Štetni organizmi

Šećerna repa

Spodoptera exigua -

U pitanju je tropsko-subtropska vrsta. Prezimljava u Mediteranu, ali ne i kod nas. Kao selica naseljava naše područje kao i ostale delove Evrope sve do Velike Britanije i južne Skandinavije. Doseljeni primerci polažu jaja iz kojih se razvija domaća populacija vrste. Domaća populacija je prisutna sve do kasne jeseni, a moguće je i njeno mešanje sa kasnije doseljenim primercima. Leptir polaže jaja najradije na biljke rodova Polygonum i Convulvulus. Jaja polaže u gomilice od 50 do 150 komada. Svaku gomilicu ženka obloži setama sa stomaka. Stadijum jajeta traje dva do devet dana. Gusenice se prema podacima iz Mediteranskih zemalja, mogu naći na šećernoj repi, luku, krompiru, lucerki, duvanu, crnom luku, paradajzu i paprici. Prema podacima iz Amerike osim navedenih se može naći brojna i na kupusnjačama, cvekli, kukuruzu. U Rusiji se kao štetočina navodi na šećernoj repi. U Somboru su leptiri registrovani u periodu od 18. juna do sredine oktobra. Najbrojnija je bila 2003. godine o čemu se može pročitati u Biljnom lekaru broj 1 iz 2004. godine strane 27 do 31. Pošto su nam leta sve toplija, ova vrsta bi postepeno mogla postajati sve brojnija što bi stvorilo uslove za pojavu većih šteta i kod nas.

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću svetlosnih klopki tipa RO Agrobečej i vizuelno.

 

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Brojke koje su prikazane predstavljaju ukupan broj leptira za predhodnih pet dana. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevima šećerne repe, kukuruza, paprike, paradajza, krompira, crnog luka i kupusnjačama.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

http://www.agri.huji.ac.il/mepests/pest/Spodoptera_exigua/ 

 http://www.pestnet.org/fact_sheets/shallot_spodoptera_army_worm_178.htm