Štetni organizmi

Vinova loza

Plasmopara viticola (sporangija model) -

Model pokazuje da li su se stvorili uslovi za sporulaciju zoospora Plasmopara viticola.