Štetni organizmi

Crni luk

Peronospora destructor -

 

Peronospora destructor

Sinonim: Peronospora schleideni

(nazivi u svetu eng. Downy Mildew, španski: Mildiu Algodonoso, Mildiu Lanoso)

 

            Često najštetnije oboljenje crnog luka. Pojedinih godina se javlja u epifitotičnim razmerama. Pad prinosa može biti i do 75%. Štete se ogledaju direktno kroz uništavanje lisne mase ili indirektno, usled većeg procenta truleži glavica u skladištu.

            Postoje dva tipa simptoma ovog oboljenja:

1. sistemični – ovi simptomi se javljaju na biljkama koje se razvijaju iz zaraženih lukovica. Ovakve biljke  već na početku svoje vegetacije su kržljave, sa bledozeleniom lišćem, u vlažnim uslovima na lišću se formira ljubičasta prevlaka od sporonosnih organa gljive.

2. lokalni simptomi - nastaju od sekundarnih infekcija na lišću i/ili cvetonosnom stablu prvo u vidu bledih ovalnih, izduženih pega. U povoljnim uslovima u okviru ovih pega dolazi do sporulacije i pojave sivo-ljubičaste sporonosne navlake. Ove pege često naseljavaju i drugi fakultativni paraziti, pa one poprimaju crnu boju. Na kraju lišće vene i sasvim odumire, a cvetonosno stablo se lomi, i veliki je procenat šturog semena. Iz lišća se infekcija širi i na vrat glavice, ali i na unutrašnje ovojne listiće. Usled čega dolazi do truleži glavica u skladištu.  

            Patogen prezimljava u vidu micelije u zaraženim glavicama luka i divljim vrstama luka. Takođe formira oospore, ali njihova uloga u biologiji gljive nije razjašnjena. Takođe ni uloga semena u širenju patogena nije razjašnjena. Pravi nekoliko infekcija tokom vegetacije. Infekcije se ostvaruju putem konidija. Konidije zadržavaju vitalnost nekoliko dana, ali do infekcija dolazi samo u prisustvu slobodne vode. I sporulacija i infekcije se dešavaju tokom noći. Inkubacija traje 10-17 dana. Oospore se formiraju u tkivu koje se suši, a vitalne su u zemljištu 4-5 godina. 

            Mere suzbijanja podrazumevaju najmanje trogodišnji plodored, prostornu izolaciju semenskih i konzumnih useva, upotrebu zdravog semena i lukovica. Težiti ka gajenju sorata/hibrida koji su manje osetljivi na ovog patogena. U godinama kada su povoljni uslovi za širenje patogena neophodna je primena fungicida.

Agroupozorenje prati ovog patogena  pomoću modela za procena rizika infekcije i sporulacije (modelMilionCast) i osmatranjem situacije na terenu.

            Agroupozorenje daje signal za momenat tretiranja. Preplatnici mogu da saznaju optimalno vremeprimene pojedinih fungicida po regionima Vojvodine.

            O patogenu možete saznati više i na adresama:

 

http://afghanag.ucdavis.edu/a_horticulture/row-crops/onions/fact-sheets-onions-and-garlic/FS_Disease_Onion_Downy_Mildew.pdf

http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/Datasheet.aspx?dsid=39701