Štetni organizmi

Ječam

Lema melanopus - žitna pijavica

Prezimljava odrastao insekat u zemljištu među biljnim ostacima strnih žita. Kada dnevne temperatura tokom perioda od 15 dana iznose 10OC, insekti počinju biti aktivni. Žitna pijavica se hrani izgrizajući lisku između lisnih nerava, pa nastaju tanke uzdužne rupe na listu. Samo pri masovnoj pojavi treba vršiti suzbijanje imaga. Ženke polažu žuta jaja na lisku u nizu. Larve se pile i hrane se lisnom masom tako što ostavljaju donji epidermis na listu. Razvoj larvi traje oko 20 dana i nakon toga one prelaze u stadijum lutke. Odrastao insekt se hrani na samoniklim travama ali ponekad masovno napada i kasnije posejan kukuruz.

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno i metodom sume efektivnih temperatura. Suma efektivnih temperatura počela sa sabiranjem od 09. aprila 2009.

 

            Agroupozorenje daje podatak o stadijumu razvoja žitne pijavice. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevima pšenice, ječma i kukuruza.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

 

            http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6oulmel.htm

            http://www.invasive.org/publications/aphis/fsclb.pdf