedan do dva primerka za noć. Leptiri su bili najbrojniji u periodu od 07. do 11. maja, što je uobičajeno vreme. U Somboru i Velikim Radincima je zabeleženo po 14 leptira a u Čelarevu 8 leptira prve generacije. U odnosu na srednje vrednosti za Sombor i Čelarevo (Vajgand i sar., 2008 i Vajgand, 2010) registrovano je mnogo manje leptira prve generacije.

Druga generacija je počela sa letom 05. jula. Prestanak leta druge i pojava treće generacije na lokalitetima Čelarevo i Veliki Radinci je jasno uočljiva u zadnjoj dekadi avgusta. Na lokalitetu Sombor smatramo da leptiri ulovljeni nakon 29. avgusta pripadaju trećoj generaciji. Tokom leta druge generacije je na svim lokalitetima registrovan maksimum leta: u Velikim Radincima 18. jula (šest leptira), u Čelarevu 22. jula (pet leptira) i u Somboru 25. jula (26 leptira za noć). Leptiri su u periodu od 21. do 25. jula bili najbrojniji. U Somboru su registrovana i dva pika u letu 16. jula i 02. avgusta (19 i 21. leptir). Po lokalitetima je registrovan sledeći broj leptira druge generacije: u Somboru 248, u Čelarevu 45, a u Velikim Radincima 20 primeraka.

U letu leptira treće generacije nije registrovan maksimum leta ni na jednom lokalitetu. Registrovano je do tri leptira za noć, a leptiri su bili najbrojniji u periodu od 14. do 18. septembra. To je isto kao i u ranijem periodu (Vajgand 2010). U Somboru je registrovano 39 leptira treće generacije, u Čelarevu 17, a u Velikim Radincima 9 leptira.

Ako se brojnost uporedi sa ranijim rezultatima (Vajgand i sar., 2008 i Vajgand, 2010) , može se zaključiti da je brojnost u Somboru činila 91% srednje brojnosti, a u Čelarevu 63%. Ipak u odnosu na 2010. godinu, ovo je veliko povećanje, pa ne čudi da su značajne štete registrovane u krompiru na mestima gde nije bilo suzbijanja gusenica ozime sovice tokom avgusta meseca, prema preporuci www.agroupozorenje.rs.

 

Zaštita paradajza od štetočina [20.08.2011]

   Tokom poslednja tri dana, brojnost pamukove sovice je porasla. Na paradajzu su prisutna jaja pamukove ali i gama sovice, pa je preporuka da se i tokom narednih nedelju dana vrši redovna zaštita. Ukoliko do sada niste radili zaštitu preporuka je da se tretman obavi u periodu od 21. do 23. avgusta i to

   Na paradajzu koje se neće brati 14 dana preparatima Lannate90 400g/ha ili Methomex 2 L/ha. Na paradajzu koje će neće brati narednih 7 dana preparatima Fastak 1,5dL/ha ili Decis 5dL/ha ili Karate zeon 2dL/ha. Na paradajzu koje se bere uraditi zaštitu preparatima Affirm 1,5kg/ha + Nu film ili Coragen 1,5dL/ha ili Avaunt 2,5dL/ha.

     Zaštitu ponavljati u razmacima koji su prilagođeni upotrebljenom sredstvu i to za Afirm, Coragen i Avaunt 6 do 7 dana, za Lannate90, Methomex, Fastak, Decis i Karate zeon 3 do 5 dana.

Zaštita paradajza [14.08.2011]

      Brojnost leptira pamukove sovice je veoma niska, a gama sovice je proteklih dana bila u porastu. Na pojedinim usevima paradajza su konstatovana jaja na listovima i plodovima pradajza. Preporuka je da se uradi pregled u periodu od 15. do 17 avgusta i ako ima jaja u navedenom periodu uradi zaštita prepatima Avaunt 2,5dL/ha, Coragen 2dL/ha ili Affirm 1,5kg/ha. Vremenski uslovi su pogodovali razvoju bolesti pa je preporuka da se uradi zaštita na

- usevima gde su prisutni simptomi plamenjače na 5 do 7 dana od predhodnog tretmana preparatom Folio gold 3kg/ha (karenca 7 dana) ili Consento 2L/ha (karenca 7 dana) ili Equation pro 400g/ha (karenca 3 dana) ili Acrobat 2,5kg/ha (karenca 14 dana).

- usevima gde nema simptoma plamenjače na 8 do 10 dana od predhodnog tretmana preparatima Odeon 2,5 kg/ha ili Bravo 2,5L/ha (karence 7 dana)

Bolesti paradajza [25.07.2011]

U proteklih 5 dana stvoriti su se uslovi za infekcije od plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) kao i crne pegavosti (Alternaria sp.) u svim regionima Srbije. Pošto se deo paradajza (pre svega na špaliru) počeo brati, preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja preporučuje se primena:  preparata na bazi azoksistrobina (karenca 3 dana). 

ako ima simptoma oboljenja primeniti: Consento 0,2% (2lit/ha - karenca 7 dana), Signum 0,04% (0,4kg/ha- karenca 14 dana) ili preparate na bazi cijazofamida (karenca 3 dana)

Gore navedeni tretmani istovremeno štite od prouzrokovača plamenjače, crne pegavosti, sive truleži i pegavosti lista (Septoria sp.). 

Preporučljivo da se urade tretmani čim dozvole vremenski uslovi. Sledeći tretman planirati za 5 dana na parcelama gde ima simptoma oboljenja, a za 7-10 dana dana na parcelama gde nema simptoma. Strogo voditi računa o karencama preparata.

Zaštita paradajza od štetnih gusenica [13.07.2011]

      Posladnjih nekoliko dana je ulov sovica (gama i pamukova) na klopkama posato redovan. U usevu paradajza su registrovana pojedinačna jaja sovica na listovima i plodovima. Piljenje jaja u Sremu i južnom Banatu se očekuje u periodu od 13 do 15. jula, u južnoj Bačkoj i srednjem Banatu od 14. do 16. jula a u Severnoj Bačkoj i Severnom Banatu od 15. do 17. jula. Optimalni rok za primenu preparata Avaunt 2,5dL/ha, Coragen 2dL/ha i Affirm 1,5kg/ha je u navedenim terminima, a ukoliko su u usevu prisutne i vaši preporučuje se upotreba preparata Lannate90 400g/ha ili Methomex 2L/ha tri do pet dana nakon navedenih termina.

Bolesti paradajza [20.06.2011]

Na otvorenom polju, ponovo su se stvorili uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Preporučuje se primena:

Ako nema simptoma oboljenja: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha).

Ako ima simptoma oboljenja gore navedenim kontaktnim preparatima dodati Score 0.05% (0.5 lit/ha). 

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Srbije.  

Bolesti paradajza [04.06.2011]

Na otvorenom polju, na paradajzu koji je rasađen ili je nikao oko 1.maja, ponovo su se stvorili uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Preporučuje primena nekog fungicida kao što je: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha).

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Srbije.  

Bolesti paradajza [23.05.2011]

Na otvorenom polju, na paradajyu koji je rasađen ili je nikao oko 1.maja, stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Preporučuje primena nekog fungicida kao što je: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha).

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Srbije.  

Počeo let kukuruznog plamenca [11.05.2011]

    Na svetlosnoj klopci je počeo let kukuruznog plamenca. Brojnost leptira je mala pa je preporuka da se u polju ne radi ništa.

Počeo let leptira ozime sovice (Agrotis segetum) [03.05.2011]

     Na svetlosnoj klopci je registrovan početak leta leptira ozime sovice. Preporuka je da se u polju ne radi ništa.

Počeo let pamukove (kukuruzne) sovice [30.04.2011]

   Prvi leptir pamukove (kukuruzne) sovice je registrovan 30. aprila, što je najranije registrovan prvi ulov ove vrste kod nas. Preporuka je da se u polju ne radi ništa.

Počeo let ipsilon sovice [13.04.2011]

      Let ipsilon sovice koja štete pravi pregrizanjem biljaka na delu gde koren prelazi u nadzemni deo je počeo 13. apila 2011. godine. Preporuka je da se dalje prati let leptira, jer je brojnost jako mala.

Novi uslovi koristenja sajta [03.04.2011]

U rad sajta možete da se uključite kao:

- neregistrovani posetilac čime imate dostupnost svim podacima za kratak vremenski period i upozorenjima, osim konkretnih preporuka datih od strane moderatora za datu biljnu vrstu

- pretplatnik ima dostupnost svim brojčanim podacima za duži vremenski period, te konkretnim upozorenjima i preporukama  

- pretplatnik/osmatrač takođe ima dostupnost svim brojčanim podacima, upozorenjima i preporukama, kao i pretplatnik. Ali može da ostvari pravo na popust u ceni preplate.

 

Pretplata počinje da važi danom uplate i važi do 31. decembra tekuće godine!

 

Cena preplate iznosi 2500 dinara. Podrazumeva uvid u brojčane podatke o svim štetnim organizmima na traženoj određenoj gajenoj biljci.

Izlazak na teren po pozivu: cena izlaska je 1600 din/sat, a putni trošak se posebno obračunava po tarifi 12 din/km.

Popust na gore navedene cene možete da ostvarite, ako se uključite u rad sajta, kao osmatrač. Pri tome za svaki štetni organizam koji pratite na jednom lokalitetu dobijate 5% popusta.

Ukoliko ste zainteresovani, javite se na e-mail vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772. 

XI naučno stručni skup Savremena proizvodnja povrće [11.11.2010]

     U organizaciji Vojvođanskog društva povrtara će se u Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu 11. decembra 2010. godine sa početkom u 9. sati održati skup povrtara. Tokom skupa se predstavljaju i prodavci repromaterijala za povrće.

Štetne gusenice na paradajzu [14.08.2010]

            Brojnost leptira pamukove sovice (Helicoverpa armigera) je u porastu, brojnost gama sovice (Autographa gamma) je stagnirala, brojnost kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) je drastično porasla. Preporuka je da se.pregledju biljke paradajza na otvorenom polju. Ukoliko se na plodovima nađe više od 1 jajeta na 3 biljke preporučuje se upotreba insekticida. Ako je u berba već u toku preporučuje se upotreba preparata Avaunt 0,25L/ha (karenca 3 dana). U industrijskom paradajzu preporučuje se upotreba preparata Lannate 90 450g/ha, Lannate25 2kg/ha ili Methomex 2L/ha (karenca 14 dana). Ukoliko primenite Decis 0,5 L/ha ili Fastak 0,2L/ha karenca je 5 dana, a najbolje je da prskanje ponovite za 4 do 5 dana.

Bolesti i štetočine paradajza [26.07.2010]

Tokom narednih 5 dana će se stvoriti uslovi za infekcije plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) kao i crne pegavosti (Alternaria sp.) u svim regionima Vojvodine. Od štetočina, u usevima paradajza, mogu se naći jaja pamukove i gama sovice. Ako se nađe više od 1 jajeta na 10 biljaka potrebno je suzbijati.  Pošto se deo paradajza (pre svega na špaliru) počeo brati, preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja preporučuje se primena:  preparata na bazi azoksistrobina (karenca 3 dana). 

ako ima simptoma oboljenja primeniti: Consento 0,2% (2lit/ha - karenca 7 dana), Signum 0,04% (0,4kg/ha- karenca 14 dana) ili preparate na bazi cijazofamida (karenca 3 dana)

Gore navedeni tretmani istovremeno štite od prouzrokovača plamenjače, crne pegavosti, sive truleži i pegavosti lista (Septoria sp.). 

- ako je potrebno suzbijati i sovice primeniti u periodu 26-30.jul Decis 2.5 EC 0,05% (0,5 lit/ha - karenca 7 dana) ili preparate na bazi pirimifos-metila (karenca 7 dana) 

Preporučljivo da se urade tretmani čim dozvole vremenski uslovi. Sledeći tretman planirati za 7 dana na parcelama gde ima simptoma oboljenja, a za 14 dana dana na parcelama gde nema simptoma. Strogo voditi računa o karencama preparata.

Bolesti paradajza [22.06.2010]

Visok je rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Vojvodine. Manje su povoljni uslovi za širenje crne pegavosti (Alternaria sp.). Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma plamenjače preporučuje se primena: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha), Quadris 0,075% (0,75 lit/ha). 

- ako ima simptoma plamenjače primeniti: Consento 0,2% (2lit/ha) ili Ridomil Gold MZ 0,25% (2,5kg/ha)

Gore navedeni tretmani istovremeno štite i od prouzrokovača crne pegavosti, sive truleži i pegavosti lista (Septoria sp.). 

Preporučljivo da se urade tretmani čim dozvole vremenski uslovi. Sledeći tretman planirati za 7 dana na parcelama gde ima simptoma oboljenja, a za 14 dana dana na parcelama gde nema simptoma. 

Bolesti paradajza [12.06.2010]

Na otvorenom polju u špalirskom načinu proizvodnje, stvorili su se uslovi za tretman protiv prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u regionima Južne i Zapadne Bačke. U ovim regionima se preporučuje primena nekog fungicida kao što je: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha), Quadris 0,075% (0,75 lit/ha). Tretmane uraditi 14 ili 15. juna (odnosno pred očekivane padavine). 

I dalje je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Vojvodine.  

Bolesti paradajza [03.06.2010]

Na otvorenom polju, je i dalje nizak rizik od infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Ipak se preporučuje primena nekog fungicida kao što je navedeno u preporuci od 19.05.10 uz dodatak nekog preparata na bazi bakra, ako paradajz nije počeo da cveta. 

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Vojvodine.  

Bolesti paradajza [27.05.2010]

Na otvorenom polju, je nizak rizik od infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Stoga sa tretmanima treba pričekati do sledeće nedelje.

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Vojvodine.  

Bolesti paradajza [19.05.2010]

Na otvorenom polju, iako usled hlanog vremena nizak rizik od infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Ipak se preporučuje primena nekog fungicida kao što je: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha).

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Vojvodine.  

Syngenta u zaštiti povrća od bolesti preporučuje [19.05.2010]

 

Počeo let leptira pamukove (kukuruzne) sovice [11.05.2010]

    Na svetlosnoj klopci u Čelarevu 08. maja je počeo let leptira Helicoverpa armigera. Preporuka je da se ne radi ništa u polju jer je brojnost jako mala.

Počeo let kukuruznog plamenca [01.05.2010]

    Leptiri kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) su počeli da lete 01. maja 2010. godine. Brojnost je jako mala i nema potrebe da se nešto radi u polju.

Počeo let leptira vrste Autographa gamma [08.04.2010]

      Početak leta leptira gama sovice je registrovan 08. aprila 2010. godine. Preporuka je da se ne radi ništa jer je brojnost jako mala.

Zaštita paradajza na otvorenom polju u 2009 [20.12.2009]

Na otvorenom polju u Vojvodini se praktikuju dva vida proizvodnje: špalirni način proizvodnje i proizvodnja na zemlji. Kod špalirnnog načina najznačajnijij problem je bio prouzrokovač crne pegavosti paradajza, a kod proizvodnje na zemlji plamenjača. Oba načina proizvodnje su ugrožavali kukuruzna sovica i kukuruzni plamenac.

Kukuruzna/pamukova sovica kao i ranijih godina štete je pričinjavala druga generacija. Početak masovinijeg leta je zabeležen sredinom jula, a visoka brojnost je bila tokom celog avgusta meseca (dinamiku leta vidi na poslednja slika). Na osnovu praćenja leta pomoću svetlosne klopke i pregleda useva na prisustvo jaja, uzavisnosti od parcele sa 1-3 tretmana su štete mogle biti uzbegnute. Pošto se masovna aktivnost štetočine odvijala u vreme kada je paradajz već počeo da se bere izbor preparata je ograničen sa njihovom karencom. O karencama i izboru preprata vidi obaveštenja od 27.07, 11.08, 20.08 i 30.08.2009.

Kukuruzni plamenac i ove godine je pričinjavao manje štete na paradajzu od pamukove sovice. Aktivnost štetočine vidi na poslednjoj slici kod opisa štetočine. Primenjeni preparati i vreme suzbijanja se poklapaju sa suzbijanjem kukuruzne sovice.

Crna pegavost krompira i paradajza je u špalirskom načinu gajenja često limitirajući faktor proizvodnje. Tako je bilo i ove godine. Razlozi su pre svega gajenje paradajza u monokulturi ili se on često vraća na istu parcelu. U uslovima jakog pritiska inokuluma (kada infekcija nastupa i putem žetvenih ostataka) dolazi do jakih početnih infekcija. Dalje širenje patogena je i površinski putem konidija, ali i sprovodnim elementima biljaka. Rezultat je brzo uništavanje lisne mase (kreće od najnižih spratova). U takvim situacijama period berbe se završava već srednom jula meseca. Treba znati da u gore opisanim situacijama zaštita sa fungicidima ima jako mali efekat i takva proizvodnja je već odpočetka osuđena na propast. Rešenje je plodored od najmanje 4 godine, za koje vreme se smeju gajti samo stna žita, kupusnjače ili korenasto povrće. O momentima suzbijanja i izboru preprata vidi obaveštenja od 13.05, 19.05, 25.05, 01.06, 09.06, 17.06, 22.06, 10.07, 21.07.2009 

Plamenjača paradajza najviše se javljala u proizvodnji direktnom setvom i to tokom druge polovine jula i u avgustu mesecu. Prvi uslovi za infekcije od ovog oboljenja su nastali u drugoj dekadi juna meseca (obaveštenje od 17.06). U zavisnosti od lokaliteta sa 1-3 pravilno pozicionirana tretmana se mogla postići zadovoljavajuća zaštita. Najviše povoljnih uslova za infekcije je bilo u regionu južne i zapadne Bačke. Često se suzbijanje crne pegavosti poklapa sa suzbijanjem plamenjače (vidi obaveštenje od 22.06.2009.).

Clavibacter michiganensis subspecies michiganensis  ova bakterija je poslednjih godina u pojedinim lokalitetima u ekspanziji. Tako i u 2009. godini je bila prisutna pre svega u špalirnom načinu gajenja. Kao i kod crne pegavosti primarni uzrok ekspanzije ovog oboljenja je gajenje u monokulturi,. Sliku simptoma i više o bakteriji možete počitati i na sledećem linku. Samo preventivne mere (zdravo seme i rasad, plodored) mogu doći u obzir, primena pesticida ne daje zadovoljavajući rezultat.

Pojava pamukove sovice [30.08.2009]

           Broj leptira a i novopoloženih jaja je značajno manji negu u predhodnom periodu, ali je brojnost i dalje na većini mesta iznad praga štetnosti. Na oko 10% useva paradajza, duvana i boranije nije potrebno vršiti zaštitu bilja. Brojnost jaja na paprici, boraniji i paradajzu je i dalje velik.

         Zaštitu ponavljati u razmacima u zavisnosti od korištenog preparata: ako su korišteni Avaunt ili COragen nakon 8 do 10 dana od predhodnog tretmana, ako su korišteni Lannate, Methomex ili Actellic nakon 5 do 7 dana, ako su korišteni Karate zeon, Talstar ili Sumi alpha svakih 3 dana.

Pojava pamukove sovice [20.08.2009]

     Zaštitu paprike, kukuruza, boranije i paradajza treba obavezno ponoviti, jer je broj sveže položenih jaja i dalje velik. Jaja pamukove sovice se sada mogu naći i na delu parcela pod duvanom i kupusom, pa i ove useve treba pregledati na prisustvo jaja i gusenica!      Zaštitu ponavljati u ramacima u zavisnosti od korištenog preparata: ako su korišteni Avaunt ili Coragen nakon 8 do 10 dana od predhodnog tretmana, ako su korišteni Lannate, Methomex ili Actellic nakon 5 do 7 dana od predhodnog tretmana, ako su korišteni Karate zeon, Talstar ili Sumi alpha prskati svakih 3 dana.            Radi poboljšanja delovanja prilikom prskanja dodati okvašivače: Trend ili Extravon i povećati količinu vode.

     Radi sprečavanja pojave rezistentnosti vodi računa o promeni pesticida po mehanizmu delovanja! 

      Karence: Avaunt i Coragen 3 dana u Srbiji u paprici, 1 dan u Mađarskoj u paprici i paradajzu, 3 dana u šećercu; Lannate i Methomex 14 dana u paprici u Srbiji i Hrvatskoj, 21 dan u Mađarskoj; Karate zeon 3 dana paradajz a 5 dana paprika u Mađarskoj, 7 dana paradajz u Hrvatskoj; Talstar 7 dana paradajz u Srbiji i Mađarskoj, 10 dana paprika u Mađarskoj, Actelic 2 dana paradajz i paprika 3 dana šećerac u Mađarskoj, 7 dana paprika i paradajz u Srbiji, Sumi alpha 7 dana paprika i paradajz u Mađarskoj.

Pojava pamukove sovice [11.08.2009]

      Masovno piljenje gusenica na liniji Srem, Pančevo, Bela Crkva, se očekuje u periodu od 11 do 14 avgusta. Na liniji Bačka Palanka, Novi Sad, Zrenjanin u periodu od 12 do 15 avgusta. Na liniji Odžaka, Vrbasa i Bečeja u periodu od 12 do 15 avgusta. Na liniji Sombor, Bačka Topola, Senta, Kikinda u periodu od 13 do 16 avgusta. Na liniji Subotica, Horgoš od 13 do 16 avgusta. Ukoliko se pregledima ustanovi prisustvo jaja treba odmah izvršiti zaštitu useva preparatima Avaunt 0,25L/ha ili Coragen 150ml/ha, ili dva do tri dana posle ovih perioda sa preparatima Karate zeon 0,3L/ha, Lannate25 1,5kg/ha, Lannate90 450g/ha, Methomex 2L/ha, Talstar 3dL/ha, Actelic 1,5L/ha ili Sumi alpha 0,2L/ha.

      Pojava jaja je konstatovana na svim usevima paradajza, konzumne paprike, boranije i kukuruza šećerca u navodnjavanju koji su pregledani!!! Na usevima duvana i industrijske paprike se za sada ne očekuje značajnija pojava jaja i gusenica.

      Karence: Avaunt i Coragen 3 dana u Srbiji u paprici, 1 dan u Mađarskoj u paprici i paradajzu, 3 dana u šećercu; Lannate i Methomex 14 dana u paprici u Srbiji i Hrvatskoj, 21 dan u Mađarskoj; Karate zeon 3 dana paradajz a 5 dana paprika u Mađarskoj, 7 dana paradajz u Hrvatskoj; Talstar 7 dana paradajz u Srbiji i Mađarskoj, 10 dana paprika u Mađarskoj, Actelic 2 dana paradajz i paprika 3 dana šećerac u Mađarskoj, 7 dana paprika i paradajz u Srbiji, Sumi alpha 7 dana paprika i paradajz u Mađarskoj.

Štetne gusenice na paradajzu, paprici i boraniji [27.07.2009]

          U periodu od 27. do 30. jula se predlaže pregled useva pradajza, paprike i boranije na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se ustanovi prisustvo jaja preporučuje se upotreba preparata Avaunt 0,3L/ha ili Coragen 0,1L/ha. Ako se zaštita vrši u periodu od 30. jula do 03. avgusta preporučuje se upotreba preparata  Karate zeon 0,2L/ha, Lannate90 450g/ha, Lannate25 1,5kg/ha, Actellic 1,5L/ha, Methomex 2L/ha ili Sumi alpha 0,2L/ha.

             Masovna pojava gusenica se za sada ne očekuje ni na jednom usevu!

             Karence Avaunta i Coragena 3 dana u navedenim usevima. Lannate i Methomex 14 dana u paprici i paradajzu. Karate zeon 3 dana paradajz, 5 dana paprika, Sumi alpha 5 dana kukuruz, 7 dana paradajz i paprika u EU.

Bolesti paradajza [21.07.2009]

Suvo vreme usporava razvoj prouzrokovača oboljenja na paradajzu i ne stvara nove uslove za ostvarivanje infekcija. Ako je tretman rađen u periodu oko 10.jula tada za sada ne treba raditi novi tretman. Ako je tretman rađen pre 05.jula, ponoviti tretman kako je to navedeno u obaveštenje od 22.juna.

Bolesti paradajza [10.07.2009]

Ponovni tretman protiv prouzrokovača crne pegavosti paradajza, na otvorenom polju, je neophodno uraditi u svim regionima Vojvodine, kako je to  napisano u obaveštenju od 22.juna.

Bolesti paradajza [22.06.2009]

Ponovni tretman protiv prouzrokovača crne pegavosti paradajza, na otvorenom polju, je neophodno uraditi u svim regionima Vojvodine. Ako nema simptoma oboljenja preporučuje se primena Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Equation pro 0.04% (0.4kg/ha), Curzate M 0.25% (2.5 kg/ha) kao i preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon, dimetomorfa ili boscalid+piraklostobin. Ako ima simptoma prednost dati kombinaciji Scor 0.05% (0.5lit/ha) + Bravo ili Odeon 0.2% (2kg/ha). 

Ovim tretmanima istovremeno štitimo i od plamenjače paradajza.

Stogo voditi računa o karencama preparata:

- Ridomil Gold MZ 21 dan

- Equation pro, boscalid+piraklostobin 14 dana

- Folio gold, Score, Bravo, Odeon, propamokarb-hidrohlorida+fenamidon 7 dana

Bolesti paradajza [17.06.2009]

Ponovni tretman protiv prouzrokovača crne pegavosti paradajza, na otvorenom polju, je neophodno uraditi u samo u regionu zapadne Bačke, u ostalim regionima nisu se ispunili uslovi za novi tretman. Ako nema simptoma oboljenja  preporučuje se primena do 19.juna Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha). Ako ima simptoma preporučuje se primena Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Equation pro 0.04% (0.4kg/ha),  Curzate M 0.25% (2.5 kg/ha) kao i preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon, dimetomorfa ili boscalid+piraklostobin.

U svim regionima Vojvodine, osim na severu Bačke stvorli su se uslovi za tretman potiv plamenjače paradajza (Phytophtora infestans), iako je trenutno rizik od infekcije vrlo nizak. Međutim, pošto se predviđa nestabilno vreme sa učestalim kišama u periodu 20-25.jun, pred kišu uraditi tretman sa Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha). Ovaj tretman je neophodan, ako je od poslednjeg tretiranja prošlo više od 7 dana.

Zaštita od podgrizajućih sovica (Agrotis spp.) [10.06.2009]

         Gusenice ovih vrsta ugrožavaju krompir, te papriku i paradajz koji su rasađeni u predhodnih 10 dana. Na usevima semenskih kukuruza može da ugrozi linije koje su usejavane pre 20 dana. Ipak pošto je brojnost leptira na svetlosnim klopkama bila mala, smatramo da su ugroženi samo usevi krompira na mestima gde vrsta predhodnih godina pravila štete. Masovnije piljenje gusenica se očekuje na liniji Srem, Pančevo, Bela Crkva, u periodu od 10 do 14 juna. Na liniji Bačka Palanka, Novi Sad, Zrenjanin u periodu od 11 do 15 juna. Na liniji Odžaka, Vrbasa i Bečeja u periodu od 12 do 16 juna. Na liniji Sombor, Bačka Topola, Senta, Kikinda u periodu od 13 do 17 juna. Na liniji Subotica, Horgoš od 14 do 19 juna. Ukoliko se tokom navedenih perioda vrši suzbijanje krompirove zlatice preparatima Match 0,3L/ha ili Rimon 0,2L/ha, ili preparataima Avaunt 0,25L/ha, Pyrinex 1,5L/ha ili Coragen 0,06L/ha 5 do 10 dana nakon navedenih perioda, smatramo da nije potrebno vršiti zaštitu posebno od podgrizajućih sovica. Na usevima paradajza, paprike i kukuruza se preporučuje pregled useva u periodu od 15 do 20 juna, pa ak ose uoče simptomi napada, treba raditi suzbijanje.

Bolesti paradajza [09.06.2009]

Ponovni tretman protiv prouzrokovača crne pegavosti paradajza, na otvorenom polju, je neophodno uraditi u regionima zapadne, srednje i južne Bačke, srednjeg i južnog Banata i u Sremu. Ako nema simptoma oboljenja (vidi sliku) preporučuje se primena pred prvu kišu Merpan 50 WP 0.3% (3kg/ha), Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha), Quadris 0.75% (0.75 kg/ha) ili preparatima na bazi propineba, metirama. Ako ima simptoma preproučuje se primena Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Equation pro 0.04% (0.4kg/ha),  Curzate M 0.25% (2.5 kg/ha) kao i preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon, dimetomorfa ili boscalid+piraklostobin. U regionima severne Bačke i Banata nisu se ispunili uslovi za ponovni tretman.

I dalje je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Vojvodine, a i tretmanima protiv crne pegavosti ujedno radimo zaštitu i protiv plamenjače. 

Bolesti paradajza [01.06.2009]

Visok rizik od prouzrokovača crne pegavosti paradajza, na otvorenom polju, je u regionu zapadne i južne Bačke i južnog Banata. U ovim regionima, ako do sada nisu rađeni tretmani, što pre se preporučuje primena Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), kao i preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon ili boscalid+piraklostobin. Ako je tretman rađen u periodu 24-27.maj u regionu južne Bačke i Banata ne treba raditi tretiranja, a u regionu zapadne Bačke ponoviti tretman, pred prvu kišu sa Merpan 50 WP 0.3% (3kg/ha), Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha) ili preparatima na bazi propineba, metirama. U ostalim regionima je srednji rizik od infekcija, pa se preporučuju tretmani sa kontaktnim fungicidima (Merpan, Bravo, Odeon...)

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Vojvodine.  

Bolesti paradajza - otvoreno polje [25.05.2009]

U periodu (25-31. maj), na otvorenom polju, u regionu zapadne i južne Bačke (oko reke Dunav) i južnog Banata vrlo je visok rizik infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). U ovim reginoima se preporučuje primena do 27.maja Merpan 50 WP 0.3% (3kg/ha), Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha) ili preparati na bazi propineba, metirama. U ostalim regionima rizik je mali, pa se tretmani još ne preporučuju.

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Vojvodine.  

Pojava podgrizajućih sovica [20.05.2009]

      Tek za nekoliko dana će biti jasno da li je u pitanju maksimum leta i da li i kada nešto treba preduzimati.

Let kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis [20.05.2009]

        Prva generacija kod nas je do sada pravila štete samo na kukuruzu.

Plamenjača i crna pegavost paradajza [19.05.2009]

U periodu (19-25. maj), na otvorenom polju, ne očekuje se ispunjavanje uslova za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) i plamenjače paradajza (Phytophtora infestans), u svim regionima Vojvodine. Primena zaštitnih sredstava nije potrebna. 

Bolesti paradajza [13.05.2009]

U ovom periodu (13-19. maj), na otovrenom polju, nizak je rizik od infekcija od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) i plamenjače paradajza (Phytophtora infestans), u svim regionima Vojvodine. Primena zaštitnih sredstava nije potrebna. 

Počeo let kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis [29.04.2009]

Za sada ne treba preduzimati nikakve mere u polju.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica počela da leti [22.04.2009]

        U pitanju su pojedinačni primerci, pa nije potrebno vršiti pregled i zaštitu useva

-