Štetni organizmi

Hoplocampa spp - voćne ose na šljivi

            Rod Hoplocampa obuhvata više vrsta. U ovom delu davaće se podaci za tri vrste: H. flava - žuta šljivina osa, H. minuta - crna šljivina osa i H. rutilicornus - mala šljivina osa. Sve vrste su veoma štetne svake godine a hrane se samo na šljivi. Odrasle ose polažu jaja na čašične listiće a larve se ubušuju u zametnute plodove koji usled ishrane larve opadaju. Ženka položi 30 do 70 jaja a embrionalno razviće traje oko 10 dana. Jedna larva se razvija 15 do 20 dana a ošteti četiri do pet plodova.

 

            Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno.

            Pretplatnici na Agroupozorenju će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima šljive.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Hoplocampa_flava/

 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Hoplocampa_minuta/

 

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Hoplocampa_testudinea/

 

http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6hopmin.htm