Štetni organizmi

Pšenica

T-Sum -

Model ukazuje kada će početi da se "budi" vegetacija u proleće. Odnosno ukazuje na početak mikrobiološke aktivnosti zemljiša i početak vegetacije ozimih biljnih vrsta. I na taj način T-Sum model pokazuje kada je optimalni momenat za prvu primenu azotnih hraniva u rano proleće.

 Model se široko primenjuje u Holandiji, Velikoj Britaniji, kao i u Kanadi.