Štetni organizmi

Crni luk

Alternaria porri -

 

Nazivi u svetu: Purple blotch, Mancha purpúrea de la cebolla...       

Jedno od najčešćih oboljenja crnog luka. Gljiva prezimljava kao micelija u ostacima lista. Tokom povoljnih perioda za sporulaciju (vlažan list ili relativnu vlažnost od 90% najmanje 12 časova), spore raznosi vetar. Najpovoljniji uslovi za infekcije su na 25°C. Starije lišće je više osetljivo na infekciju. Takođe i mesta ishrane tripsa povećaju osetljivost tkiva na ovu bolest.

Prvi simptomi su u vidu mali braon, eliptičnih lezija koje kasnije menjaju boju u ljubičasto-braon. Povećanjem lezije uočavaju se i koncentrični krugovi u okviru pega. Takođe je karakterističa i žuti oreol oko lezije. Simptomi obično se prvo javljaju na starijim listovima. Simptomi se često mogu pomešati sa simptomima plamenjače luka.

Značajna mera zaštite je korištenje najmanje dvogodišnjeg plodoreda i gajenje manje ostetljivih sorata ili hibrida. Ipak u većini godina zaštita fungicidima mora da se obavlja. Redovnim pregledima polja i pomoću matematičkog modela se donosi odluka o prvom tretmanu, a razmaci sledećih tretmana se obavljaju zavisno od dnevnih infektivnih vrednosti i stepena osetljivosti sorte ili hibrida na bolest.

Agroupozorenje prati ovu bolest pomoću matematičkih modela za razvoj bolesti (TomCast) i vizuelnim pregledima u polju.

Agroupozorenje daje podatke o dnevnim infektivnim vrednostima. Preplatnici mogu da saznaju i prognozu dalje pojave i optimalno vreme primene fungicida u luku.

O vrsti možete saznati i na adresama:

http://www.pestnet.org/fact_sheets/onion_purple_blotch_151.htm

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/95-063.htm

http://anr.ext.wvu.edu/r/download/57038