Štetni organizmi

Lubenica

Didymella bryoniae (EFI index) -

Sinonimi: Gummy stem blight, Black rot on pumpkins and squash, Gumozna plamenjača

            Gljiva se razvija na lubenicama, dinjama i krastavcima. U toplim i veoma toplim uslovima prouzrokuje brzu defolijaciju.

            Na listovima se uočavaju nepravilne mrke pege u osnovi površine liske. Liska i lisna drška postaju vodenaste. Gljiva može da prouzrokuje i žutomrke udubljene pege, unutar kojih se stvaraju gumene izlučevine narandžaste, crvene i mrke boje. Siguran simptom za prepoznavanje je pojava crnih tačkica - piknida na tkivu, koje se lako uoče lupom, ali i golim okom.

            Gljiva se prenosi semenom i zaraženim biljnim ostacima, pa je nakon pojave bolesti potreban najmanje dvogodišnji plodored. Kada se pojavi tradicionalna preventivna zaštita na svakih 7 dana obično daje loše rezultate, jer se bolest nekad razvija brže a nekad mnogo sporije.

            Agroupozoren!e prati gumenu plamenjaču lubenice računanjem indeksa pogodnosti za razvoj bolesti (EFI - environmental favorability index, Latin R. i Egel D.-Model MelCast) i vizuelno, a preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene efikasnih fungicida.

 Da biste koristili EFI indeks potrebno je da zabeležite datum kada vreže iz susednih kućica počnu da se dodiruju. Nakon toga indeks omogućava određivanje razmaka između tretiranja.  

            O bolesti možete više pročitati na adresama:http://vegetablemdonline.ppath.cornell.edu/factsheets/Cucurbit_GSBlight.htm